[2013:2, s.09] 1.1.4 Pågående och avslutade projekt

I - 1.1.4.5 Renovering av Sveaborgsskolan

Typ av fel: Bristfällig information

I detta avsnitt anges ”Köket i lokalen har totalrenoverats och målning av inne väggar har skett under 2012." (Bild 1).

Informationen är mycket bristfällig och åtgärderna synes mycket väl ligga inom lokalhyresgästens åtaganden och inte föreningens. Det är viktigt att föreningen inte drar på sig kostnader som skall tas av lokalhyresgästen.

För ytterligare information se särskild stämmoförfrågan ([1]).

Errata Porkalen 2013 2 9 1
Bild 1.

II - 1.1.4.6 Upprustning av källarentréer, Sibeliusgången

Typ av fel: Bristfällig information

I detta avsnitt anges endast kort att renoveringen "[...] har slutförst under 2012." (Bild 2).

Även förra årets information gällande denna underhållsåtgärd var mycket kortfattad och skulle sedan dessutom visa sig vara direkt missvisande.

I årsredovisningen för 2012 anges: "[...] målning av källarplan i punkthusen skall också göras."


Omfattningen på denna entreprenad blev mycket mer omfattande än så och information om detta lämnades i huvudsak lämnades först efter avslutat arbete. Kostnaden för denna entreprenad är allt annat än lite.

För ytterligare information se särskild stämmoförfrågan ([2]).

Errata Porkalen 2013 2 9 2
Bild 2.

III - 1.1.4.7 Tvättutrustning

Typ av fel: Bristfällig information

Här anges "För att få ner den totala kostnaden har styrelsen valt att leasa maskinerna i denna tvättstugan. Undersökning av detta sker löpande." (Bild 3).

Att söka "få ner kostnaderna" genom att leasa tvättutrustning som skall behållas hela livslängden (10-12 år) är sannerligen avvikande!

Detta "grepp" tycks dessutom ej nyttjas för de renoveringar som görs under 2013. Förklaringar till detta saknas helt.

Avsnittet avslutas med meningen "Utvärdering av detta sker löpande." och information om denna utvärdering, tillsammans med verifierbart underlag, vore på sin plats. Detta inte minst det synnerligen avvikande konceptet!

För ytterligare information se särskild stämmoförfrågan ([3]).

Errata Porkalen 2013 2 9 3
Bild 3.

IV - 1.1.4.X OVK

Typ av fel: Bristfällig information

Förvaltningsberättelsen skall, enligt årsredovisningslagen (ref: 6 kap 1 §), ge en rättvisande bild av föreningen.

I år finns dock igen som helst information om OVK under 2012.

Detta trots att:

  • Sju (7) hus ännu saknar besiktningsgodkännande.
  • Ett betydande antal felanmälningar har inkommit som väl indikerar att betydande brister kvarstår.
  • Två (2) motioner inkommit med omfattande information och yrkanden vilka styrelsen helt undvikit att bemöta.
  • Kostnaderna för 2012 har varit betydligt större än för 2011 (Bild 4).

Finns det något avsnitt i förvaltningsberättelsen som det vore befogat att göra omfattande så är det detta! Att styrelsen istället helt utelämnat detsamma medför, utöver att årsredovisningslagen svårligen kan anses uppfylld, att ett antal frågor om varför detta agerande som en del nog skulle vilja beskriva som "att mörka" uppvisas.

Den synnerligen passiva hanteringen av de två inlämnade motionerna, med betydande detaljer och substantiellt innehåll, från tjugotvå (22, [5]) resp. tjugotre (23, [6]) föreningsmedlemmar får ses som ytterligare förvånande omständigheter.

För ytterligare information se särskild stämmoförfrågan ([4]).

Errata Porkalen 2013 2 9 4
Bild 4.

V - Referenser

[1]: Stämmoförfrågan 13A:3 - Årsredovisning - 1.1.4.5 Renovering av Sveaborgsskolan
[2]: Stämmoförfrågan 13A:4 - Årsredovisning - 1.1.4.6 Upprustning av källarentréer, Sibeliusgången
[3]: Stämmoförfrågan 13S:2 - Årsredovisning - 1.1.4.7 Tvättutrustning
[4]: Stämmoförfrågan 13S:1 - Årsredovisning - 1.1.4 Pågående och avslutade projekt enligt underhållsplanen
[5]: Motion B:3 - Injustering av frånluftsventilation och OVK - Del I
[6]: Motion B:4 - Injustering av frånluftsventilation och OVK - Del II
[7]: Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr2, s.9