Föreningens lån

Nedan har information om föreningens lån samlats.

Genom att studera förändringen av lånestocken över en längre period ges ökad förståelse för föreningens reella lånesättning.

Då informationen gällande föreningens lån, av okänd anledning, starkt har reducerats i de senaste årsredovisningarna, kan nedan materal ses som en komplettering till dessa.

Delavsnitt:

A - Föreningens lån per 2010-12-31

Inledningsvis kan noteras att totala lånebeloppet ökat från 2009-12-31 till 2010-12-31 med 9.997.957 kr (+9,6 %) (2009: 7.997.148 kr (+8,4 %)). Lånetakten har alltså ökat jämfört med förra året. Detta är ett resultat av ökade kostnader för nu pågående renoveringsentreprenader och är i sig inget anmärkningsvärt.

Av större vikt är dock att, liksom förra året, lånestocken är starkt koncentrerad till två (2) lånegivare, Stadshypotek (Handelsbanken) [2010-12-31: 60,84 %, 2009-12-31: 62.53 %] resp. Swedbank [2010-12-31: 39,16 %, 2009-12-31: 37.47 %]. Detta kan om inte lånestocken förvaltas aktivt leda till mindre fördelaktiga lån utöver det faktum att "samla alla äggen i en/två korgar" i sig ger viss ökad risk.

Det är av stor betydelse att, vid låneupphandlingar, låneofferter tas in från samtliga större långivare på marknaden för att kontinuerligt säkerställa att nyupptagna lån tas till, för tillfället, lägsta ränta.

B - Total lånesumma (2005 - 2010)

 


Diagrammet över föreningens totala lånesumma för perioden 2005 - 2010 visar tydligt den stora förändring som under denna period skett. Från en tämligen hög amorteringstakt under perioden 2005-2007 har en likartad upplåningstakt nyttjats för perioden 2008-2009 för att därefter öka ännu mer under 2010.

Med en mer "normal" räntenivå, vilket vi snabbt tycks vara på väg mot (Riksbanken har höjt reporäntan från 0,50 % (2010-07-07) till 1,75 % (2011-04-27) och ytterligare ett antal höjningar har ”förhandsaviserats”) kommer kostnaden för lånestocken att i motsvarande grad öka.

C - Andelen lån med rörlig ränta (2005 - 2010)

 

Ovan diagram anger hur stor del av totala lånestocken, i %, som utgöres av rörliga lån. Tämligen stora variationer kan noteras under den studerade perioden.

Andelen bundna lån sjönk kraftigt under 2009 vilket visserligen innebär att riskexponeringen minskar men detta erhålles genom högre avgifter till långivarna varför den totala lånekostnaderna ökar vilket måste ses som negativt för föreningens medlemmar.

Föreningen sjunkande likviditet (se: Ekonomiska nyckeltal) under 2009 har, som en konsekvens, att förmågan att hantera t.ex. en räntehöjning starkt reduceras och skulle möjligen kunna förklara en del av ovan förändring av lånestocken.

Dessbättre har en ökning av andelen rörliga lån uppnåtts under 2010 (2010: 31,19 %, 2009: 20,57 %) och det torde, givet likviditeten kan förbättras under innevarande verksamhetsår, vara fördelaktigt att öka denna andel ytterligare.

Föreningen bör nämligen söka ha så god likviditet att, även med tämligen hög andel  lån med rörlig ränta, kortvariga ränteändringar kan "balanseras"  utan problem. Detta då:

En minskning av andelen rörliga lån medför ökade kostnader, sett över en längre tidsperiod, för föreningens medlemmar.