[2013:1, s.27] Källarplansrenoveringen längs Sibeliusgången

I en kort artikel "Källarplansrenoveringar längs Sibeliusgången" ges mycket kortfattad information om denna renovering. Artikeln innehåller ett påfallande litet antal sakuppgifter utan lägger stor vikt vid att dryfta en 3-4 veckors försening. Denna förklaras med att att entreprenören (Timblads AB) "...beställt för lite svart kakel..." (Bild 1).

Längre fram i artikeln anges: "Samtliga entréer på källarplanet på SIbeliusgången renoverades i samma stil som övriga entréer med ljust kakel och inbyggd takbelysning." (Bild 2)

Errata Porkalen 2013 1 27 1
Bild 1.
Errata Porkalen 2013 1 27 2
Bild 2.

Uppgifterna om ytbeklädnad är felaktig

Det är inte kakel som nyttjats som ytbeklädnad i källarplanen längs Sibeliusgngen utan klinkers. Detta framgår av foto tagna under entreprenadens gång (Bild 3, Bild 4).

Errata Porkalen 2013 1 27 3
Bild 3.
Errata Porkalen 2013 1 27 4
Bild 4.
Errata Porkalen 2013 1 27 5
Bild 5.

Klinkers tillverkas vid mycket högre temperatur och tryck än kakel och har helt andra egenskaper. Bland annat är de genomfärgade (slås en mindre bit/flisa av syns detta knappast) och är mycket slag och slitagetåliga. För mer teknisk information se [1] s. 123.

Den keramiska ytbeklädnaden är tillverkad av det italienska företaget ARIOSTEA och är av produkttypen Pietre Naturali High-Tech. Den intresserade kan läsa mer om detta i nedan produktblad ([1]).

Större del av ytbeklädnaden var klinkers även innan renoveringen och taken hade infälld belysning (Bild 5).

Varför är detta av betydelse?

Det anmärkningsvärda med de fel som återfinns i artikeln är:

  1. Mycket lite konkret information om renoveringen, som kostat långt över en miljon kronor, har lämnats till föreningens medlemmar. I förvaltningsberättelsen för 2011 (ref: Porkalen 2012 nr1, s.8 avsnitt 2.3 Planerad verksamhet 2012) beskrivs arbetet som:

    "...målning av källarplan i punkthusen skall också genomföras."

    Att detta är en mycket bristfällig beskrivning av den nu genomförda entreprenaden torde vara tämligen uppenbart. Några skäl tid den kraftiga utökningen av entreprenaden har inte lämnats till föreningsmedlemmarna förrän nu efter entreprenaden.
  2. När så äntligen information ges är ett flertal sakuppgifter, bland de få som överhuvud taget finns medtagna, felaktiga.
  3. Detta reser berättigade frågetecken kring hur initierade styrelsen är i aktuell entreprenad om de inte ens har korrekta uppgifter om typ av ytbeklädnad.
  4. Den uttalade bristen på informativ och korrekt föreningsinformation före, under och efter genomförandet av olika entreprenader, belyses väl av denna artikel.
  5. För att dels skapa ett gott förtroende för de olika beslut styrelsen fattar, t ex renoveringar, och dels stimulera till ett ökat engagemang från föreningens medlemmar är det av vikt med en så hög transparens som möjligt. Att tyvärr transparensen i Brf Porkala är starkt begränsad framgår av endast en ytlig genomgång av föreningsinformationen. Detta är till skada för föreningens samtliga medlemmar inkl. de som är medlemmar i styrelsen. De senare drabbas dessutom "dubbelt" då deras uppdrag i styrelsen försvåras eftersom förtroendet för fattade beslut sjunker och engagemang från föreningens medlemmar minskar.

Referenser

[1]: Produktblad ARIOSTEA - Pietre Naturali High-Tech
[2]: Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr1, s.27