[2013:2, s.08] 1.1.3 Allmänna händelser

I - 1.1.3.3 Felanmälan

Typ av fel: Sakfel

I detta avsnitt anges ”Det var dessutom möjligt att ringa direkt till telefonsvararen för felanmälan." (Bild 1).

Detta är dock tyvärr felaktigt. Någon möjlighet att ringa "direkt" har inte funnits sedan föreningskontoret flyttade från hus 15 till hus 14 under sommaren 2006. Detta kan även inses, tämligen lätt, av att styrelsen inte på något sätt (exempelvis via infoblad, utskick, medlemstidningen Porkalen eller via föreningens hemsida) har lämnat information om något separat direktnummer till aktuell telefonsvarare.

Felet belyser dock väl, liksom de övriga två felen i denna errata, bristen på kontroll av sakuppgifter och detta är naturligtvis särskilt olämpligt i en så viktig handling som föreningens årsredovisning.

För ytterligare information se särskild stämmoförfrågan ([1]).

Errata Porkalen 2013 2 8 1
Bild 1.

II - 1.1.3.4 Porkalen, medlemstidningen

Typ av fel: Sakfel/Missvisande information

I detta avsnitt anges ”Utöver att ges ut som tryckt tidning läggs den även ut på föreningens hemsida [...]." (Bild 2).

Vad som anges här är gravt missvisande. Vid en kontroll 2013-06-15 var senaste tillgängligt nummer av Porkalen på föreningens hemsida det som utgavs i december 2011. Under mer än 1,5 år hade det alltså inte lagts ut något nummer av Porkalen alls.

För ytterligare information se särskild stämmoförfrågan ([2]).

Errata Porkalen 2013 2 8 2
Bild 2.

III - 1.1.3.5 Föreningens hemsida och e-post

Typ av fel: Sakfel/Missvisande information

Här anges ”Hemsidan [...] innehåller senaste nytt om sådant som är av intresse för föreningen." (Bild 3).

Vad som anges här är gravt missvisande om inte styrelsen har en extremt avvikande uppfattning om innebörden av "senaste nytt" och "av intresse för föreningen".

Antal utlagda nyhetsinslag har varit mycket lågt: 2010 2 st, 2011 2 st, 2012 7 st och under 2013 fram till 2013-07-07 2 st.

Att den hemsida styrelsen har att ansvara för uppvisar betydande brister såväl vad gäller mängden information som kvalitén på densamma är väl dokumenterat och framgår tämligen enkelt av endast en ytlig genomgång läs: slösurfande). Detta är dock en fråga som ligger utanför denna errata.

Errata Porkalen 2013 2 8 3
Bild 3.

IV - Referenser

[1]: Stämmoförfrågan 13A:1 - Årsredovisning - 1.1.3.3 Felanmälan
[2]: Stämmoförfrågan 13A:2 - Årsredovisning - 1.1.3.4 Porkalen, medlemstidningen

[3]: Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr2, s.8