Föreningsstämman - 2011-06-07

BoRevision i Sverige AB

Föreningsstämman 2011-06-07

A. Inledning

Under föreningsstämman 2011-06-07 valde styrelsen att offentliggöra en skrivelse ([1]) Ni tidigare tillställt denna. Efter en genomgång av densamma kan undertecknade konstatera att skrivelsen ej överensstämmer med otvistiga faktauppgifter. Ett flertal påståenden och slutsatser saknar alltså sakligt stöd i kända fakta.

Ärendet är av så allvarlig karaktär (planerat och därefter genomfört stadgebrott) att det förhållande att direkt felaktig föreningsinformation delges medlemmarna ej kan anses acceptabelt utan kräver en korrigering/komplettering snarast möjligt.

Syftet med denna skrivelse är att bringa till Er kännedom om de avvikelser som föreligger och begära en korrigering/komplettering snarast möjligt.

B. Bakgrundsfakta

Några otvistiga faktauppgifter i ärendet är:

  • Föreningen beslöt 2003 att höja brandsäkerheten i föreningens lägenheter och installerade därför en brandvarnare av fabrikat ICAS IIR i föreningens samtliga lägenheter.
  • Brandvarnarna har fast monterade batterier och vid batteribyte måste alltså brandvarnaren bytas.
  • Under hösten 2010 var det tid för det första batteribytet.
  • 2009-05-29 vann föreningens nuvarande stadgar laga kraft och i dessa (§ 36) faller brandvarnaren helt inom det s.k. inre underhållet.
  • Under vintern 2010 beslöt styrelsen att bekosta batteribytet av brandvarnarna genom att köpa in nya dito av samma fabrikat och typ till föreningens samtliga lägenheter.

C. Väldokumenterat och styrkt stadgebrott

Utgående från ovan listade bakgrundsfakta kan det tämligen enkelt och på ett flertal, av varandra oberoende sätt, styrka att det handlar om ett stadgebrott och inget annat. Nedan följer tre (3) bekräftelser av aktuellt stadgebrott.

C.1 Utdelad skrivelse vid föreningsstämman 2011-06-07 ([1])

I Er skrivelse ([1]) anför Ni:

Även jag har haft kontakter med jurister hos HSB och diskuterat tolkningen. Uppfattningen hos dessa tycks vara att medlemmen har ansvaret för just det löpande underhållet, d v s byte av batterier och liknande...”

Tillsammans med otvistiga bakgrundsfakta bekräftar detta entydigt aktuellt stadgebrott.

Det bör dock även noteras att det Ni i skrivelsen anger:

Min uppfattning är att styrelsen gjort en bedömning utifrån sitt ansvar som fastighetsägare. Det anges att detta är en engångsåtgärd som torde öka säkerheten för föreningens fastigheter. Det anges också i informationen att det är lägenhetsinnehavarens ansvar framgent.”

strider mot bakgrundsfakta (se punkt B ovan) emedan:

  1. Fastighetsägareansvaret att höja brandsäkerheten togs 2003 (alltså ej 2010), då installation av brandvarnare gjordes i samtliga lägenheter.

  2. Nu genomfört batteribyte är ejen engångsåtgärd” utan måste göras vart 7-8 år.

  3. Ansvaret för batteribyte har alltsedan nuvarande stadgar vann laga kraft (2009-05-29) åvilat bostadsrättshavaren.

C.2 Skrivelse från styrelsen ([2])

I en svarsskrivelse från styrelsen ([2]) framgår tydligt att styrelsen själv betraktar inköpet av brandvarnare som ett stadgebrott. Stadgebrottet är dessutom planerat i förväg vilket gör det ännu allvarligare. I skrivelsen anges:

Brandvarnare är den boendes eget ansvar. Styrelsen tycker ändå att de kan ta på sig kostnaden för brandvarnare och anser det motiverat att göra avsteg från stadgarna för att skydda och rädda liv på boende.”

Tillsammans med otvistiga bakgrundsfakta bekräftar detta entydigt aktuellt stadgebrott.

C.3 Föreningsinformation gällande brandvarnare ([3])

Av styrelsen distribuerad föreningsinformation framgår:

I Brf Porkala gäller att den boende ansvarar (gäller både den som äger bostadsrätt och den som hyr bostad av föreningen) för att kontrollera att brandvarnaren fungerar och att vid behov anskaffa en ny fungerande brandvarnare och att montera den på lämpligt plats.”

Ovan information bekräftar tydligt det faktum att hela ansvaret för brandvarnaren åvilar den enskilde boende. Styrelsen har dock ej följt denna ansvarsfördelning.

Tillsammans med otvistiga bakgrundsfakta bekräftar detta entydigt aktuellt stadgebrott.

D. Summering

Beaktat ovan framförda uppgifter torde det vara tämligen klart dels att styrelsen genom inköp av brandvarnare genomfört ett planerat stadgebrott och dels att utdelad skrivelse ([1]) i betydande omfattning ej stämmer med kända fakta.

Att en styrelsen alltid har att följa föreningens stadgar är nog ett av de mest grundläggande krav som åligger styrelsen. Om styrelsen ändock, som i aktuellt fall, väljer att genomföra ett planerat stadgebrott måste detta beivras å det starkaste. En noggrann utredning av det inträffade bör göras samt en tydlig markering göras (lämpligen i samband med revisionen av föreningen eftersom ett stadgebrott omfattas direkt av den granskning som görs vid revisionen) för att, så långt som möjligt, söka undvika en framtida upprepning.

Undertecknade medlemmar framför härmed en begäran om att en komplettering/korrigering av den felaktiga skrivelsen ([1]) tas fram och görs tillgänglig för föreningens medlemmar snarast möjligt.

Om något är oklart eller Ni behöver mer information är Ni välkommen att direkt kontakta en av undertecknade.

E. Bilagor:

Akalla 2011-08-15

Komplett anmälan, inkl. bilagor, för nedladdning: Föreningsstämman - 2011-06-07