Revisionsberättelsen - 2012

BoRevision i Sverige AB

För kännedom: Föreningsvald revisor

Revisionsberättelse för Brf Porkala - 2012

I den av Er avlämnade revisionsberättelsen för Brf Porkala gällande perioden 2011-01-01 – 2011-12-31 och som även delgetts samtliga föreningsmedlemmar via Porkalen ([1]) anger Ni under "Övriga upplysningar":

"Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi informera om att föreningen har tecknat kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring som började gälla 2011. Det kan noteras att fråga om denna typ av försäkring behandlades som övrig fråga vid föreningsstämman 2009 men var inte föremål för stämmans beslut. "

Ovan uppgifter ger dock inte en rättvisande bild av det inträffade.

Vad som gäller är:

  1. Styrelsen beslöt att låta stämman ta ställning till om en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring skulle tecknas eller ej genom att lägga fram ett förslag till beslut på stämman 2009-06-24.

  2. Stämman beslöt att ej godkänna 1) aktuellt förslag.

  3. Styrelsen fick däremot i uppdrag, av stämman via särskilt beslut ([5], bilaga 1), att återkomma med ett omarbetat förslag för stämman att ta nytt beslut om. Detta genom att frågan återremitterades till styrelsen.

  4. Styrelsen återkom dock aldrig med något nytt förslag utan genomförde det tidigare framlagda, och ej godkända, dito.

  5. Det är alltså beslutet som anges under punkt 3 ovan som styrelsen brutit mot och inget annat!

1) Det bör särskilt understrykas att det primära är inte om stämman explicit avslog styrelsens förslag utan att ett godkännande ej erhölls.

Det är anmärkningsvärt att Ni:

  • Har lämnat ovan delvis felaktiga (markerat med fet stil i ovan citat) och för övrigt helt irrelevanta uppgifter. Det senare då all information utom den felaktiga delgetts föreningens medlemmar såväl på informationsmöte och skriftligen via bland annat medlemstidningen Porkalen.
  • Inte själv är närvarande vid föreningsstämman 2012-05-31 för att besvara frågor. Detta gjorde att dagordningspunkten  ”9. Revisorernas berättelse” blev mycket beskuren. Varken styrelsen eller stämmoordföranden kunde ju rimligen besvara frågor med anledning av Er revisionsberättelse.
  • Agerar på detta sätt trots att Ni tidigare väl känner till omständigheterna i ärendet genom erhållna anmälningar ([2] – [5]). Detta gör att det näppeligen kan anses föreligga varken missförstånd eller övriga förmildrande omständigheter.

Föreningens samtliga medlemmar bör rimligen kunna utgå från att de revisorer som är knutna till föreningen skall utföra sitt uppdrag korrekt, professionellt och i enlighet med gällande lagstiftning. Att på olika sätt ”rygga ansvar”, avlämna vilseledande och/eller felaktig information, undvika att handlägga inkomna anmälningar eller på annat sätt söka kollra bort föreningsmedlemmarna kan svårligen vara förenligt med, varken ur moralisk/etisk eller juridisk synvinkel, hur en revisor skall agera. Om ett sådant agerande ändock väljs måste detta därför beivras å det starkaste. Detta bör kunna anses vara bekant för Er.

Mot bakgrund av ovan begär nedan undertecknade föreningsmedlemmar i Brf Porkala:

  1. Att Ni snarast möjligt, kompletterar/korrigerar nu avlämnad revisionsberättelse så att denna ger en rättvisande bild av det inträffade och alltså överensstämmer med kända fakta.

  2. Att Ni förklarar det inträffade, särskilt mot bakgrund av den skriftliga anmälan som nio (9) enskilda föreningsmedlemmar inlämnade till revisorn 2011-11-30 ([5]) samt med dessa associerade handlingar ([2] - [4]) och där utförlig skriftlig dokumentation bifogades.

Undertecknade föreningsmedlemmar önskar därför att Ni snarast möjligt, och utan onödigt dröjsmål, dock senast fredagen 2012-09-21, återkommer med svar på vilka korrigerande åtgärder Ni ämnar vidtaga och även när dessa kommer att vidtagas.

Om något är oklart eller Ni behöver mer information är Ni välkommen att direkt kontakta en av undertecknade.

Referenser:

[1]: Porkalen 2012 nr 1 s.21;
[2]: E-mail till revisor (svar) inkl. bilaga; 2012-02-27
[3]: E-mail från revisor; 2012-02-27
[4]: Skrivelse till revisor – Anmälan Brott mot gällande stämmobeslut - Påminnelse; 2012-02-20
[5]: Skrivelse till revisor – Anmälan Brott mot gällande stämmobeslut; 2011-11-30


Akalla 2012-08-31

Komplett skrivelse för nedladdning: Revisionsberättelse - 2012