[2013:1, s.11] Ordningsregler

Ytterligare en version av ordningsregler distribueras

I tidigare nyhetsinslag ([1], [2]) samt i en annan errata till detta nummer av Porkalen ([3]) har informerats om ett antal betydande brister i de ordnings- och trivselregler styrelsen distribuerat via olika informationskanaler. Mot slutet av december 2012 fanns fem (5) olika versioner i omlopp samtidigt ([3]).

I Porkalen 2013 nr1, s.11 ([4]) distribuerar styrelsen ännu en version. Detta utan att på något sätt ange:

  • när ordningsreglerna beslutats och när de skall anses börja gälla
  • vilka ändringar som gjorts och skälen till dessa
  • information om att andra distribuerade versioner (ordningsregler, trivselregler, störningsregler etc) upphör att gälla
  • om någon juridisk granskning av ordningsreglerna gjorts (se även punkt C nedan).

Att ordningsreglerna är skrivna i en punktlista istället för en numrerad sådan försvårar starkt nyttjandet av densamma. Detta särskilt om behov av att hänvisa till en särskild regel finns. Ordningsreglerna bör därför numreras.

Några korta kommentarer till några delar av ordningsreglerna följer nedan.

A – Ordningsreglerna har inget med inre underhållet eller att "vårda lägenheten" att göra

Ordningsreglerna inleds med ett kort avsnitt som börjar med (Bild 1) meningen: Det gemensamma ansvaret att vårda lägenheten...

Errata Porkalen 2013 1 11 1
Bild 1.

Detta är felaktigt ur flera synpunkter:

  1. Ansvaret att vårda lägenheten är ett ansvar som åligger den eller de som innehar en lägenhet i föreningen. Det är i allra högsta grad ett individuellt ansvar ej ett gemensamt.

  2. Ansvaret att vårda lägenheten, inklusive det s.k. inre underhållet, regleras av lagar och föreningens stadgar och har inget med ordningsreglerna att göra.

Att fel av denna typ existerar antyder att styrelsen ej har fullgod kännedom om ordningsreglernas funktion och hur de är ämnade att komplettera förningens stadgar och gällande lagstiftning.

B – Ordningsreglerna bör vara konkreta och tydliga

Ordningsreglerna bör söka vara så tydliga som möjligt och endast regler där det går att kontrollera om de efterföljs eller ej bör finnas med. Regler som är subjektiva, icke kontrollerbara saknar, oavsett hur ”vackra” eller ”tänkvärda” de må vara, all betydelse.

Tyvärr är den första punkten i de senaste ordningsreglerna (Bild 2) ett bra exempel på en sådan helt verkningslös ordningsregel. Att artikelförfattaren särskilt lyft fram denna paragraf genom att nyttja fet stil gör det naturligtvis inte bättre utan möjligen det motsatta. Denna regel är även nytillkommen.

Errata Porkalen 2013 1 11 2
Bild 2.
Errata Porkalen 2013 1 11 3
Bild 3.

I denna regel anges bl a ”Visa den hänsyn och respekt...” och ”Visa särskild hänsyn...”.

Betydelsen av aktuell regel torde kunna skilja markant från person till person och alla möjligheter att kontrollera efterlevnaden saknas.

Aktuell regel kan därför ej anses uppfylla nödvändiga krav och bör strykas.

C – Regler för katter har nu helt ändrats

I tidigare trivselregler anges regler för katter, som ej stämmer med juridisk praxis (Bild 3). I dessa påstås att ”Katter får ej springa lösa”. Några sådana krav finns ej Stockholm kommuns lokala ordningsföreskrifter ([6]). Dessutom har ett ärende drivits ända upp i Miljööverdomstolen (som ej gav prövningstillstånd varför Miljödomstolens dom fastställdes) och juridisk praxis är därför att katter får springa lösa ([5]).

Detta exempel visar tydligt på vikten att granska ordningsreglerna juridiskt innan beslut om dessa tas av t ex en styrelse i en bostadsrättsförening. Även andra juridiska krav, t ex att ordningsreglerna följer stadgar, lagar och "är i överensstämmelse med ortens sed" ([1]), måste beaktas.

Errata Porkalen 2013 1 11 4
Bild 4.
Errata Porkalen 2013 1 11 5
Bild 5.

I de senaste ordningsreglerna har avsnittet gällande katter (Bild 4) ändrats, vilket i sig är bra, till att det är förbjudet att rasta bl a katter inom föreningens område. Någon motivering och förklaring har dock ej getts. Det kan även vara lämpligt att förtydliga innebörden av ordet ”rasta” för att undvika missförstånd.

D – Är anslag på portarna OK?

I ett nyhetsinslag från 2012-08-19 har problemen med anslag på föreningens portar, ofta från föreningens styrelse eller olika entreprenörer m m, tagits upp. Styrelsen har även tillskrivits av ett antal föreningsmedlemmar, med en begäran om rättelse.

Det är därför förvånande att inget om detta tas upp i den femte ordningsregeln (Bild 5) gällande förbud att sätta upp skyltar och anslag.

Om inte svaret på ovan fråga är ”Ja” bör denna ordningsregel ändras.

Referenser

[1]: [2012-12-08] Omarbetade ordningsregler
[2]: [2012-12-22] Nya omarbetade ordningsregler - version 2.0
[3]: Errata - Porkalen – Lägenhetsförråd
[4]: Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr1, s.11
[5]: Dom gällande lösa katter, Rotel 7, Mål nr M 398-00; Miljödomstolen; 2001-12-20
[6]: Utdrag från Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun