Styrelsearvode

Nedan har information om hur styrelsearvodet ökat under perioden 2002 - 2012 samlats.
J
ämförelse med konsumentprisindex (KPI) från SCB har även gjorts.

styrelsearvode 2013
Bild 1.

Källor: Årsredovisningarna för Brf Porkala 2002 – 2012 samt SCB.

Några slutsatser (2012 rel. 2002)

  • KPI har ökat 15,18 %
  • Styrelsen arvode exkl. extraersättning har ökat med 68,99 % (4.6 ggr mer än KPI) .
  • Styrelsens arvode inkl. extraersättning har ökat med 52,13 % (3.4 ggr mer än KPI).

Uttryckt i kronor gällde för 2012:

Styrelse – fast arvode: 250.000 kr
Styrelse – extra ersättning: 7.000 kr
Totalt Styrelsearvode: 257.000 kr

Summering

Kostnadsutvecklingen för styrelsearvodet, såväl det fasta arvodet som inkl. extraersättningar, har varit markant högre än ökningen av konsumentprisindex för den studerade perioden 2002 - 2012. En viss reducering av denna differans har skett under de senaste åren.  Något skäl att ytterligare höja arvodet föreligger alltså ej.