Motion A:3 - Felaktig föreningsinformation - Underhållsansvar brl

Motionärer: Marja Eklund, Sigurd Eliasson, Britta Adele Cedheim m fl
Antal motionärer:  59
Inlämnad av: Charlotte Steen
Inlämnad motion (komplett): Motion A:3

A - Motion:

Bakgrund

Föreningens nuvarande stadgar vann laga kraft 2009-05-29. Dessa medförde betydande ändringar av gränsdragningen av underhållsansvaret för den enskilde bostadsrättshavaren. Detta har skriftligen förtydligats för styrelsen vid ett flertal tillfällen. I motionen ”Nyttjande av felaktiga stadgar” påtalar de fyrtiosex (46) motionärerna bl a följande (Se även: Motion 2010 - 14):

”Förändrade gränsdragningar av inre underhållet.

Gränsdragningen för det inre underhållet, det underhåll den boende själv ansvarar för, har ändrats markant från de tidigare stadgarna (§ 23) till de nya (§ 36). En betydande andel av underhållet av lägenheterna har förflyttats från att åvila föreningen till att ingå i det inre underhållet.”

Trots detta kan konstateras att den föreningsinformation gällande underhållsansvar som distribueras via den webbsida som styrelsen har att ansvara för är i direkt strid med föreningens stadgar och har varit så alltsedan webbsidan flyttades till HSB i november 2009. Detta trots att styrelsen på föreningsstämman 2010-08-19 lät meddela följande gällande aktuell webbsida:

...styrelsen har faktiskt det slutgiltiga ansvaret för att kontrollera vad som publiceras.”

Att betydande brister i detta ansvarstagande föreligger är alltså mycket tydligt.

Det är av stor vikt att tydlig och korrekt information om ansvarsfördelningen mellan de enskilda föreningsmedlemmarna och föreningen finns lätt tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar. Detta kan ses som ett direkt nödvändigt krav för att föreningens medlemmar skall kunna agera i enlighet med föreningens stadgar. Se även: brfporkala.com/underhallsansvar-brl

Vad har då styrelsen gjort för att rätta till påvisat fel?

Svar: Absolut ingenting.

1) Yrkande

Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:

  • att styrelsen omgående korrigerar den felaktiga föreningsinformationen gällande underhållsansvar så att denna överensstämmer med föreningens stadgar

1)Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman för beslut. Motionen saknar frågor varför styrelsen varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Akalla 2011-03-08

B - I Porkalen nr2 2011 tryckt motion (OBS! Avviker mot originaltexten!):

C - Styrelsens kommentarer:

D - Motionärernas slutkommentarer:

D0 - Allmänt:

Motionen återgiven i Porkalen avviker från originaltexten.

För mer info se särskild artikel.

D1 - Del 1:

Styrelsens kommentarer:

  1. Är delvis felaktiga, bryter mot vad styrelsen angav vid förra årets stämma (Motion 7 - "Nyttjande av felaktiga stadgar") samt är irrelevanta. [*]

Motionen saknar frågor och kraven i motionen är ej uppfyllda och därför är styrelsens förslag till beslut ("att motionen skall anses besvard") ogiltigt.

De 59 motionärerna föreslår att stämman beslutar i enlighet med lagd motion.

[*]: Detta kommer enkelt och tydligt att visas på föreningsstämman.

D2 - Del 2:

Styrelsens kommentarer lämnar en hel del övrigt att önska:
  • Äldre stadgarna har aldrig funnits på nuvarande webbsida och kan då inte heller ha ”tagits bort”. En direkt felaktighet alltså.
  • Motionen gäller dock felaktig information om underhållsansvar ej stadgar.
  • Informationen är alltså fortfarande, mer än två (2) år efter att de nya stadgarna registrerats, felaktig! (Detta framgår mycket tydlig av ett utdrag från aktuell webbsida som gjorts 2011-08-31)
  • Svaret visar tydligt hur dåligt föreningen sköter webbsidan.

E - Styrelsens "slutbetyg":

Styrelsens totala avsaknad av sjävrättelse är bara alltför klar. Att ens ge dem ett "slutbetyg", kan nog av många anses vara alltför generöst.

Slutbetyg: Icke godkänt