Föreningens lån

Nedan har information om föreningens lån samlats.

Genom att studera förändringen av lånestocken över en längre period ges ökad förståelse för föreningens reella lånesättning.

Då informationen gällande föreningens lån, av okänd anledning, starkt har reducerats i de senaste årsredovisningarna, kan nedan materal ses som en komplettering till dessa.

Delavsnitt:

A - Föreningens lån per 2009-12-31

Inledningsvis kan noteras att totala lånebeloppet ökat från 2008-12-31 till 2009-12-31 med 7.997.148 kr (+8,4 %). Detta är ett resultat av ökade kostnader för nu pågående renoveringsentreprenader och är i sig inget anmärkningsvärt.

Av större vikt är dock att lånestocken är starkt koncentrerad till två (2) lånegivare, Stadshypotek (Handelsbanken) [2009-12-31: 62.53 %, 2008-12-31: 68.50 %] resp. Swedbank [2009-12-31: 37.47 %, 2008-12-31: 31.50 %]. Detta kan om inte lånestocken förvaltas aktivt leda till mindre fördelaktiga lån utöver det faktum att "samla alla äggen i en/två korgar" i sig ger viss ökad risk.

Det är av stor betydelse att, vid låneupphandlingar, låneofferter tas in från samtliga större långivare på marknaden för att kontinuerligt säkerställa att nyupptagna lån tas till, för tillfället, lägsta ränta.

B - Total lånesumma (2005 - 2009)

 

Diagrammet över föreningens totala lånesumma för perioden 2005 - 2009 visar tydligt den stora förändring som under denna period skett. Från en tämligen hög amorteringstakt under perioden 2005-2007 har en likartad upplåningstakt nyttjats för perioden 2008-2009.

Med en mer "normal" räntenivå, vilket förväntas uppnås inom något/några få år (som ett första steg höjde Riksbanken reporäntan 2010-07-01 med 0,25 % till 0,50 %) kommer kostnaden för lånestocken att i motsvarande grad öka.

C - Andelen lån med rörlig ränta (2005 – 2009)

 

Ovan diagram anger hur stor del av totala lånestocken, i %, som utgöres av rörliga lån. Tämligen stora variationer kan noteras under den studerade perioden.

Något anmärkningsvärt är att andelen rörliga lån sjunkit kraftigt under 2009 relativt 2008 trots att räntevolatiliteten varit mycket låg under 2009. Denna förändring av lånen är ej i linje med "huvudtrenden" för låntagare under denna period.

Att kraftigt öka andelen bundna lån, som gjorts ovan, innebär visserligen att riskexponeringen minskar men detta erhålles genom högre avgifter till långivarna varför den totala lånekostnaderna ökar vilket måste ses som negativt för föreningens medlemmar.

Föreningen sjunkande likviditet (se: Ekonomiska nyckeltal
) under 2009 har, som en konsekvens, att förmågan att hantera t.ex. en räntehöjning starkt reduceras och skulle möjligen kunna förklara en del av ovan förändring av lånestocken.

Föreningen bör dock ha så god likvidet att, även med tämligen hög andel  lån med rörlig ränta, kortvariga ränteändringar kan "balanseras"  utan problem. Detta då:

En minskning av andelen rörliga lån medför ökade kostnader, sett över en längre tidsperiod, för föreningens medlemmar.