Styrelsearvode

Nedan har information om hur styrelsearvodet ökat under perioden 2002 - 2013 samlats.
J
ämförelse med konsumentprisindex (KPI) från SCB har även gjorts.

styrelsearvode 2014
Bild 1.

Källor: Årsredovisningarna för Brf Porkala 2002 – 2013 samt uppgifter från SCB.

För normaliseringsåret (2002) har följande uppgifter nyttjats:

Styrelse – fast arvode: 147.936 kr
Styrelse – extra ersättning: 21.000 kr
Totalt styrelsearvode: 168.936 kr
KPI (från SBC): 272,8

Några slutsatser (2013 rel. 2002)

  • KPI har ökat 15,12 % (minskning från 2012)
  • Styrelsen arvode exkl. extraersättning har ökat med 68,99 % (4.6 ggr mer än KPI) .
  • Styrelsens arvode inkl. extraersättning har ökat med 90,23 % (6.0 ggr mer än KPI).

Uttryckt i siffror gällde för 2013:

Styrelse – fast arvode: 250.000 kr
Styrelse – extra ersättning: 71.371 kr
Totalt Styrelsearvode: 321.371 kr
KPI (från SBC): 314,06

Summering

Kostnadsutvecklingen för styrelsearvodet, såväl det fasta arvodet som inkl. extraersättningar, har varit markant högre än ökningen av konsumentprisindex för den studerade perioden 2002 - 2013. Totala styrelsearvodet för 2013 har ökat med 25 % relativt 2012 trots att KPI minskat.  Något skäl att ytterligare höja arvodet föreligger alltså ej.