[2012:1, s.09] Förvaltningsberättelse

I Porkalen återges, på sid 4 - 19, föreningens årsredovisning för 2011. Det skall först noteras att underlaget i Porkalen ej är originalet utan en editerad version. Detta är i sig helt normalt och ändring av layout etc kan göras för att bl a ge ökad läsbarhet. Dock skall naturligtvis informationen, jämfört med originaltexten, vara oförändrad.

På sid.9 kan dock konstateras att ovan krav ej uppfyllts då ett helt nytt stycke lagts till i den version av årsredovisningen som återges i Porkalen:

Errata Porkalen 2012 1 9 1

En enkel kontroll av originaltexten (Se: Årsredovisningen - 2012, s.9-10, bekräftar att detta avsnitt ej finns i denna. Det finns dessutom inget i Porkalen som anger att detta är ett tillägg.

Att hantera ett så viktigt underlag som föreningens årsredovisning på detta sätt är klart olämpligt.

Övriga kommentarer:

Utöver det olämpliga att lägga till avsnitt, relativt originaltexten, på det sätt som skett här kan även konstateras att avsnittet i fråga ej kan anses "färdigt för tryck". Avsnittet med rubriken "Flerårsöversikt" har tjugofyra (24) "0" för mycket. Detta värde borde dessutom, i detta sammanhang, anses som helt orimligt/ogiltigt.

Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr1, s.9