Anmälan - Brott mot gällande stämmobeslut - Påminnelse 1

BoRevision i Sverige AB

Anmälan – Brott mot gällande stämmobeslut – Påminnelse 1

Nio (9) föreningsmedlemmar i Brf Porkala tillställde 2011-11-30 Er en skriftlig anmälan ([1]). I denna anmälan har Ni entydigt informerats om att styrelsen för Brf Porkala brutit mot gällande stämmobeslut vid tecknandet av en Kollektiv Bostadsrättstilläggsförsäkring (KBTF).
Dessutom har påminnelse om ett, hos Er liggande, ärende gällande styrkt stadgebrott gjorts.

Allvaret i inlämnade anmälningar, stadgebrott resp. brott mot gällande stämmobeslut, bör rimligen ej behöva påminnas om ytterligare. Det är alla föreningsmedlemmars rätt att begära att överträdelser som dessa ej tillåts passera obemärkt utan att en tydlig markering görs för att i möjligaste mån söka förhindra en framtida upprepning. I detta sammanhang åvilar ett stort ansvar på de revisorer utsedda och/eller förtroendevalda.

För båda ovan ärende gäller att såväl stadgebrott som nu senast brott mot gällande stämmobeslut är mycket väl dokumenterat och styrkt. Ni har skriftligen fått ett tämligen heltäckande underlag ([1], [4]-[7]). Som Ni säkert förstår medför enbart det faktum att Ni erhållit denna information ett strikt krav på aktivitet från Er sida, som av HSB Riksförbund utsedd revisor för Brf Porkala, något som på ett flertal ställen även tydligt framgår av gällande lagstiftning ([2]-[3]).

Då svar på senaste anmälan ([1]) tyvärr ännu ej erhållits vill vi att Ni snarast möjligt, och utan onödigt dröjsmål, dock senast fredagen 2012-03-09, återkommer med svar d.v.s. skriftligen meddelar angiven kontaktperson om huvuddragen i den planerade ärendehanteringen. Detta bl a för att beslut ska kunna tas om eventuellt kompletterande åtgärder. Undertecknade är även synnerligen angelägna att ärendena färdigbehandlas i sin helhet, på ett kompetent och korrekt sätt, snarast möjligt så att dessa därefter kan ”läggas till handlingarna”.

För detaljer hänvisas såväl till tidigare anmälan ([1]) som till tidigare inlämnade skrivelser ([4]-[7]). Undertecknade vill, för att söka dels undvika eventuella missförstånd och dels bidra till en så effektiv och snabb ärendehantering som möjligt, särskilt påminna om innehållet i anmälans avsnitt 4 (”Handläggningsfrågor”).

Om något är oklart eller Ni behöver mer information är Ni välkommen att direkt kontakta en av undertecknade.

Referenser:

[2]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]
[3]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667]

Med förhoppning om ett gott kommande samarbete

Akalla 2012-02-20

Komplett anmälan för nedladdning: Anmälan - Brott mot gällande stämmobeslut - Påminnelse 1