Ekonomiska nyckeltal

Nedan har ett antal ekonomiska nyckeltal för perioden 2005-2009 redovisats.

Genom att studera förändringen av dessa nyckeltal över en längre period ges ökad förståelse för föreningens reella ekonomiska läge.

Då diagrammen för de ekonomiska nyckeltalen, av okänd anledning, har utelämnats i årsredovisningen för 2009 kan nedan materal ses som en komplettering till denna.

Delavsnitt:

Källa: Årsredovisningar för Brf Porkala 2005 - 2009.

A - Likviditet

Likviditet = Summa omsättningstillgångar / Summa kortfristiga skulder

Likviditeten bör överstiga 1 och är ett mått på hur föreningen klarar att betala kortfristiga lån och skulder.


Kommentar:

Den mycket kraftiga minskningen av likviditeten under 2009 är allvarlig och bör återställas snarast möjligt. Att operera med en så låg likviditet som 0.329 medför att kortfristiga
och ofta mycket ofördelaktiga åtgärder måste vidtas för att "hålla näsan över vattenytan".

B - Soliditet

Soliditet = Summa eget kapital / Summa tillgångar   * 100   [ %]

Soliditeten är ett mått på hur föreningen mer långsiktigt klarar av sina ekonomiska åtaganden.

Kommentar:

Liksom likviditeten har soliditeten minskat kraftigt under 2009.

C - Resultat - I (inkl. aktiveringbara kostnader)

Ovan anger resultatet inkl. aktiveringsbara kostnader  [Mkr].

Kommentar:

Med undantag för 2007 har föreningen fortsatt att uppvisa betydande underskott.
Det balanserade underskottet som överförts i ny räkning är nu uppe i 8.773.554 kr.

Detta trots att det vissa år, särskilt för 2009 (21.189.000 kr), mycket stora belopp förts över som aktiveringsbara kostnader och därmed ej "syns" i det redovisade resultatet ovan.

D - Resultat - II (exkl. aktiveringbara kostnader)

Ovan anger resultatet exkl. aktiveringsbara kostnader  [Mkr].

Kommentar:

Resultatet exkl. aktiveringsbara kostnader ger en kompletterande bild av hur föreningen verkligen har gått under ett innevarande år d.v.s. har högre kostnader än intäkter förelegat eller ej.

Nyttjande av aktiveringsbara kostnader är ej felaktigt om det dels utföres korrekt, i enlighet med gällande redovisningsprinciper, och det dels tydligt har dokumenterats hur beräkningen av dessa erhållits.

Om så ej görs fås, som en bland flera följder, en "maskering" av det verkliga resultatet som i mycket kan liknas med läget fram t.o.m. 2004 då avlyft av yttre fonden kunde göras för att "justera" resultatet. Då var det informativt att även visa resultatet före avlyft resp. avsättningar till den yttre fonden (se årsredovisningar från 2004 och bakåt).