Motion 1:1 - Förlängning av stämmotid

Motionärer:

Arne Eriksson, Ulla Sjöberg, Charlotte Steen m fl

Antal motionärer:  49

Inlämnad motion (komplett): Motion 1:1 

A - Motion (sammandrag/yrkande):

Bakgrund

Vid de senaste föreningsstämmorna i Brf Porkala har kunnat konstateras:

  • akut brist på tillgänglig stämmotid
  • vald lokal (matsalen i Stenhagsskolan) haft besvärande missljud från fläktar

Bristen på stämmotid har medfört att stämmorna blivit forcerade och ej medgett tillräcklig tid för att adekvat behandla de olika punkterna. Utöver att kvalitén i beslutsprocessen sänks äventyras även den demokratiska aspekten av densamma eftersom enskilda stämmodeltagare känner att de ej får tillräckligt med tid.

Särskilt skall noteras att tidsbristen ej gäller någon enstaka stämma utan har förelegat vid de senaste stämmorna och är alltså att betrakta som generell. Besvär har, vid ett flertal föreningsstämmor, framförts av enskilda stämmodeltagare men någon förändring har ej gjorts utan problemen kvarstår.

Yrkande

  •  att styrelsen tillser att tillräcklig tid tilldelas föreningsstämmorna genom att
    • bokad lokal kan nyttjas längre tid om så erfordras eller om så ej går
    • att föreningsstämman, i förväg, delats upp i två delar att behandlas på efterföljande dagar. För att undvika triviala missförstånd skall det noteras att den andra delen då naturligtvis är att betrakta som en direkt fortsättning av den första. Genom att planera och förbereda denna uppdelning i förväg kan eventuella ”praktiska problem” hållas till ett minimum.
  • att styrelsen tillser att vald lokal är lämplig som stämmolokal och ej har brister i t.ex. utrustning eller är behäftad med missljud från fläktar etc.
  • att styrelsen är adaptiv och från tid till annan gör de justeringar av föreningsstämmorna som brister i de senast genomförda motiverar.

I denna motion påtalade brister, varav tidsbristen är den primära, har varit uttalade under ett flertal år och styrelsen kan alltså ej frångå kännedom om dessa brister och därpå följande krav på åtgärder att korrigera desamma. Att fortsätta som tidigare, utan att vidtaga förändringar, är alltså ej acceptabelt!

B - Styrelsens svar:

 

C - Slutkommentarer från motionärer: