Medlemsavgift till HSB Stockholm

Vad är föreningens medlemsavgift till HSB Stockholm?

Denna avgift är inte så lätt att få fram för den enskilde medlemmen. I föreningens årsredovisning finns den ej explicit angiven. Efter förfrågningar framgår att den är "inbakad" under "Not 5 Förvaltnings- och externa kostnader". Medlemsavgiften ingår i posten "Serviceavgift till branschorgan" (Bild 1).

 

Medlemsavgift HSB Stockholm 1
Bild 1.

Men hur stor är den? Ja för att få besked om det måste uppgifter från HSB Stockholm nyttjas.

Stämmobeslut i HSB Stockholm 2011 och 2012

Beslut om hur stor medlemsavgift bostadsrättsföreningarna skall betala till HSB Stockholm togs vid ordinarie föreningsstämman 2011-04-11. Styrelsens förslag ([2]) bifölls av stämman ([1] s.3 §12).

Detta innebar att medlemsavgiften för 2012 fastställdes till:

"Bostadsrättsföreningarna betalar en årlig medlemsavgift på 2000 kr i grundavgift samt 100 kr per lägenhet upp till maximalt 600 lägenheter."

Ur stämmoprotokollet för 2012 framgår det ej att något beslut gällande denna medlemsavgift togs. Endast medlemsavgiften för det individuella medlemskapet ([4]) behandlades ([3] s.3 §12)

Nå, hur mycket ska Brf Porkala betala till HSB Stockholm?

Efter ovan efterforskningar står det alltså klart att för 2013 är medlemsavgiften till HSB Stockholm 600*100 + 2000 = 62.000 kr.

Får stora föreningar "mindre för pengarna" jämfört med små föreningar?

Ja detta blir, i många fall, effekten av den avgiftsmodell HSB Stockholm valt att utnyttja.

Ex. En mindre förening med 100 lgh och en stor med 800 lgh.

Den mindre föreningen betalar en medlemsavgift på 12.000 kr/år och den större 62.000 kr/år.

Den service som den större föreningen erhåller, som en följd av medlemsavgiften, torde ej skilja så mycket jämfört med den mindre. Antalet styrelselmöten, där HSB-ledamot är närvarande, är oftast tämligen lika oavsett storleken på bostadsrättsföreningen. Att försvara en skillnad på, i detta exempel, 416 % i medlemsavgift kan nog kräva en del "argumentationsakrobatik" och nyttjandet av vaga begrepp som "solidaritet" m m.

Men kan då inte de större föreningarna söka påverka detta?

Möjligheterna till detta är ganska små eftersom det finns många fler små bostadsrättsföreningar än stora. Att stadgarna tar viss begränsad hänsyn till detta ([5] §14, §24) torde ej förändra situationen nämvärt. Detta då en bostadsrättsförenings storlek endast kan påverka antalet ombud till distriktstämman. Antalet ombud till fullmäktige i HSB Stockholm som en enskild distriktstämma har rätt att välja beror främst på antalet bostadsrättslägenheter totalt i ett distrikt relativt samtliga distrikt inom HSB Stockholm. Antalet ombud i fullmäktige är 100. Röstningsprocessen, med en fullmäktige av ombud, är alltså tämligen invecklad och distansen till de enskilda bostadsrättsföreningarnas medlemmar stor.

De många påtvingar alltså de få en "solidaritet" som primärt främjar de många.

Varför redovisas ej dessa avgifter på ett öppnare sätt?

Ja, det är en berättigad fråga som tarvar ett svar. brfporkala.com har dock ej detta svar men skall vid tillfälle söka få ett svar från HSB Stockholm.

Att på detta sätt dölja avgifter av denna typ är inte förtroendeskapande. En mer transparent redovisning borde nyttjas av såväl den enskilda bostadsrättsföreningen som HSB Stockholm.

Referenser

[1]: Stämmoprotokoll från HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2011-04-11
[2]: Bilaga 7 till Stämmoprotokoll från HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2011-04-11
[3]: Stämmoprotokoll från HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2012-04-16
[4]: Bilaga 8 till Stämmoprotokoll från HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2012-04-16
[5]: Stadgar för HSB Stockholm; 2011-04