Anmälan - Stadgebrott

Till Brf Porkalas revisorer

Anmälan – Stadgebrott

 

1. Inledning

Ansvarsfördelningen gällande underhållsansvar regleras primärt av föreningens stadgar §36. Alltsedan stadgebytet 2008, som vann laga kraft 2009-05-29, har ansvaret för såväl underhåll som byte av vattenarmaturer åvilat den enskilde föreningsmedlemmen. I ett nyuppsatt infoblad ([1]) informerar dock styrelsen om att de brutit mot stadgarna i detta avseende men har ”beslutat” att inte göra så längre. För mer information se även särskilt nyhetsinslag ([2]).

Det stadgebrott styrelsen nu explicit erkänner kan ha medfört att betydande belopp felaktigt påförts föreningens medlemmar kollektivt. Detta då det stora flertalet medlemmar säkerligen har, å sin sida, följt stadgarna och själva bekostat bytet av vattenarmaturer. De har dock utöver detta, fått betala en del av grannarnas armaturbyten, vilket  är direkt felaktigt.

2. Anmälan

Härmed anmäles formellt att styrelsen, enligt egen utsago ([1]), brutit mot föreningens stadgar. Tillämplig lagstiftning ([3], [4]: kap 8 § 13) anger tydligt att: ”Har revisorerna vid sin granskning funnit att […] en styrelseledamot […] på annat sätt handlat i strid mot tillämplig årsredovisningslag eller mot stadgarna, ska detta anmärkas i berättelsen.” Det bör här särskilt noteras att det formella kravet på revisionsanmärkning ej är villkorad av att ett visst belopp överstiges eller ej utan är strikt. Informationen som Ni, genom denna anmälan nu erhållit, ställer alltså tydliga krav på aktiviteter från Er sida.

Undertecknade föreningsmedlemmar överlåter därmed till Er, som Brf Porkalas revisorer, att göra de kompletterande undersökningar som kan komma att krävas för att klarlägga omfattningen av aktuellt stadgebrott 1) och därefter, givet aktuella lagkrav (se ovan för detaljer), göra en adekvat revisionsanmärkning i den revisionsberättelse för Brf Porkala Ni bl a har i uppdrag att avlägga för räkenskapsåret 2013.

3. Referenser / Bilagor:

[1]: Infoblad från styrelsen uppsatt v.1347
[2]: Styrelsen har beslutat att följa föreningens stadgar

[3]:
Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]
[4]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667]

1) Undertecknade föreningsmedlemmars önskar att, om Ni vid granskningen av dessa uppgifter, finner att de kan delges undertecknade utan ”nackdel för föreningen ” ([4] 8 kap. 16  §), erhålla en kopia av dessa.

Med vänliga hälsningar

Akalla 2013-11-27

Anmälan är underskriven av nio (9) föreningsmedlemmar i Brf Porkala.

Komplett skrivelse för nedladdning: Anmälan - Stadgebrott