Anmälan - Styrelsens upplysningsplikt

Till Brf Porkalas revisorer

Anmälan – Styrelsens upplysningsplikt

1. Inledning / Historik

Styrelsen för en bostadsrättsförening har en mycket långtgående skyldighet att svara på frågor från föreningens medlemmar under en föreningsstämma. Detta är den s k ”upplysningsplikten” vilken tydligt framgår av gällande lagstiftning. Bostadsrättslagen hänvisar i detta fall ([1] 9 kap 14 §) till Lag om ekonomiska föreningar där det framgår att ([2] 7 kap 11 §):

 Styrelsen […] skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman.

Ett ärende på stämman kan i princip vara alla punkter som behandlas under en stämma som inte gäller ”föreningens årsredovisning” eller ”dess ställning i övrigt”. Två exempel på sådana ärende på stämman” är motioner från föreningsmedlemmar och förslag från styrelsen.

På föreningsstämman 2012-08-30 ställdes ett antal stämmoförfrågningar (SF nedan) till styrelsen ([3.7] – [3.17]. Dessa handlades dock av stämmans ordförande och styrelsen på ett sätt som ligger i direkt strid mot den lagstadgade upplysningsplikten. Detta då:

 1. Stämmans ordförande aktivt ”stoppade” styrelsen från att besvara samtliga ställda SF.

 2. Styrelsen underlät att uppfylla den mycket långtgående upplysningsplikten och underlät att besvara samtliga ställda SF.

 3. Stämmans ordförande förnekade t o m själva upplysningsplikten.

Så här får det inte gå till! Detta agerande är dels ett öppet lagtrots och dels ett mycket allvarligt hot mot en reell föreningsdemokrati.

2. Anmälan

Härmed anmäles formellt, för detaljer se nedan avsnitt 3 - 11, att styrelsen för Brf Porkala gravt åsidosatt sin lagstadgade ([1] 9 kap 14 §, [2] 7 kap 11 §) skyldighet att uppfylla upplysningsplikten vid föreningsstämman 2012-08-30. Detta har starkt reducerat stämmodeltagarnas lagstadgade rättigheter. Möjligheterna till att korrigera bristfälliga och/eller felaktiga beslutsunderlag innan stämman gick till beslut togs därmed även bort.

Då ärendet är:

 • av stor vikt strikt juridiskt
 • omfattas direkt av den granskning som Ni genomför vid revisionen, beskriven i revisionsberättelsen (ref: Brf Porkala Årsredovisning 2012):

  ”Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.”

överlämnas detta härmed till Er för fortsatt ärendehantering.

3. Stämmoförfrågningar (SF) ställda vid stämman

De stämmoförfrågningar (SF i nedan tabell) som ställdes på föreningsstämman 2012-05-31 ([3.1] – [3.6]) och 2012-08-30 ([3.7] – [3.20]) har direkt anknytning till de ärenden som behandlades av stämman. En kort genom-gång av stämmoförfrågningar med angivande av det primära skälet till ställd förfrågan återfinns i nedan tabell.

SF

Primärt skäl till aktuell förfrågan

Bilaga

12A:1

Att under behandlingen av förvaltningsberättelsen få förtydliganden gällande den kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkring som styrelsen tecknat för föreningen.

[3.1]

12A:2

Uppgifter i förvaltningsberättelsen har ändrats “retroaktivt” utan någon som helst förtydligande kommentar.

[3.2]

12A:3

Uppgifter gällande de starkt reducerade förvaltarresurserna som styrelsen genomfört, helt utan motivering, efterfrågas.

[3.3]

12A:4

Diverse ekonomifrågor med anledning av styrelsens årsredovisning.

[3.4]

12A:5

Diverse ekonomifrågor med anledning av styrelsens årsredovisning.

[3.5]

12B:1

Uppgifter gällande hanteringen av underskrifter av motioner efterfrågas.

[3.6]

12B:2

Korrigering av beslutsunderlag för motion 6. Styrelsen lämnar ett felaktigt förslag till beslut.

[3.7]

12B:3

Korrigering av beslutsunderlag för motion 7. Styrelsen lämnar ett felaktigt förslag till beslut.

[3.8]

12B:4

Korrigering av beslutsunderlag för motion 8. Styrelsen lämnar ett felaktigt förslag till beslut.

