Anmälan - Brott mot gällande stämmobeslut - Påminnelse 2

BoRevision i Sverige AB

Anmälan – Brott mot gällande stämmobeslut – Påminnelse 2

Nio (9) föreningsmedlemmar i Brf Porkala tillställde 2011-11-30 Er en skriftlig anmälan ([5]). I denna anmälan har Ni entydigt informerats om att styrelsen för Brf Porkala brutit mot gällande stämmobeslut vid tecknandet av en Kollektiv Bostadsrättstilläggsförsäkring (KBTF). Anmälan inkluderar underlag som väl styrker densamma varför Ni ej har att göra någon särskild revisionsgranskning utan endast att nyttja den information Ni delgivits vid Er ordinarie revision av föreningen.
Dessutom har påminnelse om ett, hos Er liggande, ärende gällande styrkt stadgebrott ([9]-[11]) gjorts.

Allvaret i inlämnade anmälningar, stadgebrott resp. brott mot gällande stämmobeslut, bör rimligen ej behöva påminnas om ytterligare. Det är alla föreningsmedlemmars rätt att begära att överträdelser som dessa ej tillåts passera obemärkt utan att en tydlig markering görs för att i möjligaste mån söka förhindra en framtida upprepning. I detta sammanhang åvilar ett stort ansvar på de revisorer utsedda och/eller förtroendevalda.

För båda ovan ärende gäller att såväl stadgebrott som nu senast brott mot gällande stämmobeslut är mycket väl dokumenterat och styrkt. Ni har skriftligen fått ett tämligen heltäckande underlag ([1],[3]-[5], [8]-[11]). Som Ni säkert förstår medför enbart det faktum att Ni erhållit denna information ett strikt krav på aktivitet från Er sida, som av HSB Riksförbund utsedd revisor för Brf Porkala, något som på ett flertal ställen även tydligt framgår av gällande lagstiftning ([6]-[7]).

Trots en skriftlig påminnelse ([3]) har, utöver ett kort e-mail ([2]) där ett par triviala missförstånd anges vilka omgående tillrättalades ([1]), ingen som helst aktivitet kunnat noteras från Er sida.

Att på detta sätt ”rygga ansvar” och söka ”tänka bort” de väldokumenterade överträdelserna strider dels mot den av Er avlämnade revisionsberättelsen och dels mot gällande lagstiftning (se t.ex. [7]: 8 kap 13 §).

Undertecknade föreningsmedlemmar har visat ett betydande mått av såväl generositet som tålamod så här långt och låtit Er aktivt påverka ärendehanteringen vilket Ni hitintills tyvärr ej nyttjat.

Undertecknade föreningsmedlemmar önskar därför att Ni snarast möjligt, och utan onödigt dröjsmål, dock senast fredagen 2012-05-18, återkommer med svar d.v.s. skriftligen meddelar angiven kontaktperson om huvuddragen i den planerade ärendehanteringen. Detta bl a för att beslut ska kunna tas om eventuellt kompletterande åtgärder. Undertecknade är även synnerligen angelägna att ärendena färdigbehandlas i sin helhet, på ett kompetent och korrekt sätt, snarast möjligt så att dessa därefter kan ”läggas till handlingarna”.

För detaljer hänvisas såväl till tidigare anmälan ([5]) som till tidigare inlämnade skrivelser ([8]-[11]). 

Om något är oklart eller Ni behöver mer information är Ni välkommen att direkt kontakta en av undertecknade.

Det bör alltså inte råda något tvivel om att undertecknade medlemmar har haft och alltjämt har som mål att ärendena skall handläggas av Er. Om så ändock ej sker kommer Ert agerande som revisor att bli en del av problemet istället för lösningen till detsamma. Något som är helt oacceptabelt och skulle i så fall framtvinga ett flertal tämligen omfattande och allvarliga åtgärder. Bland annat skulle då krävas:

  1. Att en formell besvärsskrivelse (inkl. samtliga handlingar) tas fram med heltäckande information om de revisionsproblem som föreligger och tillställes HSB Riksförbund. Detta då Ni är utsedd av dessa och ej förtroendevald. 

  2. Heltäckande information (via bl a internet), till såväl föreningens samtliga medlemmar som andra intresserade, om uppkomna revisionsproblem.

  3. Att länsstyrelsen kontaktas för rådgivning. 

Det bör särskilt understrykas att ovan åtgärder ej är de som är de mest effektiva utan det är naturligtvis det normala och mest effektiva att handläggningen görs av Er. Någon ytterligare påminnelse utöver denna kommer dock ej att tillställas Er med anledning av aktuella ärenden. Detta är alltså Ert sista tillfälle att vara en aktiv part och om denna ej tillvaratas kommer Ni att riskera att tvingas agera primärt reaktivt enligt vad som ovan angetts.

Referenser / Bilagor:

[6]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]
[7]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667]

Endast handling [1] – [2] bifogas denna skrivelse.

Med förhoppning om ett gott kommande samarbete

Akalla 2012-05-03

Komplett anmälan, inkl. bilagor, för nedladdning: Anmälan - Brott mot gällande stämmobeslut - Påminnelse 2