Revisionsanmärkningar - 2014

Inledning

brfporkala.com informerade 2013-11-26 om att styrelsen, ännu en gång, gjort sig skyldiga till ett uttalat stadgebrott ([1]). Ett antal föreningsmedlemmar lämnade därefter in en formell anmälan till föreningens båda revisorer ([2]).

Revisorernas granskning

Efter avslutad revisionsgranskning av Brf Porkala för år 2013 har såväl den av HSB Riksförbund utsedda revisorn som den av föreningen valda dito avlämnat sina revisionsberättelser ([3]).

Det kan konstateras att båda revisorerna lämnar en formell anmärkning gällande stadgebrott.

Vilka berörs av revisionsanmärkningen?

Hela styrelsen, inkl. den ledamot som utses av HSB Stockholm, omfattas av nu avlämnade revisionsanmärkningar. Samtliga har alltså att vidta erforderliga mått och steg för att, så långt som möjligt, söka undvika en framtida upprepning.

Revisionsanmärkning I

Revisionsanmärkningen från den av föreningen valda revisorn (Bild 1) beskriver väl aktuellt stadgebrott.

 Revisionsanmarkningar 2014 1
Bild 1.

Revisionsanmärkning II

Revisionsanmärkningen från den av HSB Riksförbund utsedda revisorn (Bild 2) är tämligen kortfattad men är dock att betrakta som såväl formellt korrekt som adekvat.

 Revisionsanmarkningar 2014 2
Bild 2.

Styrelsen har nu att avlägga en skriftlig förklaring

Föreningens stadgar §30 anger:

"Styrelsens revisionshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken den skall behandlas."

Det finns alltså ett formellt krav på att styrelsen skall avlämna en skriftlig "förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar".

Denna förklaring är en del av handlingarna som skall hållas tillgängliga för föreningens medlemmar "minst en vecka före den föreningsstämma på vilken den skall behandlas".

Det bör även noteras att ovan krav på intet sätt mitigerar eller på annat sätt påverkar de båda revisionsanmärkningarna. Det ger dock föreningens medlemmar tillfälle att få ytterligare information i ärendet.

Vilka merkostnader har föreningen drabbats av?

Stadgebrottet tycks ha pågått alltsedan föreningen bytte stadgar 2008 och de merkostnader som föreningen drabbats av är idag ej kända men bör rimligen uppgå till tämligen betydande belopp. Det kan anses lämpligt att styrelsen självmant redovisar dessa merkostnader för föreningens medlemmar så snart detta är möjligt. Om så ändock ej sker kommer uppgifterna att begäras ut, med lagenligt stöd ([4]), via en formell stämmoförfrågan.

Slutord

Att nu styrelsen ådrar sig två separata revisionsanmärkningar gällande stadgebrott är såväl anmärkningsvärt som allvarligt.

Alla medlemmar i föreningen, även de som för tillfället är förtroendevalda styrelseledamöter, har att följa stadgarna. Om en styrelse har invändningar mot något i stadgarna kan de inte helt sonika, som nu skett i ett flertal väldokumenterade fall, göra självsvåldiga undantag. De har då att först lägga fram ett förslag till nya stadgar där önskade ändringar gjorts. Om dessa justerade stadgar därefter antas av föreningsstämman kan de dock tillämpas först då de vunnit laga kraft.

Genom de nu gjorda revisionsanmärkningarna kan förhoppningsvis styrelsen inse vikten av att följa föreningens stadgar och även söka undvika en framtida upprepning. Även HSB Stockholm har att söka tillse att den ledamot de utser aktivt arbetar för att den/de bostadsrättsföreningar denne är styrelseledamot i respekterar och följer såväl föreningens stadgar som gällande lagstiftning.

Referenser

[1]: Styrelsen har beslutat följa föreningens stadgar...
[2]: Anmälan – Stadgebrott
[3]: Porkalen 2014 nr2 s.26 - s.28
[4]: Styrelsens upplysningsplikt