[2011:2, s.02] Att bo i en Bostadsrättsförening

Ovan artikel finns införd i Porkalen 2011 nr 2 s2. Efter tips från föreningsmedlem om att artikeln tycktes vara "hämtad" från annat håll p.g.a. avvikande språkbruk (bl a nyttjas "ni") gjordes en snabbkontroll och följande framkom.

  1. Artikeln är i stort sett ett direkt plagiat från den information, av annonskaraktär, som HSB Stockholm trycker på de omslag till årsredovisningar som de säljer till diverse brf (Se bifogad bilaga för detaljer).
  2. De enda ändringar som gjorts (utöver kosmetiska/layoutekniska) är att originalrubriken ("Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?") förkortats, inledande orden "I HSB..." ändrats till "I en bostadsrättsförening...", "...bostadsrätt i HSB." i 3:e meningen från slutet ändrats till "...din bostadsrätt." samt att sista meningen "Du får full insyn i förvaltning och ekonomi." klipps bort.
  3. Ingen som helst källhänvisning finns med.
  4. Utöver de mycket små ändringar som anges under punkt 2 är artikeln alltså kopierad ord för ord.
  5. Läsarna kan ej förväntas kunna skilja denna artikel, som alltså är ett direkt plagiat, från övriga i medlemstidningen. Då den dessutom "ryckts loss" från sitt ursprungliga sammanhang är den dessutom delvis missvisande.

Det lilla som "klippts bort" väcker frågor

Särskild bör noteras den avslutande mening som klipptes bort:"Du får full insyn i förvaltning och ekonomi.".

Ett par frågor som väcks, inte minst mot bakgrund av den i många avseende bristfälliga föreningsinformationen, är: Varför har denna mening ej tagits med när i stort sett allt annat kopierats ordagrant? Vill styrelsen ej att medlemmarna skall få kännedom om att de har rätt att få "full insyn i förvaltning och ekonomi"?

Styrelsen vägrar vidta rättelse

Då, en av motionärerna, kontaktade styrelsen, och lämnade ovan information framfördes även önskemål om att styrelsen skulle söka få in en korrigerade kommentar i nästa nummer av Porkalen. Någon sådan korrigering har dock ej gjorts.

Detta påvisar, bara alltför tydligt, vikten av denna Errata.

Bilagor

Exempel på omslag tryckt av HSB Stockholm (se särskilt sid 2)

Porkalen 2011 nr2, s.2