Intäkter

Nedan återfinns några diagram över föreningens intäkter för perioden 2005-2012.

Genom att studera förändringen av intäkterna över en längre period ges ökad förståelse för föreningens reella ekonomiska läge.

Då informationen gällande föreningens ekonomi, av okänd anledning, starkt har reducerats i de senaste årsredovisningarna, kan nedan materal ses som en komplettering till dessa.

Delavsnitt:

Källa: Årsredovisningar för Brf Porkala 2005 - 2012.

A - Totala intäkter – Årsavgifter bostäder   

 intakter I 2013
Bild 1.

Föreningens totala intäkter har ökat med 18,7 % (2005: 38.736.513 kr, 2012: 45.973.941 kr) Förändringen följer väl, med visst undantag för 2012, den förändring som kan ses för årsavgifterna för bostäder som under samma tid ökat med (2005: 34.226.907 kr, 2012: 40.204.331 kr) 17,5 %.

Förändringen i de totala intäkterna under 2012 har varit större än de för årsavgifter bostäder och detta beror på att genom gruppanslutningsavtalet för bredband en helt ny intäkt uppstått vilken per år är (823 * 125 * 12 kr) = 1.234.500 kr.

Under perioden har totalt fyra (4) höjningar av årsavgiften genomförts (2006-01-01: +5%, 2010-01-01: +6%, 2011-01-01: +2%, 2012-01-01: +2%) vilket är totalt 15,8 %. Dessa förändringar av årsavgiften framgår väl av aktuellt diagram. Resterande ökning av årsavgiften beror dels på att antalet lägenheter ökat och dels att ytterligare lägenheter, som hyrts ut, upplåtits med bostadsrätt.

Två (2) lokaler har byggts om (en under 2007 och ytterligare en under 2008) till lägenheter och upplåtits med bostadsrätt. Föreningens totala antalet lägenheter har därmed ökat från 821 till 823.

Antalet lägenheter som upplåtes med bostadsrätt har under perioden ökat från 796 till 809.

B - Övriga större intäkter

intakter II 2013 
Bild 2.

I detta diagram listas fyra (4) av de övriga större intäkterna. Förändringen av dessa, dels individuellt och dels deras inbördes förhållande, har varit betydande.

Hyresintäkter bostäder har minskat kraftigt (2005: 1.133 kkr, 2012: 737 kkr) detta som en direkt följd av att antalet hyreslägenheter under perioden minskat (2005: 25, 2012: 14).

Hyresintäkter för garage / p-platser har ökat kraftigt (2005: 1.384 kkr, 2012: 2.041 kkr). Detta främst genom att höjning av hyresavgifterna. Denna intäkt är f o m 2008 den största övriga intäkten.

Hyresintäkter lokaler har, bortsett en större tillfällig ökning under 2006, haft en betydligt svagare utveckling (2005: 1.588 kkr, 2012: 1.769 kkr). Detta är i sig normalt eftersom dessa hyresavtal normalt löper på längre tid. En kontroll av hur hyresnivån ligger, relativt jämförbara hyresobjekt, bör dock göras löpande. Detta för att, där så kan anses lämpligt, avtalen sägs upp för omförhandling av hyresnivån.

Intäkterna från kabel-TV / Internet har ökat mycket kraftigt under 2012. Genom gruppanslutningsavtalet för bredband, vilket började generera intäkter f o m 2012-02-01, har en helt ny intäkt uppstått vilken per år är (823 * 125 * 12 kr) = 1.234.500 kr.

C - Årsavgiftens andel av totala intäkterna  

intakter III 2013 
Bild 3.

Av diagrammet framgår väl att årsavgifterna är den helt dominerande delen av föreningens intäkter. Det torde alltså inte finnas någon risk att föreningen klassificeras som en s.k. oäkta bostadsrättsförening.

Den kraftiga minskningen under 2012 (2011: 89,48 %, 2012: 87,45 %) beror på gruppanslutningsavtalet. Minskningen har dock reducerats något genom höjningen av årsavgiften med 2% f.o.m. 2012-01-01.

D - Övriga större intäkters andel av totala intäkterna

 intakter IV 2013
Bild 4.

I detta diagram listas fyra (4) av de övriga större intäkternas andel av de totala intäkterna. Förändringen av dessa, dels individuellt och dels deras inbördes förhållande, har varit betydande. För ytterligare detaljer se även ovan avsnitt.

 E - Intäkter bostäder per kvm lägenhetsyta

intakter V 2013
Bild 5.

I detta diagram har de totala intäkterna för bostäder normaliserats med den totala lägenhetsytan.

Under perioden har två (2) nya lägenheter tillkommit och totala lägenhetsytan har därmed ökat.

Ett mindre fel som återfinns f.o.m. årsredovisningen för 2008 har här rättats. Senast ombyggda lägenheten (från lokal) finns ej med i totala lägenhetsytan. Ytan för denna lgh har ansatts lika den tidigare ombyggda (45 kvm). Total lägenhetsyta per 2008-12-31 58.392 kvm. Ingen förändring har därefter skett.

Ur diagrammet framgår väl de höjningar av årsavgifter och hyror som genomförts under perioden. Intäkterna, per ytenhet, har under perioden ökat med 15,7 % (2005: 606 kr/kvm, 2012: 701 kr/kvm).

Primärt skäl till att hyreslägenheterna har inkluderats är att ytan för dessa ej är känd. För en bostadsrättshavare ger detta ett mindre fel (hyran för hrl är ca 25 % högre än årsavgiften för brl), som dock är att betrakta som litet eftersom andelen hrl är låg (2005: 3,0% , 2012: 1,7%).

Det bör även understrykas att avgiften för de minsta lgh är högre och för de största mindre än de som anges i diagrammet. Detta då insatsen inte enbart beror på lägenhetsytan.