[2011:2, s.23] Motioner

I artikeln "Motioner" införd i Porkalen 2011 nr2 s.23 framför styrelsen en del uppgifter som tarvar kommentarer eftersom de antingen är ofullständiga/missvisande eller utgör direkta sakfel då de helt saknar stöd i föreningens stadgar eller relevant lagstiftning. Se nedan för detaljer gällande några av de fel som noterats i aktuell artikel.

1. Styrelsen anger:

"Mötesordföranden läser upp styrelsens utlåtande (styrelsen föreslår att mötet skall rösta för eller rösta mot förslaget och eventuellt varför. [...])"

Typ av fel:

Ofullständiga och missvisande uppgifter.

Kommentarer:

Det finns inget som helst krav, varken i föreningens stadgar ([1]) eller tillämplig lagstiftning ([2]),[3]) på att styrelsen skall avlämna ”utlåtande” på inkomna motioner.

2.

Styrelsen anger:

"[...] Styrelsen kan också nöja sig med att besvara motionen och mötet kan då välja att inte besluta något om den motionen - den läggs till handlingarna)."
Typ av fel:

Ofullständiga och missvisande uppgifter.

Kommentarer:

En grundförutsättning för att kunna "besvara motionen" är att denna innehåller frågor och/eller saknar tydliga yrkanden.

Att styrelsen, alltför ofta (Se särskild motion för detaljer: Motion A:3 - Bristfällig motionshantering - Felaktigt förslag till beslut), brutit mot denna grundförutsättning är högst anmärkningsvärt och får ofta som följd att stämman, som även anges i ovan citat, ej tar ställning till motionärens yrkanden. Detta är en mycket allvarlig inskränkning av föreningsmedlemmarnas lagstadgade motionsrätt.

3. Styrelsen anger:

"Motionsställaren får kortfattat yttra sig och göra förtydliganden eller dra tillbaka hela eller delar av motionen, men inte göra några tillägg."

Typ av fel:

Ofullständiga och missvisande uppgifter / Sakfel

Kommentarer:

Det finns inget som helst stöd, varken i föreningens stadgar ([1]) eller tillämplig lagstiftning ([2]),[3]) för styrelsens påstående att inte några tillägg får göras av motionären/motionärerna.

Så länge som tilläggen ej är av sådan natur eller omfattning att dessa medför att motionen ändras på ett grundläggande sätt, varvid det då blir fråga om en "ny" motion som föreläggs för beslut först under innevarande stämma - något som ej är tillåtet, är detta alltså fullt tillåtet.

Noteras skall att möjligheten att göra tillägg till motioner även nyttjats av styrelsen själva. Ett exempel återfinns i motionen från 2010 "Icke professionella arbeten på föreningens fastigheter". Styrelsen föreslår här föreningsstämman att "[...] bifalla motionärens yrkanden samt att godkänna styrelsens tillagda att-sats".

Dessutom medför styrelsens bristfälliga motionshantering (För detaljer se t ex : Motion A:2 - Bristfällig motionshantering - Felaktiga svar samt Motion B:1 - Bristfällig motionshantering - Felaktigt förslag till beslut) att behovet av tillägg/kompletteringar ökar!

4. Styrelsen anger:

[…] Har flera skrivit under motionen, är det den som står först på namnlista eller i motionen, som räknas som motionsställare.”

Typ av fel:

Gravt sakfel.

Kommentarer:

Samtliga som har undertecknat en motion är att betrakta som motionär och inget annat framgår av motionen ifråga. Detta är ett allvarligt sakfel inte minst mot bakgrund av att ett tämligen stort antal motioner under 2010 – 2011 haft ett stort antal (50 – 80 st) motionärer.

Styrelsens felaktiga information medför även att det faktum att en del inlämnade motioner, som har ett mycket stort antal motionärer och därmed stort medlemsstöd, ej återges korrekt till medlemmarna utan söks ”förminskas”.

5. Styrelsen anger:

Kan inte motionsställaren göra detta får någon annan av de som skrivit på motionen räknas som motionsställare.”

Typ av fel:

Gravt sakfel.

Kommentarer:

Om möjligt ännu ”grumligare” tänkt än ovan sakfel och dessutom till viss del i konflikt med detsamma. Ett tydligt exempel på ”oredigt” tänkande.

6.

Styrelsen anger:

Se ovan utdrag för detaljer.
Typ av fel:

Gravt sakfel och manipulerat innehåll.

Kommentarer:

För ett stort antal motioner gäller att dessa, i direkt strid med utdraget t.v., på avgörande sätt avviker från originaltexten! För detaljer se särskilt nyhetsinslag: "[2011-05-31] Motionerna i Porkalen avviker från originaltexten!".

Bl a har en viktig förtydligande fotnot helt sonika ”klipps bort” och därefter har styrelsen handlagt motionen i direkt strid med motionärernas anvisningar, viktiga referenser helt strukits och på detta sätt har motionens innehåll stark reducerats.

Detta är särskilt allvarligt eftersom det är rimligt att anta att den helt övervägande andelen föreningsmedlemmar nås av motionerna via Porkalen och ej via alternativa källor (besök på föreningskontoret alt. webbsida).

Motionsunderlag har alltså tydligt och systematiskt manipulerats.

Styrelsen har kontaktats för klargörande

Efter att ovan angivna fel noterats kontaktade en enskild föreningsmedlem styrelsen med en förfrågan om på vilka faktauppgifter de baserat sina påståenden. Det framkom då, bara alltför tydligt, att sakligt och relevant stöd för gjorda påståenden tycks helt saknas. Det synes mest ha varit fråga om att upprepa det som "hörts och åsetts" vid tidigare tillfällen utan att på något sätt reflektera över/undersöka om saklig grund finns eller ej. Att upprepa en felaktighet medför naturligtvis ej att denna blir rätt! Det som detta dock möjligen påvisar/styrker är en intellektuell ofärdighet/oredighet.

Slutkommentarer

Att styrelsen hanterar information gällande motionsrätten, som är av fundamental betydelse för föreningsdemokratin, på ett så lättvindligt och i många fall direkt felaktigt sätt är högst anmärkningsvärt. En felaktigt information, liknande den i aktuell artikel, kan dessutom få till följd att denna motionsrätt de facto beskärs, helt i strid med såväl föreningens stadgar som relevant lagstiftning. Ett sådant agerande måste beivras å det starkaste. För mer detaljer se särskild artikel: "Beskärs motionsrätten?".

Bilagor / Referenser

[2]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]
[3]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667]
[4]: Porkalen 2011 nr2, s.23