Kostnader - drift - del I

Nedan återfinns några diagram över föreningens driftskostnader för perioden 2005-2013.

Genom att studera förändringen av driftskostnaderna över en längre period ges ökad förståelse för föreningens reella ekonomiska läge.

Då informationen gällande föreningens ekonomi, av okänd anledning, starkt har reducerats i de senaste årsredovisningarna, kan nedan materal ses som en komplettering till dessa.

Delavsnitt:

Källa: Årsredovisningar för Brf Porkala 2005 - 2013.

A - Totala driftskostnader - 2013   

kostnader B I 2014 
Bild 1.
Under 2013 var de totala driftskostnaderna 25.206 kkr (2012: 23.791 kkr) och den största posten är fjärrvärme (30.82 %, 2012: 31,97 %) och övriga större poster är fastighetsskötsel/städning (16,08 %, 2012: 13.91 %) och tomträttsavgäld (11,20 %,2012: 11,87 %).
För att ge en tydligare bild har kostnadsutvecklingen under perioden 2005-2013 granskats och återges i följande avsnitt.

B -  Driftskostnader - större poster [kkr]

 kostnader B II 2014
Bild 2.
Kostnadsutvecklingen för de större posterna.
Kostnaden för fjärrvärme ökade kraftigt 2010 då detta år hade betydligt större uppvärmningsbehov relativt såväl 2009 som 2011. Den helt dominerande effekten av variationen i kostnaden för fjärrvärme kan förklaras med variationer i uppvärmningsbehovet. Då fjärrvärmen onekligen ökat i pris under perioden innebär detta, de facto, att en betydande minskning av fjärrvärmeförbrukningen kan skönjas. Detta inte minst för perioden efter 2010.

Den näst största posten, med det något missvisande beteckningen ”Fastighetsskötsel/städning” uppvisar en kraftig minskning från 2009 (5,378 Mkr) till 2012 (3,309 Mkr) och har ökat markant under 2013 (22,5 %, 4,053 Mkr) . Dålig observerbarhet föreligger dock eftersom denna större post dels består av helt olika delposter som benämnts olika från år till år (markförvaltning, fastighetsskötsel, städning samt administrativ fastighetsförvaltning) och dels delades upp först i årsredovisningen för 2012. Detta är ett mycket tydligt exempel på där observerbarheten i årsredovisningen är uttalat bristfällig. Det är dock bra att en viss förbättring har kunnat noteras under 2012/2013. Något som aktivt efterlysts av ett betydande antal föreningsmedlemmar.

Det bör även noteras att kostnaden för fastighetsförsäkringen och till denna associerade skadekostnader ökat mycket kraftigt från 2010 (668 kkr) till 2013 (2.051 kkr, +207 %) vilket rimligen beror på bl a kostnader för vattenskador. Även höjningen 2007, efter en stor vattenskada i hus 14, kan tydligt ses. Ökade merkostnader associerade med den kollektiva bostadsrättsförsäkringen föreningen tecknat f o m 2011 bidrar också. En grundlig genomgång och analys av dessa vattenskador bör lämpligen göras snarast möjligt.

C -   Driftskostnader - större poster [%]  

 kostnader B III 2014
Bild 3.

De större driftkostnadernas andel av totala driftskostnaderna.

Kostnaden för fjärrvärme har utgjort 28,42 – 35,44 % av totala driftskostnaderna och tomträttsavgäldens andel av driftskostnaderna har varierat blygsamt mellan 10,96 – 13,30 %.

Även i detta diagram framgår den markanta minskningen av posten ”fastighetsskötsel/städning” under åren 2009 – 2012 (2009: 22,86 %, 2012: 13,91%) men information i årsredovisningen saknas dock för att möjliggöra en förklaring av denna betydande minskning (se även ovan avsnitt). För 2013 har denna post ökat markant (16,08 %, 2012: 13,91 %) och beror på en mycket stor ökning av kostnaden för fastighetsskötsel (2013: 690 kkr, 2012: 202 kkr) vilken bör föranleda en närmare uppföljning.

D - Övriga driftskostnader [kkr]  

 kostnader B IV 2014
Bild 4.

Kostnadsutvecklingen för övriga driftskostnader.

Elkostnaden har varierat kraftigt under perioden som en följd av ändringar i elpriserna.

Kostnaden för sophämtning/grovsopor har under perioden 2008-2011 haft en svagt sjunkande trend men har stigit kraftigt under 2012 (2011: 1,399 Mkr, 2012: 1,542 Mkr, 2013: 1,5 Mkr).

Kostnaden för vatten har, med undantag för 2006 (som avviker onormalt), uppvisat en mycket utveckling. Beaktas den betydande minskningen av avgifterna för vatten och avlopp under perioden innebär dock detta att vattenförbrukningen under perioden kraftigt ökat. Kostnadsökningen för 2013 har varit signifikant (10,3 %, 1,381 Mkr, 2012: 1,252 Mkr).

Den starka ökningen i kostnaden för Kabel-TV/Internet beror på att föreningen f.o.m. 2012-01-01 har ett gruppavtal med Bredbandsbolaget. Denna kostnad tas ut, enligt stämmobeslut, ”rakt av” från de boende d.v.s. med en extraavgift på f.n. 125 kr/månad. Ökningen under 2013 beror på att detta var första året med full avgift.

E - Övriga driftskostnader [%]    

 kostnader B V 2014
Bild 5.

Övriga driftskostnaders andel av de totala driftskostnaderna.