Motion A:1 - Gruppanslutning - Bredband

Motionärer: Edgard Sarkayan, Kenny Wong, Ritva Tjelder m fl
Antal motionärer:  46
Inlämnad av: Arne Eriksson
Inlämnad motion (komplett): Motion A:1

A - Motion:

Bakgrund

HSB och Bredbandsbolaget har sedan ett antal år ett ramavtal som bl a omfattar möjlighet till gruppanslutning av en bostadsrättsförening som dels är medlem i HSB och dels är ansluten till Bredbandsbolagets fibernät. Båda dessa villkor är uppfyllda för Brf Porkala. Ramavtalet förnyades 2010-01-01 och kostnaden minskade samt startavgifterna togs bort helt. Vid informationsmötet 2011-01-26 lämnade Bredbandsbolagets representant, Anders Granholm, information om gruppanslutningsavtalet.

Vad innebär en gruppanslutning?

Genom en gruppanslutning, som löper på 36 månader, betalar samtliga lägenhetsinnehavare 125 kr/månad och får då tillgång till Bredbandsbolagets snabbaste internetanslutning (100 LAN, 100 Mb/s ned och 10 Mb/s upp). För mer info se: Bredband - Gruppavtal

 Vid en gruppanslutning sjunker kostnaden från 285 kr/månad till 125 kr/månad!

Med ovan kraftiga kostnadsminskning är det rimligt att anta att många som idag har annan bredbandsoperatör (ex. comhem) kan tänkas vilja byta. En del kan nog även tycka att denna anslutning kan vara prisvärd som ett andra abonnemang (ex. komplettera ett mobilt dito).

Då beslutet berör samtliga föreningsmedlemmar är det dock lämpligt att låta frågan, om föreningen skall nyttja ramavtalet från HSB/Bredbandsbolaget eller ej, avgöras via en extrastämma. Det bör även noteras att inget hinder finns för styrelsen att uppfylla motionen ”i förtid”, innan ordinarie föreningsstämman, varvid denna motionen då skulle bli inaktuell.

1) Yrkande

Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkanden:

  • att styrelsen omgående distribuerar heltäckande information om gruppanslutningsavtalet till föreningens samtliga medlemmar
  • att styrelsen senast tre (3) månader efter föreningsstämman kallar till extrastämma för att låta föreningens medlemmar ta beslut i frågan

1)Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställda till föreningsstämman för beslut. Motionen saknar frågor varför styrelsen varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Akalla 2011-03-07

B - I Porkalen nr2 2011 tryckt motion (OBS! Avviker mot originaltexten!):

C - Styrelsens kommentarer:

D - Motionärernas slutkommentarer:

D0 - Allmänt:

Motionen återgiven i Porkalen avviker från originaltexten.

För mer info se särskild artikel.

D1 - Del 1:

Styrelsens kommentarer:

  1. Visar att styrelsen "smugit in" ett förslag till beslut bland medlemsmotionerna. Detta är ett direkt fel. [*]

Kraven i motionen är ej uppfyllda varför de 46 motionärerna föreslår att stämman beslutar i enlighet med lagd motion.

[*]: Detta kommer enkelt och tydligt att visas på föreningsstämman.

D2 - Del 2:

Att styrelsen "smyger in" ett förslag till beslut bland medlemsmotinerna är direkt olämpligt då:

  • Motionsrätten gäller för enskilda ej styrelsen som dessutom alltid (med 1 veckas varsel) kan kalla till en extra stämma gällande egna förslag.
  • Frågan framgår ej ”tydligt av kallelsen” vilket är ett lagkrav.
  • Frågan är av stor betydelse (3.7 Mkr/3år d.v.s. en avgiftshöjning med 3.1 %) och måste hanteras seriösare.
  • Styrelsen har i Motion 36 t o m lämnat ”svar” och förslag till beslut på sitt eget förslag !!!

Beslut i en så här viktig fråga bör göras via en tydlig kallelse (med ytterligare info om bl a avgiftsuttaget) till en extra stämma. Detta för största möjliga tydlighet och medlemsinflytande.

E - Styrelsens "slutbetyg":

Styrelsen har dels uppenbarligen ej förstått vem motionsrätten gäller för och dels ej synliggjort denna viktiga fråga tillräckligt. Det senare bekräftas av ett anslag "i sista minuten" i hissar och entréer.

Slutbetyg: Icke godkänt