Föreningsavgäld till HSB Stockholm

Vad är en föreningsavgäld?

Bäst kan detta förklaras som en extra, kraftigt förhöjd medlemsavgift, som en HSB-bostadsrättsförening måste betala till den HSB-förening den är medlem i. *)

Hur stor är avgälden?

Den är 2,5 % av produktionskostnaden för föreningens hus och betalas under 20 år ([1] s.7).

För Brf Porkala som 1982 ombildades till bostadsrättsförening har det totala lånebeloppet i december 1982 nyttjats istället för produktionskostnaden. Detta belopp framgår av den ekonomiska planen ([1] s.4) och är 154.000.000.

Då Brf Porkala bytte räkenskapsår 1995 betalades mindre in detta året varför betalningen utsträcks till totalt tjugoett (21) år.

Hur mycket har då Brf Porkala betalat totalt?

Det är totalt sett mycket stora belopp som betalats in. För att få en bättre bild av beloppen i dagens penningvärde har de inbetalade beloppen även inflationsjusterats i nedan tabell. Som KPI har det av SCB framtagna årsmedelvärdet nyttjats.

 

År

Inbetalt
(kr)

KPI
(årsmedel)

Inbetalt inflations-justerat (kr)

1985

192 500

153,8

392 247

1986

192 500

160,3

376 342 

1987

192 500

167,0 

361 243 

1988

192 500 

176,7

341 412 

1989

192 500 

188,1

320 721 

1990

192 500 

207,8

290 316 

1991

192 500 

227,2

265 526 

1992

192 500 

232,4

259 585 

1993

192 500 

243,2

248 057 

1994

192 500 

248,5

242 767 

1995

128 333 

254,8

157 843 

1996

192 500 

256,0

235 655 

1997

192 500 

257,3

234 464 

1998

192 500 

257,0

234 738 

1999

192 500 

258,1

233 737 

2000

192 500 

260,7

231 406 

2001 

192 500 

267,1

225 861 

2002

192 500 

272,8

221 142 

2003

192 500 

278,1

216 928 

2004

192 500 

279,2

216 073 

2005

64 164 

280,4

71 713 

Summa:

3 849 997 

5 377 775 

 

Totalt, i dagens penningvärde, har Brf Porkala alltså betalt in 5 377 775 kr i föreningsavgäld.

Vad motsvarar detta relativt den ordinära medlemsavgiften?

Brf Porkalas årliga medlemsavgift till HSB Stockholm är f n 62.000 kr.

Den extra, kraftigt förhöjda medlemsavgiften, på totalt 5 377 775 kr motsvarar alltså mer än åttiosex (86) års extra medlemsavgifter som betalats in under perioden 1985 – 2005.

Avgiften är dock en frivillig avgift enligt domslut i Högsta domstolen

Trots att HSB, till bostadsrättsföreningarna, presenterat föreningsavgälden som tvingande avgift genom att ange "...skall bostadsrättsföreningen erlägga avgäld enligt bestämmelse i stadgarna" är detta, enligt en prejudicerande dom i Högsta domstolen, ett oskäligt villkor och saknar därför betydelse. Föreningsavgälden skall därför ses som en frivillig avgift. Det aktuella fallet  (mål T3485-96 meddelat 1999-03-31) gällde bostadsrättsföreningen S:t Erik i Stockholm. 

Brf Porkala har alltså fortsatt och betalat föreningsavgälden under sju (7) år efter att domen föll i Högsta domstolen.

Fortsatt undersökning av vad som gäller för Brf Porkala

brfporkala.com kommer att, mot bakgrund av vad som angetts ovan, närmare följa upp vad som gäller för Brf Porkala.

Frågor som tarvar ett svar är bl a:

  • På vilka handlingar har HSB förankrat uttaget av föreningsavgälden och då särskilt efter domen i Högsta domstolen 1999-03-31?  Det står om föreningsavgälden i den ekonomiska planen ([1] s.7) men på samma sida står uppgifter som inte längre gäller (det obligatoriskt medlemskap i HSB Stockholm för bostadsrättsföreningens medlemmar togs bort i samband med stadgebytet 1999). Det finns dessutom inga uppgifter om någon föreningsavgäld i de stadgar föreningen antog 1999 ([2]). I de ännu äldre stadgar som antogs 1995, med registreringsdatum 1996-02-05, finns dock uppgifter om föreningsavgälden med ([3] § 6).
  • Har bostadsrättsföreningens styrelse informerats, efter domen i Högsta domstolen 1999-03-31, om att föreningsavgiften varit frivillig? Om så är fallet bör detta rimligtvis kunna styrkas skriftligt.

Referenser

[1]: Ekonomisk plan för Brf Porkala
[2]: Äldre stadgar för Brf Porkala; 1999-10-25

[3]: Äldre stadgar för Brf Porkala; 1996-02-05

*): HSB Stockholm hade, i tidigare årsredovisningar (brukade stå på insidan av omslaget i en s k "Ordlista") en något längre förklaring av vad föreningsavgälden är:

"För att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga avgäld enligt bestämmelse i stadgarna."

Denna förklaring tillför dock inget utöver vad som anges i denna artikel.