Anmälan - Stadgebrott - Del III

BoRevision i Sverige AB

Anmälan – Stadgebrott - Del III

I två tidigare skrivelser ([1],[2]) har Ni informerats om att styrelsen har:

  1. Planerat utföra en åtgärd som utgör ett stadgebrott (inköpa brandvarnare till föreningens medlemmar trots att detta helt faller under det inre underhållet).

  2. Skriftligen bekräftat detta där det tydligt framgår att de är fullt medvetna om att det är fråga om ett stadgebrott. Detta framgår tydligt av svarsskrivelsen från styrelsen (2010-11-08): ”Brandvarnare är den boendes eget ansvar. Styrelsen tycker ändå att de kan ta på sig kostnaden för brandvarnare och anser det motiverat att göra avsteg från stadgarna för att skydda och rädda liv på boende.”

  3. Trots skriftliga krav från föreningsmedlemmar genomfört planerad åtgärd och därmed är stadgebrottet ett faktum.

Inträffat stadgebrott omfattas direkt av den granskning som Ni genomför vid revisionen, beskriven i revisionsberättelsen (ref: Brf Porkala Årsredovisning):

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.”

Vid kontroll av Er avlämnade revisionsberättelse för 2010 återfinns ingen som helst anknytning till det allvarliga faktum som ett stadgebrott utgör. Det synes undertecknad omöjligt att låta ett så extremt tydligt och väldokumenterat stadgebrott som detta ”passera” utan att detta föranleder en revisorsanmärkning. Avlämnad revisionsberättelse kan, med nu tillgänglig information, svårligen anses vara förenligt med det konstaterade stadgebrottet.

För den fortsatta ärendehanteringen önskas svar snarast möjligt (dock senast fredag 2011-06-03 emedan föreningsstämman hålles första vardagen därefter) på följande frågor:

  1. Vilka skäl/motiv har Ni att åberopa för att ej ta fasta på påvisat stadgebrott?

  2. Styrelsen har själv skriftligen, bekräftat stadgebrottet. Om Ni ej anser att det är ett stadgebrott vilket lagrum/praxis stöder Ni Er på?

  3. Vilka övriga kompletterande uppgifter med anledning av detta ärende och Er avlämnade revisionsberättelse vill Ni anföra?

Om något är oklart eller Ni behöver mer information är Ni välkommen att direkt kontakta undertecknad.

Bilagor:

Akalla 2011-05-29

Komplett anmälan, inkl. bilagor, för nedladdning: Anmälan - Stadgebrott - Del III