Motion 1:2 - Icke professionella arbeten på föreningens fastigheter

Motionärer:
Arne Eriksson, Ulla Sjöberg, Charlotte Steen m fl

Antal motionärer:  49

Inlämnad motion (komplett): Motion 1:1 

A - Motion (sammandrag/yrkande):

Allmänt

Det har i några fall kunnat noteras att undermåliga, icke professionella arbeten, har utförts på föreningens fastigheter. Dessa fastigheter representerar ett mycket stort värde och bara taxeringsvärdet för byggnaderna uppgår till 222.713.000 kr. Varje föreningsmedlem är delägare i föreningens fastigheter och har ett naturligt intresse att dessa förvaltas så väl som möjligt. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret att tillse att så sker.
I föreningen har, i direkt strid med ovan, kunnat noteras fall där

 • direkt undermåliga arbeten utförts som utöver att förfela målet med desamma dels
 • utgör en ökad merkostnad för föreningen då arbeten måste göras om
 • riskerar att sätta ned värdena på föreningens fastigheter
 • utgör förfulande inslag i föreningen och inverkar menligt på boendemiljön
 • enskilda styrelsemedlemmar har arbetat på föreningens fastigheter och även i fall som omfattas av punkten ovan. Föreningens medlemmar har ej gett styrelsen mandat till att själva, efter eget godtycke, utföra arbeten på föreningens fastigheter utan detta skall naturligtvis utföras av professionella resurser.Sådana, självpåtagna, arbeten måste stoppas eftersom en väl utförd förvaltning av föreningens fastigheter är helt oförenlig med sådana icke professionella arbeten.

Kravet på att arbeten på föreningens fastigheter genomgående skall vara professionellt utförda medför naturligtvis även att det åligger styrelsen att tillse att samtliga anlitade entreprenörer efterlever detta krav. 

Exempel – I – Bristande kontroll av anlitade entreprenörer

Under monteringen av porttelefoner förra året orsakades inte försumbara skador på befintliga installationer. Bland de skador som uppstod kan nämnas:

 • Kraftigt deformerade täckplåtar genom felaktigt demonteringsarbeten.
 • Påverkan av tilluftsdon så att justeringar försvåras eller helt förhindras.
 • Klämda kablar.

Av styrelsens svar, på lagd medlemsmotion, framgår tydligt att en aktiv bevakning av entreprenaden under arbetets gång tycks saknas alternativt lida av stora brister. Att endast passivt invänta besiktningen för att då söka korrigera uppkomna fel och brister är mycket långt från optimalt agerande. Detta ligger ej i linje med att förvalta föreningsmedlemmarnas tillgångar väl.


För ytterligare information (inkl. bilder) hänvisas till Porkalen nr 2 2008 s. 54 – 56. 

Exempel – II – Icke professionella arbeten

Under innevarande verksamhetsåret har målningsarbeten av återvinningsrummet på Kaskögatan 18 genomförts. I anslutning till detta arbete har även enskild styrelsemedlem varit direkt involverad.

Att det utförda arbetet ej är professionellt utfört, utan helt karakteriseras av den direkta motsatsen, framgår mycket tydligt och otvetydigt genom fotodokumentation av de behandlade ytorna.

Detta helt undermåliga arbete borde ha underkänts direkt vid syn/besiktning. Att, som i detta fall gjorts, hänvisa till garanti et cetera bekräftar endast alltför väl den otillbörliga passiviteten, även påvisad i exempel I, och är i det närmaste parodiskt. 

Av ovan foton, tagna en kort tid efter avslutat målningsarbete, framgår att de målade ytorna inte på något sätt uppfyller kraven på professionellt utförda arbeten.

Det finns även ytterligare fotodokumentation som tydligt visar att de målade ytorna i stort sett flagnade ”
innan ens målaren hann rengöra målarverktygen”!

Utöver att arbetet nu, i sin helhet, måste göras om erfordras även en omfattande sanering av aktuella ytor med anledning av det felaktigt genomförda målningsarbetet. Ett helt onödigt moment som skulle ha kunnat undvikas om arbetet hade utförts på ett professionellt sätt från första början.

Till detta skall fogas det inte betydande förfulande inslaget detta helt undermåliga arbetet medför fram tills det att nödvändiga korrigeringar har genomförts.

Den direkta orsaken till detta undermåliga arbete (bristande förarbete, felaktigt färgsystem etc) är i detta sammanhang helt egalt. Det primära är att denna typ av icke professionella arbeten på föreningens fastigheter, oaktat om det utförts av styrelseledamöter eller entreprenörer, ej skall tillåtas.

Yrkande

Mot bakgrund av ovan uppgifter yrkas

 • att styrelsen fortlöpande tillser att de arbeten som utföres på föreningens fastigheter utföres professionellt.
 • att styrelsen förstärker bevakningen av anlitade entreprenörer för att söka säkerställa en löpande kontroll av utfört arbete och inte passivt (som i t.ex fallet vid installation av porttelefoner) inväntar besiktningen för att i detta sena skede söka få en korrigering till stånd.
 • att styrelsen helt avhåller sig från att utföra arbete på föreningens fastigheter. Detta då föreningens medlemmar ej har gett styrelsen mandat till att själva, efter eget godtycke, utföra arbeten på föreningens fastigheter utan detta skall naturligtvis utföras av professionella resurser.

B - Styrelsens svar:

C - Slutkommentarer från motionärer: