Anmälan - Stadgebrott - Del I

BoRevision i Sverige AB

Anmälan - Stadgebrott - Del I

Inledning / Historik

Efter sommaren upptäckte undertecknad att styrelsen information gällande brandvarnare, på anslagstavlor och hemsida, inte stämde med föreningens nya stadgar ([4]). Föreningens tillskrevs om detta ([1]).
Av styrelsen svar ([2]) framgår tydligt att styrelsen dels insåg att brandvarnare var de boendes ansvar men att de ändock ansåg det befogat att ”frångå stadgarna”. Styrelsen meddelade alltså skriftligen att de planerade att genomföra ett stadgebrott.

I svarsskrivelsen ([2]) anger styrelsen:

Brandvarnare är den boendes eget ansvar. Styrelsen tycker ändå att de kan ta på sig kostnaden för brandvarnare och anser det motiverat att göra avsteg från stadgarna för att skydda och rädda liv på boende.”

Detta agerande är direkt felaktigt eftersom:

Föreningens medlemmar såväl som som styrelsen har naturligtvis att följa föreningens stadgar. Varken stadgar ([4]) eller lagstiftning (främst ([5]) och ([6]) tillåter att styrelsen ensidigt och helt godtyckligt välja att ”göra avsteg från stadgarna”. Detta skulle leda till att stadgarna helt förlorade sin auktoritet.

Erhållet svar ([2]) svar var  naturligtvis helt oacceptabelt varför styrelsen tillskrevs en andra gång ([3]). Något svar på denna skrivelse har ej erhållits men ett anslag ([7])  som styrelsen lät sätta upp i föreningens portar i december var dock svar nog. I detta framgår bekräftas tydligt aktuellt stadgebrott.

Att nu styrelsen väljer att beskriva det hela som att de ”skänker” de boende en ”julklapp” förändrar naturligtvis inget i sak.

De månadsavgifter som föreningens medlemmar betalar in för ”den löpande verksamheten” (ref: Bostadsrättslagen 7 kap § 14 ([5]), se även föreningens stadgar § 32 ([4])) är ej tänkta att inkludera kostnader för ”julklappar” varken från tomten, styrelsen eller någon annan varför med stor sannolikhet även denna lagparagraf överträtts.

Anmälan

Härmed framförs formellt till Er en anmälan om att styrelsen för Brf Porkala har handlat i direkt strid med föreningens stadgar genom att av föreningens gemensamma medel inköpa lägenhetsutrustning (brandvarnare) som enligt föreningens stadgar ([4]) § 36 helt ligger inom det inre underhållet och alltså åligger bostadsrättshavaren att helt sköta såväl vad gäller reparationer som underhåll (inkl. nyanförskaffning när så erfordras).

Styrelsen har alltså ej rätt/mandat att disponera medlemmarnas tillgångar på så sätt som nu skett. Att överträdelsen varit planerad och genomförts trots information om att detta agerande inte är tillåtet torde utgöra synnerligen försvårande omständigheter.

Föreningens medlemmar har genom styrelsens agerande belastats med en ekonomisk kostnad av uppskattningsvis minst 125.000 – 150.000 kr.

Då ärendet är:

  • av stor vikt strikt juridiskt
  • rör sig om betydande belopp
  • omfattas direkt av den granskning som Ni genomför vid revisionen, beskriven i revisionsberättelsen (ref: Brf Porkala Årsredovisning 2009):

    ”Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.”

överlämnas detta härmed till Er för fortsatt ärendehantering.

Fortsatt ärendehantering

Utöver denna formell anmälan och ärendeöverlämnande vore jag tacksam om du så snart som möjligt, dock helst senast 2011- 01-21, kunde återkomma med:

  1. Råd och synpunkter på om en formell polisanmälan, givet fortsatta ärendehanteringen, är lämplig att göra.

  2. Information om den fortsatta ärendehanteringen.

Om något är oklart eller du behöver mer information är du välkommen att direkt kontakta mig.

Bilagor

[4]: Föreningens stadgar; registrerade 2009-05-29
[5]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]
[6]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667]

Bilaga [5] – [6} bifogas ej denna skrivelse.

Akalla 2010-12-22

Komplett anmälan, inkl. bilagor, för nedladdning: Anmälan - Stadgebrott - Del I