Kostnader - översikt

Nedan återfinns några diagram över föreningens kostnader för perioden 2005-2012.

Genom att studera förändringen av kostnaderna över en längre period ges ökad förståelse för föreningens reella ekonomiska läge.

Då informationen gällande föreningens ekonomi, av okänd anledning, starkt har reducerats i de senaste årsredovisningarna, kan nedan materal ses som en komplettering till dessa.

Delavsnitt:

Källa: Årsredovisningar för Brf Porkala 2005 - 2012.

A - Totala kostnader - 2012   

kostnader A I 2013 
Bild 1.

Under 2012 var de totala kostnaderna nästan 46 Mkr och den helt dominerande posten är driftskostnader (51.97 %) och övriga större poster är planerat underhåll (16.56 %), avskrivningar (11,54 %) och kapitalkostnader (8,85 %).

För att ge en tydligare bild har kostnadsutvecklingen under perioden 2005-2012 granskats och återges i följande avsnitt.

B -  Drifts- och underhållskostnader [kkr] 

 kostnader A II 2013
Bild 2.

Kostnadsutvecklingen för drift- och underhåll framgår av ovan diagram.

Kostnaden för det periodiska underhållet varierar som väntat kraftigt från ett år till ett annat. Genom nyttjande av s.k. aktiveringsbara kostnader, där endast avskrivnings- och räntekostnader belastar resultatet, kommer dock en betydande ”utjämning” att ske. Skillnaden mellan utgift och redovisad kostnad är av vikt att förstå.

Ex. Om en renoveringsåtgärd genomförs ett visst år så innebär detta en utgift för föreningen på 45 Mkr aktuellt år men med en avskrivningstid på 30 år kommer dock föreningens resultaträkning att belastas med avskrivningskostnaden, d.v.s. här 45/30 = 1,5 Mkr, samt uppkomna räntekostnader. Det kan därför vara bra att även studera resultatet exklusive aktiveringsbara kostnader. För mer information se: Ekonomiska nyckeltal.

Kostnaden för drift var kraftigt minskade under 2011 men har under 2012 återgått till mer ”normala” nivåer.

C -   Drifts- och underhållskostnader [%]  

 kostnader A III
Bild 3.

Drift- och underhållskostnadernas andel av totala driftskostnaderna.

Det löpande underhållet har legat inom intervallet 4,17 – 6,40 %, medan driftskostnaderna varierat inom intervallet 49,50 – 60,84 %.

D - Övriga kostnader [kkr]  

 kostnader A IV 2013
Bild 4.

Kostnadsutvecklingen för övriga kostnader.

Kapitalkostnaden har från att vara största posten, i detta diagram, 2005 minskat under perioden 2009-2010 för att därefter åter ökat. Detta beror dels på att räntan höjts men även på att föreningens totala lån kraftigt ökat.

Effekterna av det periodiskt underhåll som bokförts som aktiveringsbara kostnader (ex. gårds- och hissrenoveringar) märks tydligt i att kostnaden för avskrivningar mer än fördubblats under perioden och är nu diagrammets största post.

E - Övriga kostnader [%]    

kostnader A V 2013 
Bild 5.

Övriga kostnaders andel av totala driftskostnaderna.

Kapitalkostnadernas andel var 10,24 % 2005 och hade 2012 minskat till 8,85 %. Kostnaderna för avskrivningar har ökat från 6,50 % 2005 till 11,54 % 2012.