Motion 1:7 - Upphandling av Gårdsrenoveringar - Etapp II & III

Motionärer:

Arne Eriksson, Ulla Sjöberg, Charlotte Steen m fl

Antal motionärer:  48

Inlämnad motion (komplett): Motion 1:7

A - Motion (sammandrag/yrkande):

Bakgrund

I december 2009 tillskrevs styrelsen, varvid information gällande upphandlingen av etapp II & III av nu pågående gårdsrenoveringar efterfrågades. Styrelsen har dock ej, liksom i ett flertal andra fall (se ”Motion – Rutiner för hantering av medlemsskrivelser” för detaljer), på något sätt besvarat densamma.

Då begärd information bedöms vara av mycket uttalat intresse för samtliga föreningens medlemmar, inte minst mot bakgrund av att indikationer finns att nu pågående renoveringar kommer att belasta varje enskild föreningsmedlem med minst 40.000 – 50.000 kr 1), återkommer denna begäran i form av en motion.

1) Till detta kommer räntekostnader som framöver, med ett mer normaliserat ränteläge, kan bli tämligen betungande eftersom kostnaden för gårdsrenoveringen (totalt minst 35 – 40 Mkr) i allt väsentligt finansieras via lån.

Obesvarad skrivelse, tillställd styrelsen 2009-12-29/30

Yrkande

Mot bakgrund av ovan uppgifter yrkas:

  • att styrelsen snarast möjligt besvarar emottagen skrivelse daterad 2009-12-30, även inkluderad i denna motion, på ett heltäckande och fullständigt sätt
  • att styrelsen tillser att informationen, utan dröjsmål, förmedlas inte endast till avsändarna av aktuell skrivelse utan till föreningens samtliga medlemmar.

B - Styrelsens svar:

C - Slutkommentarer från motionärer: