Motion 2:2 - Bristande information till boende i Brf Porkala

Motionärer:

Ulla Sjöberg, Agneta Rönnmark och Arne Eriksson

Antal motionärer:  3

Inlämnad motion (komplett): Motion 2:2

A - Motion (sammandrag/yrkande):

Brf Porkalas styrelse har brustit i informationen gällande olika händelser under 2008 och 2009.

Boende har inte full kontroll på vad som händer i föreningen. Styrelsen har som uppdrag att arbeta för boendes bästa och då ingår att informera under årets gång om vad som händer i föreningen.

Boende skall informeras såväl före som under resp. efter genomförda förändringar. Så har dock inte skett i ett antal fall de senaste två åren.

Några exempel:

Avgiftshöjningar

Innan avgiftshöjningar genomförs skall föreningens medlemmar informeras om detta i så god tid som möjligt. Detta för att de skall ha rimliga möjligheter att planera sin ekonomi. Vid senaste avgiftshöjningen kom informationen endast ett par veckor (via Porkalen nr4 2009) innan höjningen genomfördes.

Städfirmor

I Porkalen nr4 2009 meddelade styrelsen att:

Vi kommer att ge förtroendet att städa våra trappor, tvättstugor och en del lokaler till Kastri Städ AB.


Information om byte av städbolag, vilka varit anlitade ett tiotal år, saknade dessutom all motivering.Att genomföra ett byte på detta sått är i sig olämpligt men ännu mer så när det anlitade städföretaget själv lämnar mycket tveksam information:

  • På sin hemsida (http://www.kastristad.se) anger Kastri Städ AB ”Har redovisat vinst sedan start ”
  • Av inlämnade bokslut (för Kastri AB 556385-2648, något Kastri Städ AB kunde ej finnas i bolagsregistret) framgår dock att de för både 2006 och 2008 gått med betydande förlust. (Ref: allabolag.se )

Styrelsen har tidigare informerats om ovan men inte på något sätt kommenterat ovan uppgifter.

Återvinningsrum

Byte av företag som ansvarar för bortforsling av återvinningsfraktioner, grovsopor m m genomfördes också med helt undermålig information. I återvinningsrummen saknas t ex förtydligande bilder på var man ska sortera vilka sopor. Information har endast satts upp på anlagstavlor i berörda portar.

För de boende som hänvisades till andra återvinningsrum har det varit svårt att ”hitta rätt”.

Återvinningsrummens dörrar var omärkta en längre tid, både på Kaskögatan 18 och Sibeliusgången 58 innan någon skylt kom upp.

Elskåp

Informationen såväl före/efter monteringen av hänglås på elskåpen som efter monteringen av dessa var mycket bristfällig. Tilläggas skall att monteringen av hänglåsen var styrelsens ”egna” tolkning av tidigare stämmobeslut och endast en, både dyr, fördyrande och dålig, lösning. Detta har dock, via agerande från enskilda föreningsmedlemmar, nu korrigerats.

Resultatet blev öppna skåp en längre tid och ännu finns ställen där problem med vissa skåp finns.

Elskåpen som finns i våra källargångar har varit öppna under en längre tid så vem som helst kan komma åt allt. Det känns inte säkert.

Lägenhetsregister

Information om nytt lägenhetsregister, administrerat av Lantmäteriet, har helt saknats. Endast uppgifter om nya lägenhetsnummer, helt utan förtydligande information, anslogs i entréerna.

Entreprenadinformation

Att ge löpande information är inte minst viktigt då större entreprenader genomförs. Under gångna året har alltför stor del av informationen bestått av anslag, av mycket varierande språklig kvalitet /läsbarhet, direkt från entreprenörer. Anslagen har klistrats upp i enteér och hissar (ibland flera anslag på samma ställe). Dessa har även utmärkts av att ge information alltför sent (ibland dagen innan arbete påbörjas) och dels vara orimligt utformade (begära tillträde till lägenhet ”under närmsta veckorna”).

För att säkerställa att informationen når fram vore utdelning i brevlådorna att föredra.

Styrelsen bör även mer aktivt medverka vid framtagning av denna information för att dels söka tillse att informationen är korrekt och dels söka höja kvalitén hos densamma. Gemensamma utskick, av anlitade entreprenörer och styrelsen, förordas alltså. Till detta kommer direkt, riktade och personligt adresserade, informationsutskick som även bör nyttjas.

Yrkande

Mot bakgrund av ovan yrkas:

  • att styrelsen tillser att informationen till föreningens boende förbättras så att beskrivna ”informationsmissar” kan söka undvikas.

B - Styrelsens svar:

 

C - Slutkommentarer från motionärer: