[2013:2, s.31] Fullmakt

I - Fullmakt

Typ av fel: Sakfel / Bristfällig information

Fullmaktsblanketten gäller endast för årsstämman 30/5 2013. Detta datum är dock felaktigt då stämman hölls 2013-06-25. Fullmakten är därmed ogiltig. (Bild 1)

Det som anges på annat ställe på samma sida "Den gäller högst ett år efter utfärdandet." torde vara felaktigt för en fullmakt där det explicit står vilket datum den är utfärdad för.

Fullmaktsblanketten är dessutom gravt ofullständig vad det gäller information om såväl fullmaktsgivaren som fullmäktigen. Då särskilda krav (ref: föreningens stadgar § 20) på ombuden ställs försvårar dessa brister den nödvändiga kontrollen av fullmaktens giltighet.

En fullmaktsblankett som är dels något mer fullständig och dels flexiblare finns att ladda ner från brfporkala.com ([2]). Blanketten vänder sig inte endast till de som bor i Brf Porkala.

Errata Porkalen 2013 2 31 1
Bild 1.

II – Referenser

[1]: Fullmaktsblankett; brfporkala.com
[2]: Aktuell sida som PDF-fil för nedladdning: Porkalen 2013 nr2, s.31