Kostnader - översikt

Nedan återfinns några diagram över föreningens kostnader för perioden 2005-2013.

Genom att studera förändringen av kostnaderna över en längre period ges ökad förståelse för föreningens reella ekonomiska läge.

Då informationen gällande föreningens ekonomi, av okänd anledning, starkt har reducerats i de senaste årsredovisningarna, kan nedan materal ses som en komplettering till dessa.

Delavsnitt:

Källa: Årsredovisningar för Brf Porkala 2005 - 2013.

A - Totala kostnader - 2013   

kostnader A I 2014 
Bild 1.

Under 2013 var de totala kostnaderna 44,53 Mkr (2012: 45,78 Mkr) och den helt dominerande posten är driftskostnader (56.60 %, 2012: 51,97 %) och övriga större poster är planerat underhåll (10.73 %, 2012: 16,56 %), avskrivningar (12,85 %, 2012: 11,54 %) och kapitalkostnader (7,24 %, 2012: 8,85 %).

För att ge en tydligare bild har kostnadsutvecklingen under perioden 2005-2012 granskats och återges i följande avsnitt.

B -  Drifts- och underhållskostnader [kkr]

 kostnader A II 2014
Bild 2.

Kostnadsutvecklingen för drift- och underhåll framgår av ovan diagram.

Kostnaden för det periodiska underhållet varierar som väntat kraftigt från ett år till ett annat. Genom nyttjande av s.k. aktiveringsbara kostnader, där endast avskrivnings- och räntekostnader belastar resultatet, kommer dock en betydande ”utjämning” att ske. Skillnaden mellan utgift och redovisad kostnad är av vikt att förstå.

Ex. Om en renoveringsåtgärd genomförs ett visst år så innebär detta en utgift för föreningen på 45 Mkr aktuellt år men med en avskrivningstid på 30 år kommer dock föreningens resultaträkning att belastas med avskrivningskostnaden, d.v.s. här 45/30 = 1,5 Mkr, samt uppkomna räntekostnader. Det kan därför vara bra att även studera resultatet exklusive aktiveringsbara kostnader. För mer information se: Ekonomiska nyckeltal.

Kostnaden för drift var kraftigt minskade under 2011 men har under 2012 återgått till mer ”normala” nivåer. Driftkostnaderna för 2013 har ökat med 1,415 Mkr (5,94 %) jämfört med 2012.

C -   Drifts- och underhållskostnader [%]  

 kostnader A III 2014
Bild 3.

Drift- och underhållskostnadernas andel av totala driftskostnaderna.

Det löpande underhållet har legat inom intervallet 4,17 – 7,26 %, medan driftskostnaderna varierat inom intervallet 49,50 – 60,84 %.

D - Övriga kostnader [kkr]  

 kostnader A IV 2014
Bild 4.

Kostnadsutvecklingen för övriga kostnader.

Kapitalkostnaden har från att vara största posten, i detta diagram, 2005 minskat under perioden 2009-2010 för att därefter åter ökat fram t o m 2012. Detta beror dels på att räntan höjts men även på att föreningens totala lån kraftigt ökat. Under 2013 har dels inga nya lån tagits och dels har ränteläget sänkts vilket resulterat i minskade kapitalkostnader (2013: 3 225 kkr, 2012: 4049 kkr)

Effekterna av det periodiskt underhåll som bokförts som aktiveringsbara kostnader (ex. gårds- och hissrenoveringar) märks tydligt i att kostnaden för avskrivningar mer än fördubblats under perioden och är nu diagrammets största post. Större delen av ökningarna av avskrivningarna mellan 2012 och 2013 kommer från avskrivningarna för tredje och sista etappen av hissrenoveringarna.

E - Övriga kostnader [%]    

kostnader A V 2014 
Bild 5.

Övriga kostnaders andel av totala driftskostnaderna.

Kapitalkostnadernas andel var 10,24 % 2005 och hade 2013 minskat till 7,24 %. Kostnaderna för avskrivningar har ökat från 6,60 % 2005 till 12,85 % 2013.