Motion A:2 - Felaktig föreningsinformation - Brandvarnare

Motionärer: Sara Tomeryd, Karin Ivares, Josef André m fl
Antal motionärer 80
Inlämnad av: Ulla Sjöberg
Inlämnad motion (komplett): Motion A:2

A - Motion:

Bakgrund

Det är av stor vikt att tydlig och korrekt information om ansvarsfördelningen mellan de enskilda föreningsmedlemmarna och föreningen finns lätt tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar. Detta kan ses som ett direkt nödvändigt krav för att föreningens medlemmar skall kunna agera i enlighet med föreningens stadgar. En av undertecknade motionärer noterade dock allvarliga fel i föreningsinformationen och tillskrev därför styrelsen 2010-10-08 och meddelade:

”Föreningens nuvarande stadgar vann laga kraft i samband med slutlig registrering 2009-05-29. Enligt dessa stadgar faller underhållsansvaret för brandvarnare helt på den enskilde bostadsrättshavaren.

Den föreningsinformation som återfinns i såväl portar ([1]) som på den hemsida styrelsen ansvarar för ([2]) är alltså ej i överensstämmelse med föreningens stadgar och tarvar korrigering snarast möjligt.”

Styrelsen bekräftade otvetydigt ansvarsfördelningen, via förvaltaren Hans Öhman, som i ett svar daterat 2010-11-08 meddelade: ”Brandvarnare är den boendes eget ansvar.

Brandvarnare – en viktig brandsäkerhetsutrustning

En brandvarnare är en viktig brandsäkerhetsutrustning och en väl underhållen och fungerande brandvarnare är av vikt för att skydda och rädda liv på boende vid en eventuell brand. Det är därför särskilt angeläget att föreningens medlemmar får en korrekt information om vad de ansvarar för och vad som är föreningens gemensamma ansvar. För mer info se: brfporkala.com/viktig-info-brandvarnare

Vad har då styrelsen gjort för att rätta till påvisat fel?

Svar: Absolut ingenting.

 1) Yrkande

 Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:

  • att styrelsen omgående korrigerar den felaktiga föreningsinformationen gällande brandvarnare

1)Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman för beslut. Motionen saknar frågor varför styrelsen varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Akalla 2011-03-08

A1 - Tillägg 110515:

Under v.19 tog styrelsen dels bort den felaktiga föreningsinformationen gällande brandvarnare som fanns uppsatt i portarna och dels rättade informationen på den hemsida styrelsen ansvarar för.

Grava fel i föreningsinformationen, gällande ansvarsfördelningen för brandvarnare, har alltså legat ute i två (2) år trots tydlig skriftlig information från enskilda föreningsmedlemmar.

Först nu, då åttio (80) föreningsmedlemmar gått samma och via en motion begärt rättelse, rättar styrelsen föreningsinformationen så att den inte längre är i direkt strid med gällande stadgar. Ändringen ger verkligen intryck av att ha genomförts "under galgen".

Det kan även noteras att styrelsen inte heller på något sätt anger eller tillstår att det är fråga om en rättelse utan har endast, utan kommentarer, ändrat informationen.

Tyvärr är det aktuella fallet på intet sätt unikt utan är endast ett, bland många andra, exempel på de tämligen uttalade bristerna i såväl föreningsinformationen som hantering av medlemsskrivelser som för närvarande föreligger.

Utöver de konsekvenser som direkt felaktig föreningsinformation kan medföra har styrelsens agerande även medfört att ett antal föreningsmedlemmar tvingats lägga ner en orimligt stor tid och arbetsinsats för att få en rättelse till stånd.

 För ytterligare information se även:

B - I Porkalen nr2 2011 tryckt motion (OBS! Avviker mot originaltexten!):

C - Styrelsens kommentarer:

D - Motionärernas slutkommentarer:

D0 - Allmänt:

Motionen återgiven i Porkalen avviker från originaltexten.

För mer info se särskild artikel

D1 - Del 1:

Styrelsens kommentarer:

  1. Är delvis felaktiga. [*]

Motionen saknar frågor och kraven i motionen är ej uppfyllda och därför är styrelsens förslag till beslut ("att motionen skall anses besvard") ogiltigt.

De 80 motionärerna föreslår att stämman beslutar i enlighet med lagd motion.

[*]: Detta kommer enkelt och tydligt att visas på föreningsstämman.

D2 - Del 2:

Efter två (2) skrivelser till styrelsen (utan resultat) och därefter lagd motion (med 80 motionärer) blev slutligen informationen rättad i juli 2011, alltså mer än två (2) år efter att de nya stadgarna blivit registrerade.Att styrelsen har att bli åtskilligt mer lyhörd/medgörlig vad gäller att vidta självrättelse är ytterst klart!

De 80 motionärerna drar därför tillbaka motionen.

E - Styrelsens "slutbetyg":

Att föreningsmedlemmar skall behöva genomföra så här extrema åtgärder (som naturligtvis, helt i onödan, belastar dem såväl tidsmässigt som resursmässigt) för att styrelsen skall rätta till tämligen triviala, men viktiga, fel i föreningsinformationen är högst anmärkningsvärt. Att styrelsen även, in i det sista, ej ger korrekt information belastar dem ytterligare. 

Slutbetyg: Icke godkänt