[2012:3, s.07] Hur mår din gästtoalett? - Del I

I Porkalen på sid 7 i artikeln "Hur mår din gästtoalett?" anges att föreningens hus " ...byggdes mellan 1971 - 1976" (Bild 1). Detta är ett gravt faktafel som dessutom kan få allvarliga följder inte minst ekonomiskt.

Föreningens hus uppfördes under perioden 1976 - 1978.

Errata Porkalen 2012 3 7 1
Bild 1.

Är uppgifter om husens byggår svår att få fram?

Nej. Uppgifterna finns lätt tillgängliga via föreningens ekonomiska plan.

Är det viktigt att känna till husens ålder?

Om man, som styrelsen här gör, felaktigt antar att föreningens hus är 5 år äldre än vad de är kan detta få stora konsekvenser. Bland annat kan då periodiska underhållsåtgärder göras innan tekniska- och ekonomiska livslängden löpt ut. Detta skulle medföra betydande merkostnader för föreningens medlemmar.

Dessutom gäller för olika fastighetsbestånd att de har olika "problem/barnsjukdomar" beroende på under vilken period de uppfördes. Detta eftersom olika byggnadstekniska lösningar nyttjats med olika för- och nackdelar. Om styrelsen uppgifter vore korrekta skulle föreningens hus uppförts under det s.k. "miljonprogrammet" (1965-1975), där många fastigheter från denna period har särskilt uttalade underhållsproblem p.g.a. det forcerade byggandet under denna period, men så är alltså inte fallet.

Summering

Det är av yttersta vikt att periodiska underhållsåtgärder, och då särskilt de större, ej genomförs med felaktiga uppgifter som grund och innan den ekonomiska- och tekniska livslängden löpt ut. brfporkala.com kommer att återkomma till denna viktiga fråga vid ett flertal tillfällen längre fram.

I aktuellt nummer av Porkalen, Porkalen nr3 2012, har två (2) olika styrelseledamöter i två (2) skilda artiklar fört fram gravt felaktiga uppgifter gällande husens ålder (se även: Vattenskador i föreningen).

Att styrelsen uppvisar så här dålig kännedom om föreningens fastigheter är märkligt, oroväckande och väcker en del frågor om deras möjligheter att sköta dessa på bästa möjliga sätt.

Tilläggskommentar

Utöver ovan grava faktafel är även rubriken mer än lovligt missvisande då informationen primärt gäller kontroll och underhåll av WC-stolen och inte toaletten i sig. Dessutom bör påpekas att kontroll av lägenhetens samtliga WC-stolar bör göras och inte endast den i "gästtoaletten".

Aktuella sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr3, s.7