[3.9]

12B:5

Korrigering av beslutsunderlag för motion 9. Styrelsen lämnar ett felaktigt förslag till beslut.

[3.10]

12B:6

Korrigering av beslutsunderlag för motion 10. Styrelsen lämnar ett felaktigt förslag till beslut.

[3.11]

12B:7

Kompletterande uppgifter till motion 11 med anledning av styrelsen “svar”.

[3.12]

12B:8

Kompletterande frågor till motion 12 med anledning av styrelsens “svar”.

[3.13]

12B:9

Korrigering av beslutsunderlag för motion 2. Styrelsen lämnar ett felaktigt förslag till beslut.

[3.14]

12B:10

Korrigering av beslutsunderlag för motion 4. Styrelsen föreslår, direkt felaktigt, att stämman ger dem i uppdrag att utföra sådant de enligt lag och stadgar redan är ålagda att följa.

[3.15]

12B:11

Kompletterande frågor till motion 14 med anledning av styrelsens “svar”.

[3.16]

12B:12

Kompletterande frågor och uppgifter till motion 13 med anledning av styrelsen “svar”. Styrelsens förslag till beslut är tekniskt ogenomförbart.

[3.17]

12S:1

Att under behandlingen av förvaltningsberättelsen få förtydliganden gällande upphandlingen av entreprenad från Univent AB.

[3.18]

12S:2

Att under behandlingen av förvaltningsberättelsen få förtydliganden gällande upphandlingen av ny tvättutrustning via leasingavtal.

[3.19]

12S:3

Att under behandlingen av förvaltningsberättelsen få förtydliganden gällande att styrelsen beslutat det som redan lag och stadgar ålägger dem att utföra.

[3.20]

4. Stämmoförfrågningar med primärt syfte att korrigera fel och brister

Det framgår av ovan korta sammanställning samt bifogade stämmoförfrågningar ([3.1] - [3.20]) att betydande fel och brister förelegat i det beslutsunderlag stämman haft att gå till beslut på. Fel och brister som är direkt kopplade till det underlag som stämman erhållit av styrelsen.

Om fel och brister identifieras är det naturligtvis av vikt att detta påtalas så att dessa kan rättas till innan stämman går till beslut. Detta är, i det helt dominerande andelen av fallen, det primära skälet till ställda stämmoförfrågningar.

Genom att den lagstadgade upplysningsplikten ej respekterades kom en korrigering av ett antal felaktiga och/eller bristfälliga beslutsunderlag ej till stånd utan stämman gick till beslut på ett undermåligt underlag. Att detta haft en menlig inverkan på de fattade besluten torde ej vara svårt att inse.

Särskilt anmärkningsvärt är att styrelsen både bidragit till uppkomsten av påvisade fel och brister och till att dessa ej kunnat korrigeras innan stämman gick till beslut.

5. Stämmans ordförande ”stoppar” styrelsen att besvara ställda stämmoförfrågningar

Nedan följer några kort utdrag från stämman. Citaten nedan är nogsamt kontrollerade mot ett flertal, av varandra, oberoende audioupptagningar från stämman och utdrag från dessa återfinns även som bilagor ([4] – [6]) till denna anmälan. Bevisvärdet hos dessa är synnerligen högt och står t ex över ett stämmoprotokoll.

5.1 Stämmoutdrag - I ([4])

I samband med behandlingen av motion 2 under stämman 2012-08-30 och presentationen av SF 12B:9 ([3.14]) hindrar stämmans ordförande aktivt styrelsen att besvara ställd stämmoförfrågan.

Stämmodeltagare I:

Därför ställer jag frågan till styrelsen.

Stämmans ordförande:

Jag har sagt till styrelsen att de inte får svara [...]”

Stämmodeltagare II:

Vad är detta för möte om du skall...?”

Stämmodeltagare I:

Du har ingen rättighet att “gå in så där!” (riktad till stämmans ordföranden)

Stämmans ordförande:

Jo”

Stämmodeltagare II:

Nej det har du inte!”

Stämmodeltagare I:

Läs vad som står i svaret till motion 21 som styrelsen själv skrivit.” ([7])

Stämmans ordförande:

Det är jag som fördelar ordet.

