[2012:2, s.11] Hallå! Du glömde visst något...

I Porkalen återfinns, på sid 11, en artikel med rubriken "Hallå! Du glömde visst något..." (Bild 1.) I artikeln visas ett foto av en nedskräpning i form av byggavfall. Det anges i artikeln (gällande aktuella s.k. Big Bags med byggavfall):

"De lär inte gå iväg av sig själva, så föreningen har beställt hämtning av dem. [...] När föreningen tvingas ta bort skräp, blir det vi alla som får betala."

Problemet är dock att:

  1. Nedskräpningen är på andra sidan av en kommunal gata (Porkalagatan) och ligger ej inom föreningens tomträtter. Detta framgår väl av ett utdrag ur en områdeskarta uppgjort av Gatu- och Fastighetskontoret 1999-11-01 (Bild 2. Rött "X" markerar nedskräpningen.)
  2. Även om det inte kan uteslutas finns inget i artikeln som kan anses utgöra ett belägg för att nedskräpningen är orsakad av de boende.

Errata Porkalen 2012 2 11 1
Bild 1.
Errata Porkalen 2012 2 11 2
Bild 2.

För att dokumentera aktuell nedskräpning togs några foto 2012-08-21 (Bild 3. - Bild 5.).

Errata Porkalen 2012 2 11 3 tmb
Bild 3.
Errata Porkalen 2012 2 11 4 tmb
Bild 4.
Errata Porkalen 2012 2 11 5
Bild 5.

Styrelsen och anlitad förvaltare gör väl i att:

  • Inhämta kunskap om var föreningens mark börjar resp. slutar och fokusera på denna och inte kommunala ytor.
  • Söka tillse att nedskräpning ej aktivt främjas alt. förvärras genom eget felaktigt beteende. Detta kan vara i form av att nyttja portarna som anslagstavlor, tillåta entreprenörerna att skräpa ner eller genom en helt undermålig städning (inkl. extrastädningar där så krävs) av föreningens markytor I en kort serie artiklar kommer detta problem att lyftas fram och tydliga exempel visas.
  • Om nedskräpning sker på kommunal mark i närheten av föreningen på det sätt som visas ovan - föregå med gott exempel och felanmäl direkt till Stockholms stad istället för att bara "stå och titta på" och låta vecka läggas till vecka utan att någon åtgärd vidtages.

För ytterligare detaljer se: Områdeskarta från Gatu- och Fastighetskontoret [1999-11-01]

Aktuella sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr2, s.11