Styrelsearvode

Nedan har information om hur styrelsearvodet ökat under perioden 2002 - 2011 samlats.
J
ämförelse med konsumentprisindex (KPI) från SCB har även gjorts.

styrelsearvode 2012

Källor: Årsredovisningarna för Brf Porkala 2002 – 2011 samt SCB.

Några slutsatser (2011 rel. 2002)

  • KPI har ökat 14,16 %
  • Styrelsen arvode exkl. extraersättning har ökat med 68,99 % (4.9 ggr mer än KPI) .
  • Styrelsens arvode inkl. extraersättning har ökat med 70,08 % (4.9 ggr mer än KPI).

Uttryckt i kronor gällde för 2011:

Styrelse – fast arvode: 250.000 kr
Styrelse – extra ersättning: 38.470 kr
Totalt Styrelsearvode: 288.470 kr

Summering

Kostnadsutvecklingen för styrelsearvodet, såväl det fasta arvodet som inkl. extraersättningar, har varit mycket högre än ökningen av konsumentprisindex för den studerade perioden 2002 - 2011. Något skäl att ytterligare höja arvodet föreligger alltså ej.