Stämmodeltagare I:

Ja, men jag har rätt att ställa korta frågor och jag begär att styrelsen skall svara kort och koncist.”

Stämmans ordförande:

Du kan begära det men du får inget svar!”

[...]

Stämmans ordförande:

Styrelsen är inte beredd att svara på dina frågor som handlar om motionen för de vill bereda frågan ytterligare...”

Ovan korta utdrag bekräftar mycket väl att stämmans ordförande:

 • aktivt stoppar styrelsen från att fullgöra sin upplysningsplikt. Upplysningsplikten är dock strikt och ej villkorad av ett godkännande från en stämmoordförande.
 • ej inser att det faktum att styrelsen ”inte är beredd att svara” helt saknar betydelse. De har en strikt skyldighet att svara på ställda frågor.
 • bekräftar att förfrågan ej kommer att besvaras. Vilket även blev fallet.

5. 2 Stämmoutdrag – II ([5])

Nedan korta utdrag är taget i samband med att frågan om nya normalstadgar skall behandlas.

Stämmodeltagare I:

Jag vill ha ett klargörande […] När får jag ställa en fråga till styrelsen?”

Stämmans ordförande:

[...] Jag upplever att du ställt hundratals frågor ikväll.”

Stämmodeltagare I:

Men de har inte svarat på en enda!”

Stämmans ordförande:

Nej. Det finns ingen plikt för styrelsen att svara.”

Stämmodeltagare I:

Föreningsdemokratin är borta totalt!”

Av ovan utdrag framgår att stämmoordföranden:

 • bekräftar att styrelsen ej besvarar någon av de stämmoförfrågningar som ställdes under stämman 2012-08-30 ([3.7] – [3.17]). Något som även stöds av ett flertal oberoende audioupptagningar från stämman.
 • t o m förnekar upplysningsplikten. Denna okunskap är närmast häpnadsväckande.

5.3 Stämmoutdrag – III ([6])

Ett avslutande utdrag från stämman konfirmerar, om möjligt, ännu tydligare de överträdelser anmälan gäller.

Stämmans ordförande:

Jag har hindrat styrelsen att svara varje gång du haft ett frågetecken i dina meningar.”

[…]

Du har inte rätten att be någon annan prata när du tycker att den eller den skall säga någonting.”

[…]

När du har ordet kan inte du ha en dialog med någon annan närvarande medlem.”

Stämmoordföranden bekräftar här, bortom allt tvivel, att han:

 • aktivt hindrat styrelsen från att besvara någon av de ställda stämmoförfrågningarna.
 • helt tycks sakna kunskap om vad upplysningsplikten innebär vad gäller rätten för stämmodeltagare att ställa frågor och styrelsens skyldighet att besvara desamma.

6. Styrelsen saknar giltiga skäl att vägra besvara förfrågan

Då styrelsen helt kategoriskt, efter stämmoordförandens ingripande under motion 2 (se avsnitt 5.1 ovan), avstod från att på något sätt framföra något skäl till sin vägran att besvara ställda förfrågningar kan sådana ej anses föreligga. Lagen ger dessutom endast styrelsen skäl att åberopa antingen att sådana uppgifter skulle kunna ”till nackdel för föreningen” eller att uppgifterna ej finns tillhanda under stämman. Att endast vägra svara på ställda frågor är alltså ej tillåtet.

7. Styrelsen är fullt medveten om medlems rätt till svar

Styrelsen är medveten om att föreningsmedlemmar har rätt till svar på ställda frågor. Detta framgår av följande "svar" till Motion 21 förra året ([7]):

"Mötesordföranden skall: [...] Se till att enskilda mötesdeltagare får tillfredställande svar på sina frågor. (vanligtvis riktade till styrelsen)."

För mer info gällande upplysningsplikten se särskild artikel ([8]) och motion till kommande föreningsstämma ([9]).

8. Styrelsens ansvar elimineras ej av stämmoordförandens  agerande

Att stämmoordföranden dels uppvisat synnerligen bristfälliga kunskaper om den lagstadgade upplysnings-plikten och dels gravt åsidosatt stämmodeltagarnas lagenliga rättigheter torde, givet i anmälan bifogat underlag, kunna anses väl styrkt.

