Motion 2:1 - Stugvärdar behövs vi?

Motionärer:

Ulla Sjöberg, Agneta Rönnmark och Arne Eriksson

Antal motionärer:  3

Inlämnad motion (komplett): Motion 2:1

A - Motion (sammandrag/yrkande):

Samtliga stugvärdar uppsagda - efter flera försök

Styrelsen har, under mars 2010, sagt upp föreningens samtliga stugvärdar och påstår att arbetsbrist föreligger. Den slutliga uppsägningen förekoms av ett flertal dito som dels bröt mot gällande lagstiftning (SFS 2007:389) och dels saknade stöd för framfört skäl för uppsägning. Detta informerades styrelsen skriftligen om men liksom i många andra fall besvarades ej denna skrivelse utan en ny uppsägning, utan någon ny information, skickades ut i mars 2010.

Styrelsen har under de senaste två åren visat ett mycket stort brist på engagemang vad gäller stugvärdarna. Endast mycket få möten har hållits och de som ändock har kommit till stånd har utmärks av att sakna såväl syfte som mål. Trots att stugvärdarnas antal, en längre tid, har behövt höjas har styrelsen på intet sätt stött dessa strävanden. Att mot bakgrund av detta hänvisa till arbetsbrist saknar trovärdighet. Nedan följer kortfattat en beskrivning av stugvärdsverksamheten.

Historik

Husombuden startade 1997 och vi blev till sist 13 stycken som arbetade ideelt. 1999 byte vi ut Husombud till Stugvärdar och det tecknades anställningskontrakt med arbetsbeskrivning och uppgift om ersättning.

Den primära skälen för stugvärdsverksamheten är att:

  • Höja engagemanget bland de boende.
  • Förbättra underhållet i gemensamma utrymmen. Såväl rapportering som åtgärd av fel i dessa brast stort innan stugvärdsverksamheten startade bla eftersom fastighetsskötare m fl passerade uppkomna fel och skador utan att vidta lämpliga åtgärder ”då dessa ej rapporterats”.

Stugvärdarnas arbetsuppgifter

Föreningens stugvärdar genomför varje vecka en rondering av gemensamma utrymmen (bl.a. hissar, källargångar, förrådsgångar, tvättstugor, entréer och trapphus, lampor, inbrott, städning, papperskorgar, askkoppar, mark runt husen) i ett eller flera hus och fyller i en checklista där fel och andra iakttagelser noteras. Dessa checklistor inlämnas, snarast möjligt efter avslutad rondering, till föreningskontoret så att felanmälningar etc kan registreras för vidare handläggning.

Rapporteringen från stugvärdarna skall ses som ett viktigt komplement till den information som fås från andra (boende, bevakningsbolag m.m.) och de utgör en viktig tillgång för föreningen.

Kostnader

Stugvärdsverksamheten ersätts med tämligen blygsamma medel och utmärks av ett stort engagemang av inblandade. Några fakta gällande kostnaderna:

  • Under ett år genomförs rondering av föreningens samtliga 18 bostadshus veckovis d.v.s totalt 936 ronderingar.
  • Genomsnittliga kostnaden per rondering understiger 100 kr.
  • Kostnaden per lägenhetsinnehavare och år understiger 110 kr.
  • Ersättningen har varit oförändrad sedan starten 1999.

Det torde lätt inses att om ronderingen skulle ha utförts av ordinarie fastighetsskötare till marknadsmässiga löner skulle kostnaderna bli betydligt högre. Enda alternativet att hålla nere kostnaden torde vara att låta ronderingen helt utgå vilket framstår som ett mycket dåligt dito.

Behövs då stugvärdarna?

Ja, vi som under flera år gått och ännu går som stugvärdar i Brf Porkala anser det. Vi hittar fel varje vecka som vi rapporterar vidare. Det kan vara allt från isiga gångar, nu under vintern till trasiga lampor i källargångar eller på våningsplan eller att det varit inbrott i ett eller flera förråd.

I en så stor förening som vår är två stora problem dels anonymiteten och dels brist på engagemang. Styrelsen bör rimligen verka för att söka minska dessa problem och att då lägga ner en verksamhet som ökar engagemang och minskar anonymiteten utöver att den utför en viktig arbetsuppgift måste därför bedömas som direkt olämpligt.

Det kan avslutningsvis nämnas att det finns stugvärdar/husombud även i andra HSB föreningar och där anser man att de behövs.

Yrkande

Vi vill med denna motion ge medlemmarna i föreningen möjlighet att säga sitt och har följande yrkanden:

  • att stugvärdsverksamheten får fortsätta
  • att styrelsen höjer sitt engagemang vad gäller stugvärdsverksamheten och verkar för att det blir fler stugvärdar så samtliga hus, om möjligt, har en stugvärd som bor i detta hus. Idag måste flera hus ronderas av en och samma stugvärd
  • att styrelsen även på andra sätt söker verka för att höja engagemanget och minska anonymiteten hos föreningens medlemmar

B - Styrelsens svar:

C - Slutkommentarer från motionärer:

Tillägg 2010-06-08:

Kostnadsutveckling för stugvärdar resp. styrelse under perioden 2002 - 2009