[2013:1, s.08] HSB och Porkala - Vad får vi ut av medlemskapet?

I artikeln ”HSB och Porkala – Vad får vi ut av medlemskapet?” presenteras information hämtad från en medlemsbroschyr ([1] se även avsnitt V nedan) från HSB. Informationen är alltså ej att betrakta som opartisk. Artikeln återger uppgifter som är att betrakta som såväl vilseledande som felaktiga varför en korrigering erfordras.

I – Revisor utses ensidigt av HSB – detta är inget ”erbjudande” utan ett krav

I artikeln finns ett antal fördelar med medlemskapet i HSB angivna. En av dessa fördelar beskrivs som:

Godkänd revisor erbjuds till låg kostnad.”

Men under avsnittet ”HSB:s krav på oss” anges följande krav (Bild 1):

HSB ska utse en av revisorerna.”

Errata Porkalen 2013 1 8 2
Bild 1.

Det återgivna kravet stämmer väl med föreningens stadgar (§ 30) där det framgår att HSB Riksförbund ensidigt har rätten att utse en revisor till föreningen. Brf Porkala har normalt två (2) revisorer, en förtroendevald och en ensidigt utsedd av HSB Riksförbund. Om den senare erbjuds till en "låg kostnad" eller ej framgår inte av stadgarna men det är alltså inte fråga ”ett erbjudande” utan om ett strikt krav.

Artikeln är därför, vad gäller revisorn, att betrakta som vilseledande.

II – Vid stadgeändringar krävs godkännande av HSB – detta är ingen ”konsultation

Ett annat krav som anges i avsnittet ”HSB:s krav på oss” (Bild 1) är:

Vid stadgeändringar skall HSB konsulteras.”

Stadgarna ( § 57, Bild 2) ger dock HSB Stockholm och HSB Riksförbund rätten att ensidigt godkänna eller underkänna de stadgeändringar en bostadsrättsförening fattat.

Errata Porkalen 2013 1 8 3
Bild 3.

Om fattade stadgeändringar ej godkännes av HSB Stockholm och i vissa fall HSB Riksförbund är dessa att betrakta som ogiltiga. Vilka bedömningskriterier som nyttjas av HSB vid beslut om stadgeändringar skall godkännas eller underkännas framgår ej av stadgarna. Detta partsförhållande kan knappast kallas "konsultation".

Artikeln är därför, vad gäller stadgeändringar, att betrakta som felaktig.

III – Finns inga nackdelar?

Nej, av artikeln att döma tycks så inte vara fallet eftersom några sådana ej finns medtagna. Beaktat den källa som nyttjats ([1]) är detta förhållande kanske inte helt oväntat.

Att nackdelar naturligtvis ändock finns får det nog anses rimligt att kunna anta. En del av dessa är nackdelar som ej kan undvikas medan en del endast är potentiella nackdelar och kan, av en kunnig, kompetent och engagerad styrelse, söka undvikas. Enbart denna errata har påvisat två (2) nackdelar som tyvärr ej kan undvikas:

  1. Föreningen får en revisor utsedd till sig och kan ej påverka valet utan har endast att betala uppkomna kostnader.
  2. Även om föreningen gemensamt beslutat om stadgeändringar kan dessa underkännas av HSB och blir då ogiltiga. Beslutskriterierna för detta är dessutom okända.

Ovan två nackdelar bär dessutom en "storebrorsprägel" som många nog anser borde höra en svunnen tid till.

IV - Vad har det kostat Brf Porkala att vara medlem i HSB?

Någon information om det totala kostnaden inkl. effekter från inflation för föreningen, alltsedan föreningen bildades 1982, framgår inte av artikeln. För Brf Porkala handlar detta om ganska många miljoner.

En del av nackdelarna uppstår genom den komplexa relationen mellan HSB Riksförbund / HSB Stockholm och den enskilda bostadsrättsföreningen. Om inte föreningen har en kunnig, kompetent och engagerad styrelse, kan såväl mycket stora merkostnader som minskad kvalité bli följden.

V – Diffus källa

Då artikeln endast diffust anger "Källa: HSB:s medlemsbroschyr" är det f n osäkert om bifogad bilaga ([1]) är den som nyttjats av artikelförfattaren.

VI – Opartisk föreningsinformation

Utöver att det är av vikt att föreningsinformationen, i t ex medlemstidningen Porkalen, är korrekt och saklig bör föreningsmedlemmarna kunna vänta sig att den även är opartisk. Aktuell artikel kan dock tyvärr, givet vad som ovan angetts, näppeligen anses uppfylla något av dessa två villkor.

VII - Referenser

[1]: Medlem i HSB – Din guide till alla Brf-fördelar; HSB Stockholm; 2012-04
[2]: Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr1, s.8