Det måste anses rimligt att föreningens medlemmar har rätt att kräva att en stämmoordförande dels respekterar gällande lagar och dels har nödvändig kännedom om dessa. Att stämmoordföranden vid stämman 2012-08-30 ej uppfyllde något av dessa krav får anses mer än väl styrkt.

Detta eliminerar dock ej styrelsens ansvar att efterleva uppställda lagkrav. Det kan även noteras att styrelsen på intet sätt framfört några protester gällande stämmoordförandens lagstridiga agerande.

9. Hela styrelsen, inkl. ledamot utsedd av HSB Stockholm, är ansvariga

Den styrelseledamot som HSB Stockholm utser var dels närvarande vid stämman och dels den som upprättade stämmoprotokollet. Inte heller denne styrelseledamot framförde någon som helst invändning mot att upplysningsplikten helt sattes ur spel.

Ansvaret för det inträffade måste därför anses åvila hela styrelsen, inkl. den ledamot som utses av HSB Stockholm.

10. Syfte / Mål

10.1 Anmärkning till såväl styrelse som stämmoordförande

Syftet med aktuell anmälan är att lyfta fram och tydliggöra det allvarliga i att upplysningsplikten helt åsidosattes under föreningsstämman 2012-08-30. Det inträffade har starkt reducerat stämmodeltagarnas lagstadgade rättigheter. Möjligheterna till att korrigera bristfälliga och/eller felaktiga beslutsunderlag innan stämman gick till beslut togs därmed även bort. Kvalitén i de fattade stämmobesluten reducerades därmed oundvikligen.

Målet är att söka tillse att en framtida upprepning kan undvikas så långt som möjligt. För att detta skall kunna ske krävs dock att en formell anmärkning till såväl styrelse som stämmans ordförande gällande det inträffade görs.

10.2 Tydlig föreningsinformation om det inträffade

På stämman förnekade stämmoordföranden t o m existensen av upplysningsplikten (se avsnitt 5.2 ovan) och ett antal föreningsmedlemmar fick då en gravt felaktig information. Detta utöver de övriga konsekvenser som det inträffade lagtrotset fick.

För att söka säkerställa att en framtida upprepning ej sker är det av vikt att tydlig information om vad som inträffat delges föreningens medlemmar. Av denna bör det tydligt framgå vilka fel som gjordes och vad som rätteligen borde ha gjorts. En betydande del av ansvaret att korrigera den felaktiga föreningsinformationen åvilar styrelsen. Enskilda föreningsmedlemmar söker även bidra till dessa korrigeringar bl a genom en motion till kommande föreningsstämma ([9]) och övrig oberoende föreningsinformation ([8]).

10.3 Tydlig anmärkning i kommande revisionsberättelsen för 2012

Underlaget som bifogas denna anmälan styrker, bortom allt rimligt tvivel, att styrelsen brutit mot såväl bostadsrättslagen som lag om ekonomiska föreningar ([1],[2]). Detta genom att helt ignorera den lagstadgade upplysningsplikten. En sådan händelse skall rimligen skrivas in som en anmärkning i revisionsberättelsen.

Det bör, för att undvika missförstånd, understrykas att även om det inträffade är synnerligen allvarligt i sig detta ej automatiskt behöver medföra att ansvarsfrihet för styrelsen ej skall föreslås. Anmärkningar i en revisionsberättelse kan vara av mycket olika art.

Alternativet att ej införa någon anmärkning, givet den information Ni nu erhållit via denna anmälan, är dock problematisk och synes otillåten. Ett sådant agerande skulle dels innebära att ett känt lagbrott sanktionerades och dels att avlämnad revisionsberättelse, med den formulering den normalt har (se avsnitt 2), skulle strida mot de av Er kända uppgifterna då denna revisionsberättelse upprättades.

Se även nästa avsnitt.

11. Begäran om uppgifter

För den större delen av stämmoförfrågningarna gäller att svar behövdes under pågående stämma för att kunna korrigera bristfälliga och/eller felaktiga beslutsunderlag innan stämman gick till beslut. Den skada som frånvaron av dessa svar innebar kan naturligtvis ej ”göras ogjort”.

