Kostnader - drift - del I

Nedan återfinns några diagram över föreningens driftskostnader för perioden 2005-2012.

Genom att studera förändringen av driftskostnaderna över en längre period ges ökad förståelse för föreningens reella ekonomiska läge.

Då informationen gällande föreningens ekonomi, av okänd anledning, starkt har reducerats i de senaste årsredovisningarna, kan nedan materal ses som en komplettering till dessa.

Delavsnitt:

Källa: Årsredovisningar för Brf Porkala 2005 - 2012.

A - Totala driftskostnader - 2012   

kostnader B I 2013 
Bild 1.

Under 2012 var de totala driftskostnadern 23,79 Mkr och den största posten är fjärrvärme (31.97 %) och övriga större poster är fastighetsskötsel/städning (13.91 %) och tomträttsavgäld (11,87 %).

För att ge en tydligare bild har kostnadsutvecklingen under perioden 2005-2012 granskats och återges i följande avsnitt.

B -  Driftskostnader - större poster [kkr] 

 kostnader B II 2013
Bild 2.

Kostnadsutvecklingen för de större posterna.

Kostnaden för fjärrvärme ökade kraftigt 2010 då detta år hade betydligt större uppvärmningsbehov relativt såväl 2009 som 2011. Den helt dominerande effekten av variationen i kostnaden för fjärrvärme kan förklaras med variationer i uppvärmningsbehovet. Då fjärrvärmen onekligen ökat i pris under perioden innebär detta, de facto, att en betydande minskning av fjärrvärmeförbrukningen kan skönjas. Detta inte minst för perioden efter 2010. En närmare granskning av detta kommer att ske i en senare artikel.

Den näst största posten, med det något missvisande beteckningen ”Fastighetsskötsel/städning” uppvisar en kraftig minskning från 2009 (5,278 Mkr) till 2011 (3,283 Mkr). Dålig observerbarhet föreligger dock eftersom denna större post dels består av helt olika delposter (fastighetsskötsel/städning entreprenad, fastighetsskötsel utöver avtal, städning utöver avtal samt administrativ fastighetsförvaltning) och dels delades upp först i årsredovisningen för 2012. Noteras skall att även efter denna uppdelning har delposter som ej ”hör ihop” (fastighetsskötsel och städning har mycket lite med varandra att göra) slagits ihop. Detta är ett mycket tydligt exempel på där observerbarheten i årsredovisningen är uttalat bristfällig.

Det bör även noteras att kostnaden för fastighetsförsäkringen och till denna associerade skadekostnader ökat mycket kraftigt från 2010 (668 kkr) till 2012 (1.589 kkr, +137 %) vilket rimligen beror på kostnader för vattenskador. Även höjningen 2007, efter en stor vattenskada i hus 14, kan tydligt ses.

C -   Driftskostnader - större poster [%]  

 kostnader B III 2013
Bild 3.

De större driftkostnadernas andel av totala driftskostnaderna.

Kostnaden för fjärrvärme har utgjort 28,42 – 35,44 % av totala driftskostnaderna och tomträttsavgäldens andel av driftskostnaderna har varierat blygsamt mellan 10,96 – 13,30 %.

Även i detta diagram framgår den markanta minskningen av posten ”fastighetsskötsel/städning” (2009: 22,86 %, 2012: 13,91%) men information i årsredovisningen saknas dock för att möjliggöra en förklaring av denna betydande minskning (se även ovan avsnitt). Detta är naturligtvis ett implicit underbetyg för årsredovisningen vad gäller observerbarheten.

D - Övriga driftskostnader [kkr]  

 kostnader B IV 2013
Bild 4.

Kostnadsutvecklingen för övriga driftskostnader.

Elkostnaden har varierat kraftigt under perioden som en följd av ändringar i elpriserna.

Kostnaden för sophämtning/grovsopor har under perioden 2008-2011 haft en svagt sjunkande trend men har stigit kraftigt under 2012 (2011: 1,399 Mkr, 2012: 1,542 Mkr).

Kostnaden för vatten har, med undantag för 2006 (som avviker onormalt), uppvisat en mycket långsam prisutveckling. Beaktas den betydande minskningen av avgifterna för vatten och avlopp under perioden innebär dock detta att vattenförbrukningen under perioden kraftigt ökat.

Den starka ökningen i kostnaden för Kabel-TV/Internet beror på att föreningen f.o.m. 2012-01-01 har ett gruppavtal med Bredbandsbolaget. Denna kostnad tas ut, enligt stämmobeslut, ”rakt av” från de boende d.v.s. med en extraavgift på f.n. 125 kr/månad.

E - Övriga driftskostnader [%]    

 kostnader B V 2013
Bild 5.

Övriga driftskostnaders andel av de totala driftskostnaderna.