[2012:1, s.19] Årsredovisning - Underskrifter

I Porkalen 2012 nr1 s.19 återges den sista inskannade sidan i årsredovisningen. Styrelsen har tydligen funnit det lämpligt att stryka över namnunderskrifterna, för att som det anges ”försvåra manipulering”. Att denna överstrykning ej varit särskilt framgångsrik framgår av nedan utdrag:

Errata Porkalen 2012 1 19 1

Det anmärkningsvärda är dock det sätt styrelsen hanterar föreningsmedlemmars underskrifter. Några exempel följer nedan.

  1. I förra årets årsredovisning angavs (Porkalen nr2 2011 s.23) för motionärernas namnunderskrifter: "Namnteckningarna är gjorda något otydliga för att de skall vara svårare att kopiera otillåtet […]". Detta genomfördes dock inte utan samtliga motioner för 2010 - 2011 ligger ute på internet med helt omaskerade underskrifter. Trots flera påstötningar från enskilda medlemmar har ingen korrigering gjorts. Ett mycket stort antal medlemmar omfattas av detta fel.

  2. För samtliga av årets motioner gäller att namnteckningarna har tryckts i Porkalen utan någon som helst maskering. Denna tidning har därefter distribuerats till samtliga boende i föreningen. Ett betydande antal medlemmar omfattas av detta fel.

En berättigad fråga till styrelsen och redaktören för Porkalen är därför:

Varför skyddar Ni Era egna underskrifter men exponerar medlemmarnas?

Summering

Det inträffade är allvarligt då det kan innebära att föreningen brutit mot gällande lag (Personuppgiftslagen, [SFS 1998:204]). Namnunderskrifter som kan identifieras till fysiska personer, vilket torde vara fallet i de flesta fall här, är att betrakta som personuppgifter. Dessa personuppgifter har, av styrelsen, hanterats på ett sätt som uppenbarligen leder till en ökad risk för att skada uppkommer.

Styrelsen uppmanas därför att dels åtgärda aktuella fel snarast möjligt och dels hantera personuppgifter framöver och då särskilt de enskilda föreningsmedlemmarnas på ett korrekt sätt som ej leder till onödig riskexponering.

Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr1, s.19

Notera att på ovan sida har namnunderskrifterna maskerats, av brfporkala.com, helt i enlighet med de intentioner styrelsen gett uttryck för.