För några av stämmoförfrågningarna är det dock av betydande värde att begärda uppgifter erhålles och därför ber vi Er att, av styrelsen, med lagenligt stöd ([2] 7 kap 11 §), begära in de uppgifter som beskrivs i följande stämmoförfrågningar:

 1. Stämmoförfrågan 12B:11 - Motion 14 - "Energibesparande åtgärder – frånluftsfläktar" ([3.16])

 2. Stämmoförfrågan 12S:1 - Info upphandling Univent AB ([3.18])

Det är vidare undertecknade föreningsmedlemmars önskan att, om Ni vid granskningen av dessa uppgifter, finner att de kan delges undertecknade utan ”nackdel för föreningen” ([2] 8 kap. 16  §), erhålla en kopia av dessa.

Om något är oklart eller Ni behöver mer information är Ni välkommen att direkt kontakta en av undertecknade .

12. Referenser / Bilagor:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]
[2]:
Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667]
[3]: Stämmoförfrågningar - 2012
  [3.1]: Stämmoförfrågan 12A:1 - Ny försäkring (KBTF) f.o.m. 2011-01-01
  [3.2]: Stämmoförfrågan 12A:2 - Gårdsrenoveringar
  [3.3]: Stämmoförfrågan 12A:3 - Brf Porkalas föreningsförvaltare
  [3.4]: Stämmoförfrågan 12A:4 - Ekonomifrågor - I
  [3.5]: Stämmoförfrågan 12A:5 - Ekonomifrågor - II
  [3.6]: Stämmoförfrågan 12B:1 - Underskrifter av motioner
  [3.7]: Stämmoförfrågan 12B:2 - Motion 6 - "Bristfällig motionshantering - Översikt"
  [3.8]: Stämmoförfrågan 12B:3 - Motion 7 - "Bristfällig motionshantering - Felaktiga svar"
  [3.9]: Stämmoförfrågan 12B:4 - Motion 8 - "Bristfällig motionshantering - Svar där frågor ej finns"
  [3.10]: Stämmoförfrågan 12B:5 - Motion 9 - "Bristfällig motionshantering - Felaktigt förslag till beslut"
  [3.11]: Stämmoförfrågan 12B:6 - Motion 10 - "Bristfällig motionshantering - Felaktig föreningsinformation"
  [3.12]: Stämmoförfrågan 12B:7 - Motion 11 - "Bristande städkvalitet"
  [3.13]: Stämmoförfrågan 12B:8 - Motion 12 - "Automatisk bom - Kaskögatan"
  [3.14]: Stämmoförfrågan 12B:9 - Motion 2 (från två styrelseledamöter)
  [3.15]: Stämmoförfrågan 12B:10 - Motion 4 - "Angående vattenskador [...]"
  [3.16]: Stämmoförfrågan 12B:11 - Motion 14 - "Energibesparande åtgärder - frånluftsfläktar"
  [3.17]: Stämmoförfrågan 12B:12 - Motion 13 - "Komplettering av porttelefonisystemet"
  [3.18]: Stämmoförfrågan 12S:1 - Info upphandling Univent AB
  [3.19]: Stämmoförfrågan 12S:2 - Ny tvättutrustning Sib. 42
  [3.20]: Stämmoförfrågan 12S:3 - Framtida planerad verksamhet
[4]: Utdrag I - från audioupptagning från föreningsstämman 2012-08-30.
[5]: Utdrag II - från audioupptagning från föreningsstämman 2012-08-30.
[6]: Utdrag III – från audioupptagning från föreningsstämman 2012-08-30.
[7]: Porkalen 2012 nr1 s.40 - s.41
[8]: brfporkala.com/juridik/lagar/319-styrelsens-upplysningsplikt
[
9]: brfporkala.com/foereningsstaemmor/motioner/2013/344-e-1-styrelsens-upplysningsplikt

Samtliga bilagor, utom [1]-[2], bifogas även anmälan på en CD-skiva. Detta för att förenkla ärendehanteringen.

Anm. Samtliga stämmoförfrågningar är ställda till stämman 2012-05-31 men endast de första  ([3.1] – [3.6]) hanns med under denna stämma. Övriga framfördes under extrastämman 2012-08-30.

Med vänliga hälsningar

Akalla 2013-04-06

Anmälan är underskriven av nio (9) föreningsmedlemmar i Brf Porkala.

Komplett skrivelse för nedladdning: Anmälan - Styrelsens upplysningsplikt