Motion 1:4 - Nyttjande av ogiltiga stadgar

Motionärer:

Arne Eriksson, Ulla Sjöberg, Charlotte Steen m fl

Antal motionärer:  46

Inlämnad motion (komplett): Motion 1:4 

Under 2008 framlade styrelsen förslag till nya stadgar för Brf Porkala, något som dock ej visade sig vara helt lätt (se Porkalen nr2 2009, sid 51 – 52 för ytterligare information). Nedan sammanställning återger de de viktigaste stegen.

 

Datum

Aktivitet / Händelse

2008-06-09

Första stämmobeslut om nya stadgar på ordinarie föreningsstämma.

2008-08-27

Andra stämmobeslutet vid extra föreningsstämma.

2008-12-08

Felaktiga stadgar registreras hos Bolagsverket (ref: dnr:547181/08).

2009-02-27

Skrivelse från enskilda medlemmar till de tre (3) parter som godkänt felaktiga stadgar, HSB Riksförbund, HSB Stockholm och Brf Porkala, med information om det inträffade samt begäran om rättelse.

2009-05-29

Slutlig registrering av korrekta stadgar hos Bolagsverket (ref: 18642/09).

Det är först nu de nya stadgarna vinner laga kraft och alltså får tillämpas.


Det har under innevarande verksamhetsår dock framkommit flera olika, från varandra oberoende, uppgifter som säkert styrker att styrelsen har nyttjat de nya stadgarna under perioden från slutligt stämmobeslut (2008-08-27) och till slutlig registrering av korrekta stadgar (2009-05-29).

Överträdelsen framgår mycket tydligt av Bostadsrättslagen (1991:614) kapitel 9 25§:

Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.”

Utöver att ogiltiga stadgar har tillämpats kan knappast den stora fördröjning i hanteringen av registreringen (3 månader) anses efterleva ovan lags krav på att stadgarna “[...] skall genast anmälas för registrering.

HSB Stockholm och HSB Riksförbund får även, då de dels godkänt felaktiga stadgar och dels medverkat till den orimligt långa hanteriingstiden, anses vara aktivt medskyldiga
i aktuella överträdelser av ovan lag men att utkräva räfst mot dessa ligger utanför denna motions ram.
Som en följd av dessa direkta lagöverträdelser har även enskilda boende påförts felaktiga kostnader som rätteligen ej skulle betalas av denne.

Förändrade gränsdragningar av inre underhållet.

Gränsdragningen för det inre underhållet, det underhåll den boende själv ansvarar för, har ändrats markant från de tidigare stadgarna (§ 23) till de nya (§ 36). En betydande andel av underhållet av lägenheterna har förflyttats från att åvila föreningen till att ingå i det inre underhållet.

Nyttjande av ogiltiga stadgar

Att styrelsen har nyttjat de nya stadgarna, som ännu ej vunnit laga kraft, under perioden från slutligt stämmobeslut (2008-08-27) och till slutlig registrering av korrekta stadgar (2009-05-29) framgår otvetydigt bl a genom att:

 • i skriftlig information (daterad 2009-11-13) från styrelsen via föreningsförvaltaren
  (Hans Öhman), som en av undertecknade motionärer, erhållit i annat ärende anges:

  I de nya stadgar som föreningen antagit och som började gälla efter extra föreningsstämman 2008-08-27 […]”
 • enskilda fakturor som tillställts de boende avser kostnader som föreningen rätteligen skulle bekostat. Dessa fakturor är alltså ogiltiga och skulle ej betalats.

Felaktigt fakturerade kostnader till boende

Genom nyttjandet av ogiltiga stadgar har ett antal av föreningens medlemmar påförts felaktiga kostnader. Detta kan ha skett på ett flertal olika sätt t.ex.

 • Felaktigt utställda fakturor direkt av föreningen.
 • Felaktigt utställda fakturor från, av föreningen anlitade, entreprenörer.
  Dessa är allvarligast eftersom föreningen troligen saknar underlag för dessa varvid den helt nödvändiga korrektionen försvåras.

Det kan även tilläggas att i enstaka fall kan naturligtvis felaktig hantering även medföra att det omvända händer d.v.s. att kostnader som skulle bekostats av den boende belastar föreningen istället. Principen att ”två fel gör inte ett rätt” måste dock anses gälla även i detta fall.

Yrkande

Mot bakgrund av ovan uppgifter yrkas

 • att styrelsen tillser att information om det inträffade delges dels samtliga föreningens nuvarande medlemmar och dels de som under aktuell period (2008-08-27 – 2009-05-29) avslutat sitt medlemskap i Brf Porkala.
 • att styrelsen i utsänd information tydligt informerar om vikten av att den enskilde nogsamt kontrollerar sina räkningsunderlag under aktuell period för att säkerställa att ej felaktig fakturering, från föreningen eller direkt från av denne anlitad entreprenör, skett.
 • att styrelsen, med stöd av ekonomiförvaltare och anlitade entreprenörer, gör en heltäckande och fullständig uppföljning av faktureringsunderlag etc och tillser att oriktigt påförda kostnader, utan dröjsmål, återbetalas.
 • att styrelsen aktivt bistår berörda boende i kontakt med, av föreningen anlitad entreprenör, för korrigering av felaktig fakturering.

B - Styrelsens svar:

C - Slutkommentarer från motionärer:

D - Tillägg 2010-06-24:

För ytterligare info om de nya resp. tidigare stadgarna se Stadgar.

E - Tillägg 2010-08-13:

Ur nedan utdrag, från den hemsida styrelsen ansvarar för, gällande gränsdragningen för inre underhållet (direktlänk) kan några tydliga observationer göras:

 • Två (2) år efter att föreningen beslutat anta nya stadgar har fortfarande inte aktuell information uppdaterats/korrigerats.
 • Trots ett flertal tämligen allvarliga fel i samband med byte av stadgar (bl a såväl felaktig registrering som nyttjande av fel stadgar) fortsätter styrelsen att delge medlemmarna gravt felaktig information.
 • Av de angivna underhållspunkter (18 st) som bostadsrättsföreningen (BRF) tidigare ansvarade för har, efter stadgeändringen, hälften (9 st) flyttats över på den enskilde bostadsrättshavaren (BRH). (Dessa punkter har försetts med en röd markering i nedan nedan utdrag.)
  Styrelsen påstående i motionssvaret:
  "De nya stadgarna utgör inte så stor ändring av underhållsplikten för den boende..."
  saknar helt stöd i relevant faktaunderlag.
 • Antalet underhållspunkter som, genom de nya stadgarna, flyttats över från bostadsrättsföreningen (BRF) till den enskilde bostadsrättshavaren (BRH) är dock fler än indikerade eftersom ett antal underhållsobjekt ej finns med i ovan förteckning.