Anmälan - Stadgebrott - Del II

BoRevision i Sverige AB

Anmälan – Stadgebrott - Del II

Syftet med denna skrivelse är dels att påminna om tidigare inlämnad, men ännu obesvarad,  anmälan ([1]) och dels lämna ytterligare kompletterande uppgifter.

Felaktig föreningsinformation

Styrelsen informerades skriftligen 2010-10-08 om att föreningens information, i portar och på den hemsida som styrelsen ansvarar för, gällande ansvarsfördelningen av underhåll och reparation av brandvarnare ej stämde med föreningens nya stadgar. Trots detta har styrelsen inte gjort något som helst för att åtgärda situationen varför föreningens medlemmar nu tvingas lämna in en motion till kommande föreningsstämma med krav på åtgärder. Motionen ([2]) har mycket stark medlemsförankring med totalt åttio (80) motionärer. Att styrelsen inte självmant kan genomföra rättelser av denna triviala natur är såväl anmärkningsvärt som högst beklagligt.

Ärendesummering - stadgebrott

Den anmälan om stadgebrott ([1]) som tidigare inlämnats inkluderade bilagor till Er och som bortom allt tvivel bekräftade att styrelsen, trots påstötningar från boende ([1] bilaga [1], [3]), först planerade för att genomföra ett stadgebrott ([1] bilaga [2]) och därefter genomförde detsamma ([1] bilaga [7]).

Att stadgebrottet var planerat framgår mycket tydlig av erhållen svarsskrivelse ([1] bilaga [2]):

I svarsskrivelsen anger styrelsen:

Brandvarnare är den boendes eget ansvar. Styrelsen tycker ändå att de kan ta på sig kostnaden för brandvarnare och anser det motiverat att göra avsteg från stadgarna för att skydda och rädda liv på boende.”

Detta agerande är direkt felaktigt eftersom:

Föreningens medlemmar såväl som som styrelsen har naturligtvis att följa föreningens stadgar. Varken stadgar ([4]) eller lagstiftning (främst ([5]) och ([6]) tillåter att styrelsen ensidigt och helt godtyckligt välja att ”göra avsteg från stadgarna”. Detta skulle leda till att stadgarna helt förlorade sin auktoritet.

Om ett stadgebrott ändock sker måste detta söka motverkas och beivras å det starkaste. Detta för att så långt som möjlig söka undvika en framtida upprepning. Särskilt allvarligt är det om, som i aktuellt fall, otvetydig information finns som styrker att det är en planerad handling. Några förmildrande omständigheter torde näppeligen kunna åberopas.

Det bör även konstateras att:

  1. Att stadgebrottet kom att gälla brandvarnare, vilka i sig är en viktig brandsäkerhets-teknisk utrustning, är att betrakta som en tillfällighet och saknar i sig helt betydelse.

  2. Vid en normal revision, utan ytterligare information, är det inte orimligt att fall som detta kan undgå upptäckt och därmed efterföljande nödvändiga åtgärder. Detta är dock ej tillämpligt här i och med denna och tidigare ([1]) inlämnade skrivelse.

Vad kan då göras åt saken?

Naturligtvis inser jag att talessättet ”gjort ej kan göras ogjort” till viss del även gäller här. Påtalat stadgebrott har medfört ökade kostnader för föreningen på närmare 150.000 kr. Detta är i sig beklagligt men frågan om stadgebrott är av mycket större vikt än så.

Stadgebrottet omfattas direkt av den granskning som Ni genomför vid revisionen (se även punkt 2 i tidigare avsnitt), beskriven i revisionsberättelsen (ref: Brf Porkala Årsredovisning 2009):

”Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.”

Vad som erfordras, i den kommande revisionsberättelsen för Brf Porkala (verksamhetsåret 2010), är:

  • en tydlig markering av det inträffade inklusive information om de ekonomiska konsekvenserna samt
  • information om att styrelsen, liksom föreningens medlemmar, alltid har att följa föreningens stadgar och alltså inte har valet att ”göra avsteg från stadgarna”.

Om indikerade åtgärder ej vidtages medför detta att revisionsberättelsen ej skulle överensstämma med entydiga skriftliga underlag och alltså vara att betrakta som felaktig. Då skulle alltså ytterligare fel läggas till de tidigare och ärendet skulle dels anta större proportioner och dels även bli betydligt allvarligare till sin karaktär.

Om något är oklart eller du behöver mer information är du välkommen att direkt kontakta mig.

Bilagor

Akalla 2011-04-06

Komplett anmälan, inkl. bilagor, för nedladdning: Anmälan - Stadgebrott - Del II