[2012:3, s.04] Vattenskador i föreningen - Del II

I Porkalen på sid 4 i artikeln "Vattenskador i föreningen" hänvisas till föreningens hemsida och anger "På www.porkala.se under fliken "att bo" finns 63 punkter som visar vem som ansvarar för underhållet [...]" (Bild 1).

Errata Porkalen 2012 3 4 II 1
Bild 1.

Det är naturligtvis av stor vikt att föreningen medlemmar känner till ansvarsfördelningen vad gäller underhållet av den egna lägenheten. Detta finns främst reglerat i föreningens stadgar (§ 36).

Problemet är här att den information som hänvisas till är inaktuell sedan 2009-05-29!

Ett antal föreningsmedlemmar har på olika sätt sökt få en korrigering till stånd. Nedan ges kort info om några av dessa.

Datum:

Aktivitet:

2009-11-xx

Föreningens nuvarande hemsida startas upp och redan från början läggs inaktuell informations gällande ansvarsfördelningen ut. Detta trots att de nya stadgarna nu varit i kraft mer än ett halvår.

2010-08-19

46 Motionärer lägger fram en motion (Motion 1:4 - Nyttjande av ogiltiga stadgar) och i denna informeras tydligt om att de nya stadgarna medför förändrad ansvarsfördelning. På stämman anges även att föreningens hemsida har felaktiga uppgifter.

Resultat: Ingen åtgärd.

2010-09-30

brfporkala.com går ut med information om att stadgebytet 2008 (vann laga kraft först 2009-05-29 eftersom styrelsen registrerat felaktiga stadgar hos Bolagsverket) medförde förändrad ansvarsfördelning. Information om den nya ansvarsfördelningen gavs även i artikeln [2010-09-30] Vem skall underhålla vad i din bostadsrättslägenhet?

2011-08-22

59 Motionärer lägger fram en motion (Motion A:3 - Felaktig föreningsinformation - Underhållsansvar brl). Styrelsen lämnar ett delvis felaktigt och irrelevant "svar" och stämman gick därmed till beslut på felaktigt underlag.

Resultat: Ingen åtgärd.

2012-12-xx

Styrelsen fortsätter att hänvisa till den helt inaktuella informationen. Nu i Porkalen 2012 nr3. Under mer än tre (3) år har denna felaktiga information alltså legat ute.

Vid kontroll av föreningens hemsida 2013-02-15 kan tyvärr konstateras att informationen ej ändrats på något sätt. För detaljer se särskilt utdrag.

Summering

Trots ett antal försök att få korrigeringar till stånd (se ovan för detaljer) har styrelsen kategoriskt vägrat att vidta dessa. Detta är särskilt allvarligt då det gäller en så viktig fråga som ansvarsfördelningen för underhållet av den egna bostadsrätten.

Felaktig information ligger alltså ute på föreningens hemsida alltsedan den startades upp i november 2009.

brfporkala.com lade ut uppdaterade underlag som stämmer med föreningens stadgar i september 2010. Denna artikel är en av de mest lästa på hela webbsidan.

Talessättet "Du kan leda en häst till vatten men inte tvinga den att dricka." passar onekligen in på aktuellt fall av närmast extrem ovilja att vidta erforderliga rättelser, särskilt då dessa framförs av föreningens medlemmar.

Aktuella sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr3, s.4