Anmälan - Brott mot stadgar och gällande stämmobeslut

Föreningsvald revisor

För kännedom: BoRevision i Sverige AB

Anmälan - Brott mot stadgar och gällande stämmobeslut

Under perioden 2010 – 2012 har ett antal föreningsmedlemmar till av Borevision i Sverige AB, för revision av Brf Porkala, utsedd revisor inlämnat anmälningar gällande stadgebrott ([1] - [3]) och brott mot gällande stämmobeslut ([5] - [7], [9]). Anmälningarna innehåller skriftlig dokumentation som väl styrker aktuella överträdelser vilka är av stor principiell vikt. Revisorn har dock konsekvent vägrat att handlägga ärendena utan har, genom att förelägga föreningsstämmorna under 2011 och 2012 beslutsunderlag, inkl. revisions-berättelse, som ej stämmer med för honom kända fakta, lagt nya fel till de ursprungliga. Då en korrigering av dessa underlag har begärts har även denna helt uteblivit utan att några skäl till detta framförts ([4], [8]).

Mot bakgrund av ovan överlämnas aktuella anmälningar till Er, av föreningsstämman 2012-05-31 vald revisor, för vidare handläggning. För fullständig ärendebeskrivning hänvisas till bilagor [1] - [9].

Om något är oklart eller Ni behöver mer information är Ni välkommen att direkt kontakta en av undertecknade.

Bilagor (bifogas på CD):

[1]: Anmälan – Stadgebrott; 2010-12-22
[2]: Anmälan – Stadgebrott (del 2); 2011-04-06
[3]: Anmälan – Stadgebrott (del 3); 2011-05-29
[4]: Föreningsstämman 2011-06-07; 2011-08-15
[5]: Anmälan Brott mot gällande stämmobeslut; 2011-11-30
[6]: Anmälan Brott mot gällande stämmobeslut - Påminnelse; 2012-02-20
[7]: Anmälan Brott mot gällande stämmobeslut – Påminnelse 2; 2012-05-03
[8]: Revisionsberättelse för Brf Porkala - 2012; 2012-08-31
[9]: E-mail till revisor; 2012-09-11


Akalla 2012-09-28

Komplett skrivelse för nedladdning: Anmälan - Brott mot stadgar och gällande stämmobeslut