Motion 1:3 - Kraftig försämring av frånluftsventilation

Motionärer:

Arne Eriksson, Ulla Sjöberg, Charlotte Steen m fl

Antal motionärer:  48

Inlämnad motion (komplett): Motion 1:3 

A - Motion (sammandrag/yrkande):

Sammanfattning

Under 2009 har en markant försämring av frånluftsventilationen i många av föreningens lägenheter kunnat noteras av de boende. Detta är en direkt följd av att, enligt uppgift erhållen från styrelsen vid årsstämman 2009, frånluftsfläktarnas varvtal starkt minskats.
En sådan minskning kan dock ej göras utan betydande och helt oacceptabla försämringar i luftomsättningen vilket mycket tydligt märkts av berörda lägenhetsinnehavare.

Bland de försämringar som kunnat noteras kan nämnas:

  • Intryck av att ”luften står stilla” i lägenheten.
  • Kraftigt försämrad funktion i kökskåpan med besvär av matos i lägenheten vid matlagning.
  • Minskat undertryck i lägenheten relativt trapphus/våningsplan med bl.a. ökad luktspridning, via trapphus/våningsplan, mellan närliggande lägenheter.
  • Ökad kondens på fönster

Försämringarna har noteras i många av föreningens hus och är alltså inte begränsade till något enstaka hus. Det skall särskilt noteras att försämringarna saknar samband med det faktum att föreningens fastigheter saknar godkänd OVK-besiktning (ref: Anslag från energibesiktning (Boverket) på anslagstavlor i entréerna.) utan gäller de markanta försämringar som inträffade under 2009.

Boendemiljö/Hälsa

Uppställda myndighetskrav vad gäller luftflöden (i våra fastigheter: badrum (60 m3h-1), WC (30 m3h-1) och kök (stängd kökskåpa: 30 m3h-1 , öppen kökskåpa: 60 m3h-1) är ej godtyckliga utan finns för att säkerställa en en god boendemiljö och för att förhindra den ohälsa som en bristfällig boendemiljö kan medföra. Det är alltså av yttersta vikt att söka tillse att dessa uppnås.

De konsekvenser som mycket kortfattat behandlats ovan utgör i sig en betydande sänkning av boendemiljön med bl a risker för ohälsa som följd. Den genomförda minskningen av frånluftsventilationen kan därför ej anses acceptabel utan måste åtgärdas snarast möjligt.

Yrkande

Mot bakgrund av ovan uppgifter yrkas

  • att styrelsen snarast möjligt tillser att den minskning av frånluftsfläktarnas varvtal och
    därtill associerade minskning av frånluftsflödena snarast möjligt upphör.
  • att styrelsen snarast möjligt ser till att en heltäckande, professionellt utförd, OVK- besiktning av föreningens samtliga lägenheter genomförs och korrigeringar göres där så erfordras.
    Detta då det utöver de besvär,som är det primära skälet till denna motion finns ett antal lägenheter som haft problem med att uppnå korrekta luftflöden sedan tidigare. Det är, med stor sannolikhet, dessa som även drabbats värst av nu inträffade försämringar.

B - Styrelsens svar:

C - Slutkommentarer från motionärer:

D - Tillägg 2010-08-09:

Frånluftsfläktarna som betjänar föreningens lägenheter är försedda med s.k. elektroniskt kommuterade likströmsmotorer (EC-motorer). Frånluftsfläkten i hus 6 är av likartad typ som nedan visade (Ziehl MXAC56A-1160). Denna fläkt har ett nominellt varvtal av 1160 varv/min.

Frånluftsfläkt
Ziehl MXAC56A-1160

Fläktkarakteristik


För drivningen av dessa EC-motorer nyttjas en särskild kommuteringsenhet där, utöver ett flertal olika motorskydd, även finns injustering och kontroll av maximala varvtalet (för ovan fläkt 1160 varv/min). Denna injustering kan göras med mycket enkla instrument och utföres normalt vid installationen av fläkten (se nedan teknisk information för EASTD4 sid 7 avsnitt 3.2). Fläktens varvtal styrs av en likspänning (0 - 10 V) men kan alltså ej överstiga inställt maximalt varvtal.

För ytterligare infomation:

Produktblad - Frånluftsfläkt - MXAC56A-1160

Teknisk information - Kommuteringsenhet - EASTD4