Anmälan - Brott mot gällande stämmobeslut

BoRevision i Sverige AB

Anmälan – Brott mot gällande stämmobeslut

1. Inledning / Historik

Av information sammanställd av brfporkala.com ([11]), som undertecknade föreningsmedlemmar tagit del av, framgår följande:
På ordinarie föreningsstämma 2011-06-07 lät några föreningsmedlemmar, under behandling av punkt 12 på dagordningen, meddela att styrelsen brutit mot gällande stämmobeslut då de beslutat om att f.o.m. 2011-01-01 teckna en Kollektiv Bostadsrättstilläggsförsäkring (KBTF nedan) för samtliga medlemmar. Detta då stämman 2009-06-24 avslog ett identiskt förslag från styrelsen gällande KBTF. Styrelsen valde att ej kommentera dessa uppgifter under stämman. Några föreningsmedlemmar framlade, under stämman, en stämmoförfrågan med anknytning till aktuell fråga.

brfporkala.com har undersökt ärendet och följande har framkommit:

  1. Stämman 2009-06-24 avslog KBTF. Detta framgår entydigt av protokollsutdrag från ordinarie föreningsstämma (del 2) 2009-06-24, §18. Protokollet från stämman återfinns i Porkalen 2009 nr 3 s. 10 – 19 ([1]).

  2. Inga nya stämmobeslut i frågan har tagits sedan 2009-06-24. Detta betyder att det beslut som togs 2009-06-24, alltså att avslå förslaget om KBTF, även fortsatt är det som gäller.

  3. Styrelsen genomför dock ett identiskt förslag (KBTF) f.o.m. 2011-01-01. Detta framgår av den information som styrelsen har distribuerat till föreningens medlemmar t.ex. via den hemsida styrelsen har att ansvara för ([2]), på ett särskilt informationsmöte 2011-01-26 samt ett flertal inslag i medlemstidningen Porkalen ([3],[4]).

Det inträffade är mycket allvarligt eftersom styrelser alltid har att följa stämmans beslut och kan ännu mindre, handla i direkt strid, med fattade stämmobeslut

Summering:

Styrelsen har bevisligen brutit mot (läs: agerat i direkt strid med) gällande stämmobeslut. Detta är en mycket allvarlig händelse eftersom en styrelse alltid har att följa stämmans beslut. 

Orsaken (ex. inkompetens eller öppet trots mot föreningsstämman) saknar här helt betydelse. Om stämmans beslut ej respekteras av styrelsen utgör detta ett mycket allvarlig övergrepp/hot mot hela föreningsdemokratin. Händelser som dessa måste därför beivras å det starkaste.

2. Anmälan

Härmed anmäles formellt, för detaljer se ovan avsnitt, att styrelsen för Brf Porkala olovligen tecknat en KBTF för föreningens medlemmar. Styrelsen hade ej och har fortfarande ej rätt att ingå detta avtal då detta explicit bryter mot gällande stämmobeslut.

Då ärendet är:

  • av stor vikt strikt juridiskt
  • omfattas direkt av den granskning som Ni genomför vid revisionen, beskriven i revisionsberättelsen (ref: Brf Porkala Årsredovisning 2010):

    ”Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.”

överlämnas detta härmed till Er för fortsatt ärendehantering.

3. Brott mot stämmobeslut – allvarligt hot mot föreningsdemokratin

Det torde näppeligen finnas viktigare frågor att slå värn om än att styrelsen för en bostadsrättsförening skall följa gällande stadgar och stämmobeslut. Av denna anmälan såväl som ett pågående ärende framgår, bortom allt tvivel, att styrelsen brutit mot såväl stadgar som stämmobeslut.
Att bryta mot gällande stämmobeslut på det sätt som styrelsen bevisligen gjort utgör ett allvarligt hot mot föreningsdemokratin och undertecknade föreningsmedlemmar vill särskilt understryka att de ser synnerligen allvarligt på det inträffade och kräver därför en korrekt, komplett och ambitiös handläggning från Er sida.

4. Handläggningsfrågor

För att dels söka undvika missförstånd mellan inblandade parter och dels söka bidra till en så effektiv och snabb ärendehantering återfinns nedan kortfattad information rörande några relevanta hanteringsfrågor.

4.1 Generell tystnadsplikt för revisorer

Utöver föreningens stadgar är det primärt Bostadsrättslagen ([5]) och Lag om ekonomiska föreningar ([6]) som juridiskt anger vad som gäller för en bostadsrättsförening. Detta gäller även frågan om vad som juridiskt gäller för revisorer associerade till en bostadsrättsförening.

Bl a anges ([6] 8 kap. 16  §):

Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till enskilda medlemmar eller utomstående om sådana föreningens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för föreningen.

Av ovan utdrag kan direkt fastställas:

  1. Någon generell tystnadsplikt existerar ej!

  2. Inget hinder finns för att lämna uppgifter till såväl föreningsmedlemmar som utomstående om informationen ej bedöms kunna ”vara till nackdel för föreningen”. Som Ni säkert inser torde det normalt vara en bråkdel av all tillgänglig information som kan anses uppfylla kravet på ”tystnadsplikt”.

Att t.ex. söka ”ta skydd” bakom en generell tystnadsplikt låter sig alltså, oaktat hur tilltalande detta än må vara, ej göras eftersom en sådan tystnadsplikt ej existerar.

I ärenden som dessa gäller dessutom att den huvudsakliga informationen ges till Er och inte det omvända.

4.2 Kontakt och informationsutbyte mellan parterna

För att söka möjliggöra en så korrekt och effektiv ärendehantering är det direkt nödvändigt att såväl en god kontakt mellan parterna som ett gott informationsutbyte föreligger. Om ej fullgott underlag, samt erforderlig förståelse av detsamma, föreligger blir alltför ofta följden att triviala hanteringsfel begås med minskad effektivitet och onödig tidsspillan som följd. Ett tydligt exempel på detta är det ärende som ligger hos Er för hantering ([7]).
Undertecknade föreningsmedlemmar vill därför särskilt uppmuntra Er till att ta kontakt med angiven kontaktperson för uppföljande frågor etc. För att dels möjliggöra en effektiv hantering och dels undvika misstag föreslås Ni, i möjligaste mån, nyttja skriftlig kommunikation vid dessa kontakter.

4.3 Information medför ökat krav på aktivitet

Först bör konstateras att vid en normal revision, utan ytterligare information, är det inte orimligt att fall som detta kan undgå upptäckt och därmed efterföljande nödvändiga åtgärder. Detta gäller dock på intet sätt här eftersom Ni genom denna anmälan bringas fullgod kännedom i ärendet och har dessutom möjlighet att erhålla kompletterande information (se avsnitt 4.2 ovan) om så erfordras.
Undertecknade föreningsmedlemmar emotser alltså att Ni hanterar ärendet korrekt, komplett, ambitiöst och utan onödig tidsutdräkt. Om så ej skulle ske kommer naturligtvis problemet att öka i såväl omfattning som allvar, något som rimligen är att betrakta som direkt oönskat för såväl Er som utsedd revisor som för föreningens samtliga medlemmar./span>

4.4 Problemorientering med fokus

Upplägget från undertecknade är strikt problemorienterat med fokus på aktuella ärenden. Det intressanta är alltså inte att ”hänga ut” någon eller på annat sätt anlägga en personorientering utan det helt övergripande är att aktuella ärenden, här brott mot stadgar och gällande stämmobeslut, löses på ett korrekt och komplett sätt. Förhoppningen är att det inte skall råda någon tvekan om den kraft och målmedvetenhet som dessa synnerliga viktiga föreningsfrågor kommer att handläggas av undertecknade föreningsmedlemmar.

5. Pågående ärende

Ni har i en tidigare skrivelse ([7]) informerats om den felaktiga föreningsinformation som delgavs föreningsmedlemmarna vid stämman 2011-06-07. Särskilt allvarligt är att denna föreningsinformation nyttjades aktivt på stämman och detta kom bl a att medföra att stämman erhöll ett felaktigt beslutsunderlag. Ärendet gäller primärt ett mycket väldokumenterat och på ett flertal sätt styrkt, bl a via underlag från Er, stadgebrott och därför något som erfordrar en korrekt, komplett och ambitiös handläggning. Som Ni säkert känner till kräver gällande lagstiftning ([6] 8 kap 13 § tredje stycket) att åtgärd vidtages vid ett genomfört stadgebrott:

”Har revisorerna vid sin granskning funnit […] att en styrelseledamot […] på annat sätt handlat i strid mot tillämplig årsredovisningslag eller mot stadgarna, ska det anmärka i berättelsen.”

Då undertecknade ej erhållit något svar på aktuell skrivelse och ingen annan associerad åtgärd kan skönjas uppmanas Ni, å det starkaste, att tillse att ärendet handläggs med mål att slutföras utan onödig tidsutdräkt.

För detaljer hänvisas dels till senaste skrivelse ([7]) i ärendet och dels tre (3) tidigare skrivelser ([8] - [10]).

6. Summering

Genom ovan anmälan har Ni entydigt informerats om att styrelsen för Brf Porkala brutit mot gällande stämmobeslut vid tecknandet av en Kollektiv Bostadsrättstilläggsförsäkring (KBTF).
Dessutom har påminnelse om ett, hos Er liggande, ärende gällande styrkt stadgebrott gjorts.
Undertecknade önskar att Ni hanterar dessa två ärenden i enlighet med vad som angetts ovan och att Ni snarast möjligt, dock
senast måndag 2011-12-19, skriftligen meddelar angiven kontaktperson om huvuddragen i den planerade ärendehanteringen. Detta för att beslut ska kunna tas om eventuellt kompletterande åtgärder.

Om något är oklart eller Ni behöver mer information är Ni välkommen att direkt kontakta en av undertecknade.

7. Bilagor:

[5]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]
[6]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667]
[7]: Skrivelse till revisor – Föreningsstämman 2011-06-07; 2011-08-15
[8]: Skrivelse till revisor – Anmälan – Stadgebrott; 2010-12-22
[9]: Skrivelse till revisor – Anmälan – Stadgebrott (del 2); 2011-04-06
[10]: Skrivelse till revisor – Anmälan – Stadgebrott (del 3); 2011-05-29
[11]: brfporkala.com/nyhetsarkiv/2011/178-2011-06-21-bryter-styrelsen-mot-gaellande-staemmobeslut

Endast bilaga [1] – [4] bifogas denna skrivelse.

Med förhoppning om ett gott kommande samarbete

Akalla 2011-11-30

Komplett anmälan, inkl. bilagor, för nedladdning: Anmälan - Brott mot gällande stämmobeslut