Ekonomiska nyckeltal

Nedan har ett antal ekonomiska nyckeltal för perioden 2005-2013 redovisats.

Genom att studera förändringen av dessa nyckeltal över en längre period ges ökad förståelse för föreningens reella ekonomiska läge.

Då diagrammen för de ekonomiska nyckeltalen, av okänd anledning, har utelämnats i årsredovisningen för 2010 - 2013 kan nedan materal ses som en komplettering till denna.

Delavsnitt:

Källa: Årsredovisningar för Brf Porkala 2005 - 2013.

A - Likviditet

 likviditet 2014
Bild 1.
Likviditet = Summa omsättningstillgångar / Summa kortfristiga skulder

Likviditeten bör överstiga 1 och är ett mått på hur föreningen klarar att betala kortfristiga lån och skulder.

Kommentar:
Likviditeten har stigit kraftigt efter en mycket stor minskning 2012 (2013: 1,709, 2012: 0,765).  Under perioden 2009 - 2010 var likviditeten mycket låg.
Det är positivt att likviditeten nu stärkts kraftigt eftersom förmågan att betala kortfristiga lån och skulder därmed ökat. Att operera med en alltför låg likviditet, som under åren 2009-2012 medför dessutom att kortfristiga och ofta mycket ofördelaktiga åtgärder måste vidtas för att "hålla näsan över vattenytan".

B - Soliditet

soliditet 2014 
Bild 2.

Soliditet = Summa eget kapital / Summa tillgångar   * 100   [ %]

Soliditeten är ett mått på hur föreningen mer långsiktigt klarar av sina ekonomiska åtaganden.

Kommentar:

Soliditeten har ökat under 2013. Efter en kraftig minskning av soliditeten 2009 har soliditeten långsamt ökat under 2010 och 2011 följt av en icke signifikant minskning för 2012 (2009: 30,45 %, 2010: 30,95 %, 2011: 32,38 %, 2012: 32,25 %, 2013: 34,08 %).

C - Resultat - I (inkl. aktiveringsbara kostnader)

 resultat I 2014
Bild 3.

Ovan anger resultatet inkl. aktiveringsbara kostnader  [Mkr].

Kommentar:

Resultatet, inkl. aktiveringsbara kostnader, uppvisar för 2013 en ökad vinst relativt 2012 men betydligt lägre relativt såväl 2011 som 2010 (2010: 2.588.808 kr, 2011: 2.900.520 kr, 2012: 198.570 kr, 2013: 1.345.181 kr). 

Tyvärr ger detta ”nyckeltal” ganska liten information och särskilt för år då stora renoveringsarbeten genomförts, vilka utöver att till stor del vara lånefinansierade även redovisas till det totala anskaffningsvärdet.

För mer info se: Årsredovisningar – kompletteringar – 2011 – Resultat – I

D - Resultat - II (exkl. aktiveringsbara kostnader)

 resultat II 2014
Bild 4.

Ovan anger resultatet exkl. aktiveringsbara kostnader  [Mkr].

Kommentar:

Resultatet exkl. aktiveringsbara kostnader ger en kompletterande bild av hur föreningen verkligen har gått under ett innevarande år d.v.s. har högre kostnader än intäkter förelegat eller ej.

Resultatet exklusive aktiveringsbara kostnader var under perioden 2008 - 2010 mycket negativt (2008: -7,56 Mkr, 2009: -23,74 Mkr, 2010: -20,50 Mkr) vilket är förenligt med de större renoveringsarbeten som pågått under denna period. Under 2011 och 2012 har betydligt mindre periodiskt underhåll utförts varför de aktiveringsbara kostnaderna har varit markant lägre (2011: 5,47 Mkr, 2012: 5,59 Mkr). Under 2013 har inga aktiveringsbara kostnader nyttjats. Resultatet exklusive aktiveringsbara kostnader var för 2013 1,34 Mkr (2012: -5,39 Mkr, 2011: -2,57 Mkr).

Föreningen har alltså under perioden 2008 – 2013 haft mer än 58 Mkr högre kostnader än intäkter.

Då en betydande del av kostnaderna lånefinansierats är det naturligtvis av yttersta vikt att föreningen genomför så kostnadsoptimala upphandlingar som möjligt.

Tyvärr har dock Brf Porkala
, för den största entreprenaden (Gårdsrenoveringar – Etapp II & III), ej agerat kostnadsoptimalt (ref: Årsredovisningarna för 2009 – 2011). Att det felaktiga agerandet dessutom upprepats två (2) år i följd bör rimligen betraktas som ytterligare försvårande omständigheter.

Det finns alltså all anledning för styrelsen att söka "dra lärdom" av tidigare begångna misstag och eftersträva en handläggning av föreningen så att medlemmarna ej drabbas av onödiga kostnader.

Alla upphandlingar bör göras i öppen konkurrens och på ett komplett och detaljerat förfrågningsunderlag. Detta gäller inte minst inför kommande mycket stora entreprenader (ex. stambyte och fönsterbyte). Om så ej sker kommer, oundvikligen, föreningen att drabbas av mycket stora merkostnader och det finns dessutom risk för att kvaliten sjunker. Föreningen riskerar alltså att få betala mer och erhålla mindre!

För mer info se: Årsredovisningar – kompletteringar – 2011 – Resultat – II