[2012:3, s.13] Städavtalet uppsagt!

I en mycket kortfattad artikel "Städavtalet uppsagt!" (Bild 1) anges att: "Styrelsen anser att städföretaget inte har hållit tillräckligt hög kvalitet och avtalet sägs därför upp."

Errata Porkalen 2012 3 13 1
Bild 1.

Artikeln är dock mycket kortfattad och för att inte riskera att bli direkt vilseledande krävs några kompletteringar vilka följer nedan.

I - Tämligen snart efter byte av städbolag märks en markant försämring.

Under 2010 genomförde styrelsen ett byte av städbolag till Kastri AB, som skäl framfördes kostnadsbesparingar. Tämligen snart efter bytet kunde noteras en markant sänkning av städkvalitén, något som blivit ännu tydligare därefter. Resultatet har blivit en kraftigt ökad nedsmutsning i allmänna utrymmen (entréer, trapphus, källargångar och tvättstugor) vilket sänker boendemiljön för föreningens samtliga medlemmar.

II - Motion från 54 motionärer motarbetas aktivt av styrelsen.

En motion från femtiofyra (54) motionärer med detaljerade uppgifter om brister i städningen behandlas på stämman 2011-08-22. Styrelsen väljer dock att på intet sätt inse allvaret utan avlämnar ett direkt felaktigt "svar" till föreningsstämman då de, helt utan bevis påstod:

"Enligt kontorspersonal och förvaltaren finns det mycket få klagomål, ej fler än tidigare, på hur städarna utför sitt arbete. Tvärtom är de allra flera nöjda med få undantag."

Det mycket stora antalet motionärer utgör i sig ett mer än fullgott bevis för det omfattande missnöjet med städningen.

Detta direkt missvisande "svar" medförde att föreningsstämman gick till beslut på ett felaktigt underlag.

Resultat: Inga åtgärder vidtogs. Trots mycket omfattande brister och missnöje.

För mer info se Motion B:3 - Efterlyses - Kvalitetshöjning av städning

III - Trettio motionärer återkommer med en ny motion.

Problemen med den bristfälliga städkvalitén fortsätter utan någon förbättring under 2011/2012. Till stämman 2012-08-30 lämnar trettio (30) motionärer ånyo in en motion med detaljerade uppgifter om brister i städningen och yrkar på att åtgärder vidtages för att höja städkvalitén.

Errata Porkalen 2012 3 13 2
Bild 2.
Errata Porkalen 2012 3 13 3
Bild 3.

I motionen informeras kortfattat om styrelsen bristfälliga agerande före och under stämman 2011-08-22.

Först nu reagerar styrelsen och föreslår bifall i sitt "svar" på motionen. Dessutom ges ett par korta tillägg till motionärernas yrkanden (Bild 2).

Stämman beslutar bifalla lagd motion inkl. styrelsens tillägg (Bild 3).

För mer info se Motion B:3 Bristande städkvalitet samt Stämmoförfrågan 12B:7 - Motion 11.

IV - Summering

  1. Det är stämman ej styrelsen som beslutat säga upp städavtalet. Styrelsen har endast haft att verkställa stämmans beslut.
  2. Styrelsen har genom att aktivt motarbeta en lagd motion på stämman 2011, från 54 motionärer, försenat att nödvändiga åtgärder vidtages med mer än ett år.

Aktuella sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2012 nr3, s.13